Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.476Pumpe (ID=85)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Innretning for å pumpe vann.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-16Første versjon
2016-03-07Nytt bruksområde "Vantilførsel toalettanlegg"
2016-03-07Endret eksempel
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-01"Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regionene antall,effekt
Drift og vedlikehold antall,effekt2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

85_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


UML-skjema med tillatte verdier

85_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema med tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

85_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Pumpe
Definisjon:Innretning for å pumpe vann.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
EffektD 5 (kW)PAngir effekt per pumpe.1950
Godkjent avløpFVT 8OAngir om pumpe pumper vann til godkjent avløpsanlegg.8139
Ja


10777
Nei


10778
Ukjent

Angis som verdi inntil det er avklart om avløp er godkjent21304
BruksområdeFVT 50PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.1270
Tunnel

Pumpe som benyttes i tunnel. Normalt for å pumpe ut drensvann2950
Flo

Pumpe som benyttes for å holde sjøvann unna når det er flo over et visst nivå.2951
Kulvert

Fjerning av vann i veg som går i kulvert/lavbrekk11602
Vanntilførsel toalettanlegg

Punpe benyttes for å pumpe vann til toalettanlegg, bla i forbindelse med rasteplasser17453
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10339
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
3578
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11711
Produsent, pumpeT 50PAngir navn på produsent/fabrikant av pumpe.3554
Produktnavn, pumpeT 100PAngir produktnavn for pumpe. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.3814
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11574
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11661
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11071
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12310
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
7997
Stat, Statens vegvesen


10263
Kommune


10327
Privat


10391
Fylkeskommune


10725
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17578
Stat, Nye Veier


18570
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
3821
Statens vegvesen


4861
Privat


4862
Kommune


5544
Uavklart


17677
Nye Veier


18705
OPS


18834
Fylkeskommune


19899
Utgår_Produktnavn motorT 50UAngir produktnavn/typebetegnelse, kan også ta med typenummer.3783
Utgår_Leverandør, motorT 50UAngir leverandør.3688
Utgår_Leverandør pumpeT 50UAngir leverandør av pumpen.3687
Utgår_Fabrikant, motorT 50UAngir hvem som har fabrikkert pumpemotor.3555
Utgår_AntallH 1 (stk)UAngir hvor mange tilsvarende vegobjekt dette objektet representerer.3841


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter objekt. Høydereferanse: Fot objekt (ikke påkrevd)
47853. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1575Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Pumpe skal være registrert0 %0 %

1576AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1581Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1580Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1579Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_AntallAntall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1577Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EffektEffekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1947Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1996Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Produsent, pumpeProdusent, pumpe skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2337Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

1582Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1578Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1604Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetPumpestasjon0Pumpe som ligger i en pumpestasjon skal være datter til pumpestasjonen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Pumpeobjekt skal registreres for hver pumpe ute langs vegen i henhold til kravmatrisa

Et pumpeobjekt er som regel en del av en pumpestasjon, og registreres da som datter til denne. Dersom geometri for pumpe ikke er tilgjengelig kan pumpestasjonens geometri brukes.

Dersom flere pumper i samme pumpestasjon er like, trenger man kun å registrere en forekomst, samt angi på egenskapen Antall hvor mange pumper objektet representerer.


Pumper

85_eksps_pumper.png
Pumper. Foto: Tore Paulsen

Bilde viser to store pumper som står i en pumpestasjon i Strindheimtunnelen i Trondheim

Utgår_Antall : 2
Bruksområde : Tunnel
Effekt : 3 kW
Godkjent avløp : Ja
Etableringsår : 2013
Produktnavn, pumpe : xxxxxx
Produsent, pumpe : yyyyyy