Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.564Skredutløsningstiltak (ID=851)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Skredutsatt terreng som er sikret av en eller flere installasjoner i løsneområdet der skred løses ut kunstig. Hver enkelt konstruksjon kartlegges som skredteknisk objekt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdAdkomst, antall, byggeår, type
Transportanalyse/planleggingAntall, byggeår, typeVurdere virkning av tiltak2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

851_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

851_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

851_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Skredutløsningstiltak
Definisjon:Skredutsatt terreng som er sikret av en eller flere installasjoner i løsneområdet der skred løses ut kunstig. Hver enkelt konstruksjon kartlegges som skredteknisk objekt.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 35AAngir type skredutløsning.9664
Sprengladning, forhåndsplassert

Sprengladning som er forhåndsplassert i utløsningsområdet13922
Sprengningstårn

Innretning som settes opp i fjellsidene for å slippe ut sprenglegemer for å utløse skred13923
Gassdetonator

Innretning for fjernutløsning av en gasseksplosjon i utløsningsområdet13924
Kabelbane

kabelane som brukes for å bringe sprengladninger inn i skredutløsningsområdet13925
Antall enheterH 3 (stk)PAntall enheter for skredutløsning.9665
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9667
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.9870
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11166
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12425
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9668
Stat, Statens vegvesen


13932
Fylkeskommune


13933
Kommune


13934
Privat


13935
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17664
Stat, Nye Veier


18651
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9669
Statens vegvesen


13936
Kommune


13937
Privat


13938
Uavklart


17764
Nye Veier


18685
OPS


18814
Fylkeskommune


19990


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.9671
Geometri, flateGFPGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Arealet beskriver det området som innretningen er i stand til å utløse skred i
96703. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1095Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Skredutløsningstiltak skal være registrert0 %0 %

1104AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1096Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1097Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall enheterAntall enheter skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1098Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
9666Adkomst skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2023Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, flateGeometri, flate skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2024Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, flateAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1099Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårByggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1100Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1101Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Skredutløsningstiltak objekt skal registreres for hvert skredutløsningstiltak ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.


Skredutløsning ved sprenging

Wyssentårn er en innretning som settes ut i fjellsiden for å slippe ut sprenglegemer for å løse ut skred.

Adkomst: Helikopter
Antall enheter: 1
Byggeår: 2008
Type: Wyssentårn

Figur 3: Skredutløsning med Wyssentårn. Foto: Wyssen avalanche control AGSkredutløsning med GazEx

Adkomst: Helikopter
Antall enheter: 1
Byggeår: 2002
Type: GasEx


Figur 4: Skredutløsning med GazEx