Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.562Støtteforbygning, snø (ID=850)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAntall , adkomst, byggeår, type, mangde og areal
Transportanalyse/planleggingAntall , adkomst, byggeår, type, mangde og arealVurdere virkning av tiltak2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

850_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

850_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

850_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Støtteforbygning, snø
Definisjon:Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 24AAngir type forbygning.9653
Snøanker

Paraplyforebygning montert i et system for å holde snø på plass i løsneområdet.13907
Støtteforbygning

Horisontale innretninger for å holde snø på plass i løsneområdet.13908
Totalt antallH 3PTotalt antall forbygninger i skredsikringen.9654
Antall raderH 2 (stk)PAntall rader med forbygninger i skredsikringen.9655
Høyde sikringselementD 4 (m)PAngir gjennomsnitlig høyde for forbygningene.9657
Sikra arealH 5 (m2)PAngir areal for området skredsikringen dekker.9656
AdkomstFVT 24PBeskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.9658
Hjullaster

Adkomst er mulig med hjullaster.13909
Gravemaskin

Adkomst for gravemaskin13910
Til fots

Adkomst til fots13911
Kran

Adkomst for kran13912
Tau

Adkomt med tau13913
Helikopter

Adkomst for helikopter13914
Bil

Adkomst er mulig med bil.19826
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9659
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.9872
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11165
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12424
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9660
Stat, Statens vegvesen


13915
Fylkeskommune


13916
Kommune


13917
Privat


13918
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17663
Stat, Nye Veier


18648
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9661
Statens vegvesen


13919
Kommune


13920
Privat


13921
Uavklart


17763
Nye Veier


18680
OPS


18809
Fylkeskommune


19989


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.9663
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Polygon som avgrenser område hvor det er fysiske tiltak
96623. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1074Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Skredsikring, forbygning skal være registrert0 %0 %

1086AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1075Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1076Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Totalt antallTotalt antall skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1077Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall raderAntall rader skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1078Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Sikra arealSikra areal skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1079Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde sikringselementHøyde sikringselement skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1080Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AdkomstAdkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2021Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1083Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

2022Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1081Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1082Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Skredsikring, forbygning objekt skal registreres for hver samling av forbygninger ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

"Antall rader" og "Totalt antall" gis i de tilfeller der sikringene er organisert systematisk i flere rader, ellers gis bare "Totalt antall"


Snøanker som forbygning

850_eksps_snoanker.png
Eksempler på bruk av snøanker. Foto Hallgeir Dahle.

Adkomst: Helikopter
Totalt antall: 120
Antall rader: 8
Byggeår: 2004
Sikra areal: 3200 m2
Høyde sikringselement: 1,2 mStøtteforbygning

850_eksps_stotteforbygningr.png
Eksempler på støtteforbygninger. Foto NGI (øverst til venstre), Jan Otto Larsen (øverst til høyre), Statens vegvesen (nederst)

Adkomst: Kran/Til forts/Kran/Til fots
Totalt antall: 6/84/68/36
Antall rader: 1/6/4/5
Byggeår: 2004/1997/2003/2005
Sikra areal: 20/4300 m2/1800 m2/ 2400 m2
Høyde sikringselement: 1,2/1,4 m/1.5m/1,6m