Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.552Skred, varsling/overvåkning (ID=849)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Område som blir overvåket med hensyn på skred.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAntall, adkomst, overvåkningstype
Transportanalyse/planleggingAntall, adkomst, overvåkningstype, type naturfare, varsling på vegVirkning av tiltak
Transportplanlegging/NavigasjonOvervåkningstype, varsling på vegVegmeldingssentralen trenger denne informasjonen2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

849_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

849_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

849_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Skred, varsling/overvåkning
Definisjon:Område som blir overvåket med hensyn på skred.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Type naturfareFVT 24PAngir hvilken type naturfare overvåkning/varsling gjelder for.9647
Snøskred

Fare for snøskred13890
Steinsprang/skred

Fare for steinsprang/steinskred13891
Jordskred

Fare for jordskred13892
Flom

Fare for flom13893
Bølger

Fare for bølger13894
Flere skredtyper

Indikerer at det varsles/overvåkes flere skredtyper. Kan suppleres under tilleggsinformasjon21023
OvervåkningstypeFVT 40PAngir type overvåkning.9648
Geofon

Instrument for registrering av rystelser i grunnen13895
Radar

Radar for måling av bevegelser i terrenget13896
Rystelsesmåling

Måling av rystelser (f.eks. i grunnen, i fanggjerde etc.)13897
Varslingsgjerde

Gjerde for varsling av farlig område13898
Annen

Annen overvåkningstype13899
Infralyd


21024
Varsling på vegFVT 24PAngir type varsling som er satt opp synlig for trafikkanter.9650
Lys

Varsling ved hjelp av lys13981
Bommer

Varsling ved hjelp av bommer13982
Ingen

Ingen varsling er satt opp15963
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.9875
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11164
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12423
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11988
Stat, Statens vegvesen


20629
Stat, Nye Veier


20630
Fylkeskommune


20631
Kommune


20632
Privat


20633
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20634
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
12016
Statens vegvesen


20819
Nye Veier


20820
Fylkeskommune


20821
OPS


20822
Kommune


20823
Privat


20824
Uavklart


20825


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.9652
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Polygon som omkranser hele området som blir overvåket
96513. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1087Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Skred, varsling/overvåkning skal være registrert0 %0 %

1094AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1088Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type naturfareType naturfare skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1089Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OvervåkningstypeOvervåkningstype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1090Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
9649Adkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1091Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Varsling på vegVarsling på veg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2010Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2011Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Skred, varsling/overvåkning objekt skal registreres for hver varsling/overvåkning for skred ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.


Skredvarsling og overvåkning

Eksemplet viser utstyr for skredvarsling basert på radar. Enheten har også tilknyttet GPS og laserscanner.
Figur 3: Utstyr for skredvarsling med radar


Referanser
Info om snøskredvarsling fra NVE


Rystelsesmåling

Bildet viser utstyr for rystelsesmåling på et fanggjerde.

Type naturfare: Steinsprang/skred
Overvåkningstype: Rystelsesmåling
Varsling på veg: Ingen
Adkomst : Kran

Figur 4: Rystelsesmåling på fanggjerde. Foto: Halgeir Dahle