Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.728Trekkerør/kanal (ID=852)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Rør eller kanal for trekking av kabel.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2014-01-28Endring i beskrivelse av Bredde, Høyde og Diameter i innsamlingsregel. Tilsvarende endring i eksempler.
2014-06-19Lagt inn tre nye eksempler
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Eier"
2016-11-01"Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-03-23Ny betinget egenskap "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar
ElektroAntall, bruksområde, type,, lengde, beliggenhetInspeksjon og vedlikehold av kabler. Ledige rør har stor verdi.2. Innhold og struktur

2.1 UML-Skjema

852_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema for Trekkerør/kanal


Tillatte verdier

852_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

852_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Trekkerør/kanal
Definisjon:Rør eller kanal for trekking av kabel.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TypeFVT 24PAngir type trekkerør/kanal.9727
Rør

Enkelt rør14005
Kanal

Enkel kanal14006
OPI-kanal

Kasselignende elementer med mange rørføringer for å trekke kabel i)14007
Multikanal

Flerløps plastkanal14008
Multitube/Sub

Flere fiberrør i et større rør14009
Antall løpH 2 (stk)PGir antall separate parallelle løp/kammer/rom som trekkerør/kanal består av.9710
PlasseringFVT 24PAngir hvor/hvordan trekkerøret er plassert.9725
Bak betongrekkverk

Plasseres bak betongrekkverk (f.eks. New Jersey). Brukes hovedsaklig i tunnel13999
I grøft

I lukket rørgrøft eller kabelgrøft14000
På bankett

Plasseres på banket, hovedsaklig i tunnel14001
Under bankett

Plasseres under banket, hovedsaklig i tunnel14002
På tunnelvegg innside

På innside av hvelv eller annen vann og frostsikring i tunnel, eller direkte på tunnelvegg der det ikke er noe innenfor14003
På tunnelvegg utside

På utside av hvelv eller annen vann og frostsikring i tunnel14004
I Kabelbru/stige

Festes til kabelstige, f.eks. i en brukasse15881
I Trekkerør/kanal

Legges i et større rør eller en kanal, f.eks. i en brukasse15882
I grøft under veg

Ligger i grøft på tvers under vegen17275
Diameter, indreD 6 (mm)OAngir indre diameter for rør/kanal.
Merknad: Tverrsnittsutforming av eventuelle rør i rør kan beskrives under tilleggsinformasjon.
9713
Diameter, ytreD 6 (mm)BAngir ytre diameter for rør/kanal.
Merknad: Påkrevd hvis sirkulær form. Tverrsnittsutforming av eventuelle rør i rør kan beskrives under tilleggsinformasjon.
9714
Bredde, ytreD 6 (mm)BAngir ytre bredde for rør/kanal.
Merknad: Påkrevd hvis rektangulær form. Tverrsnittsutforming av eventuelle rør i rør kan beskrives under tilleggsinformasjon.
9712
Høyde, ytreD 6 (mm)BAngir ytre høyde for rør/kanal.
Merknad: Påkrevd hvis rektangulær form. Tverrsnittsutforming av eventuelle rør i rør kan beskrives under tilleggsinformasjon.
9722
LengdeD 6 (m)BAngir lengde for objektet.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
9842
MaterialeFVT 24PAngir type materiale i rør/kanal.9724
Betong


13995
Plast


13996
Stål


13997
Aluminium


13998
FargeFVT 24OAngir hovedfarge på vegobjektet.9720
Brun


13989
Grønn


13990
Gul


13991
Oransje


13992
Rød


13993
Sort


13994
Blå


15887
Grå


18287
Ledig plassFVT 15PAngir om rør/kanal er ledig (tomt).9723
Ja

Det er ledig kapasitet15868
Nei

Det er ikke ledig kapasitet for tiden15869
Ikke relevant

Vil aldri være relevant med ledig plass21522
Uavklart

Det er ikke avklart om det er ledig plass21523
Utleid tilFVT 40OAngir hvem trekkerør/kanal er utleid til.11521
Stat


19567
Fylkeskommune


19568
Kommune


19569
Privat


19570
Ikke utleid


19571
Utleid til, NavnT 70OAngir navn på leietaker.11522
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9716
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
9715
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.9719
ProduktnavnT 100OAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.9726
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. Kan benyttes for å beskrive ytterligere detaljer om tverrsnitt for multikanaler, multitube og OPI-kanaler, f.eks diameter på rør i rør.9882
ArkivnummerT 250BGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem.
Merknad: Skal angis for trekkerør som har andre eiere enn vegeier og der det finnes sak i arkivsystemet knyttet til etablering av trekkerør. Dersom flere arkivnummer gis disse etter hverandre med semikolon mellom.
9711
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11700
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11167
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12426
Relevant for EkomportalenFVT 20OAngir om vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportalen eller ikke.12452
Ja

Indikerer at vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportelen21372
Nei

Indikerer at vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportelen. Klient for overføring av data fra NVDB til Ekom-portalen vil ikke kunne overføre denne forekomsten.21373
EierFVT 30PAngir hvem som er eier av vegobjektet.9717
Stat, Statens vegvesen

Organisasjonsnummer: 97103208113985
Fylkeskommune


13986
Kommune


13987
Privat


13988
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17565
Stat, Nye Veier

Organisasjonsnummer: 91548809918622
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
9718
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
10980
Statens vegvesen


18350
Kommune


18351
Privat


18352
Uavklart


18353
Nye Veier


18715
OPS


18844
Fylkeskommune


20013


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter kanal. Høydereferanse: Topp rør/kanal
97213. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
938Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Trekkerør/kanal skal være registrert0 %0 %

951AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være registrert i NVDB innen angitt frist etter at Elektrisk anlegg det tilhører settes i drift90 dager90 dager

945Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

946Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

948Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ledig plassLedig plass skal være angitt på alle objekter0 %0 %

942Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

949Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialeMateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

950Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

939Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall løpAntall løp skal være angitt dersom mer enn 10 %0 %

940Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, ytreBredde, ytre skal være angitt hvis rektangulær form0 %0 %

941Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Diameter, ytreDiameter, ytre skal være angitt hvis rund form0 %0 %

2378Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

943Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

944Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

947Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, ytreHøyde, ytre skal være angitt hvis rektangulær form0 %0 %

2379Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). skal være angitt manuelt om manglende/mangelfull egengeometri0 %0 %

2585Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Trekkerør/kanal-objekt skal registreres for hver Trekkerør/kanal ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Antall løp gir antall separate rør. Ved sammensatte rør (OPI-kanal, multitube mm) gis Antall løp som totalt antall rørføringer.

Enten diameter eller høyde og bredde skal angis for hvert Trekkerør/kanal.

Rør som er like og går fra- og til samme sted kan gis som et objekt. Antall ledige rør kan da gis i Tilleggsinformasjon

Trekkerør på trommel

852_ekspsregel_trekkeroer_paa_rull.jpg
Figur 3: Trekkerør på trommel. Foto Charlotte V. Nielsen

Trekkekanal (Kabelkanal)


Figur 4: Bildet viser eksempler på trekkekanaler
Trekkerør/kanal
Antall løp : 3
Bredde, ytre : 0.12 m
Høyde, ytre : 0.14 m
Ledig plass : Ja
Materiale : Stål
Plassering : I grøft
Type : KanalMultikanal og Multitube/Sub


Figur 5: Eksempler på multikanal (til venstre) og multitube (til høyre)
Trekkerør/kanal (egenskapene under gjelder for de første to eksemplene)
Antall løp : 4/6
Bredde, ytre : 8/6 cm
Høyde, ytre : 8/1.5 cm
Diameter, ytre : Ja/Ja
Materiale : Plast/Plast
Plassering : ~9727:0~/~9727:0~
Type : Multikanal/Multitube/SubOPI-kanal


Figur 6: Bildet viser bygging av OPI-kanal hentet fra Oslo Presstoff Industri AS
Antall løp : 9
Bredde, ytre : 40 cm
Høyde, ytre : 40 cm
Materiale : Plast
Plassering : I grøft
Type : OPI-kanalTrekkerør i tunneltak


Trekkerør i tunneltak. Foto: Tore Paulsen
Trekkerør som kommer ut av tunneltak i Strindheimtunnelen i Trondheim.
Halvparten av rørene er ledige og er midlertidig plugget igjen.
Rørene er helt like og kan derfor gis som et objekt. Vi forutsetter da at de går fra- og til samme sted

Antall løp : 12
Etableringsår : 2014
Diameter, indre : 38 mm
Diameter, ytre : 40 mm
Farge : Rød
Ledig plass : Ja
Lengde : 20 m
Materiale : Plast
Plassering : På tunnelvegg utside
Tilleggsinformasjon : 6 ledige rør
Type : Rør
Trekkerør i hovedfordeling


Trekkerør inn til hovedfordeling. Foto: Tore Paulsen
Trekkerør som kommer inn til den ene hovedfordelingen i Strindheimtunnelen i Trondheim.
Mange av rørene her er ledige. Vi må anta at siden det er så mange rør vil de komme fra forskjellige steder. Rør som kommer fra samme sted kan defineres som en post. Eksemplet her antar at 8 rør kommer fra samme sted. 5 av disse er ledige.

Antall løp : 8
Etableringsår : 2014
Diameter, indre : 72 mm
Diameter, ytre : 75 mm
Farge : Brun
Ledig plass : Ja
Lengde : 24 m
Materiale : Plast
Plassering : I grøft
Tilleggsinformasjon : 5 ledige rør
Type : Rør
Trekkerør i bankett


Trekkerør i bankett. Foto: Tore Paulsen
Trekkerørene er lagt/støpt ned i banketten i Strindheimtunnelen i Trondheim.
Her er 8 rør i en dimensjon og tre rør i en noe større dimensjon. Hvis vi forutsetter at alle rør av samme dimensjon kommer fra samme sted kan data gis inn slik:

Antall løp : 8 / 3
Etableringsår : 2014 / 2014
Diameter, indre : 22 / 38 mm
Diameter, ytre : 24 / 40 mm
Farge : Rød / Rød
Ledig plass : Ja / Ja
Lengde : 18 / 12 m
Materiale : Plast / Plast
Plassering : I bankett
Tilleggsinformasjon : 8 ledige rør / 3 ledige rør
Type : Rør / Rør