Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.726Trekkekum (ID=853)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2014-06-19Lagt inn et nytt eksempel
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Eier"
2016-11-01Ny egenskap "FKB_ID". Skal benyttes for samkjøring med FKB-data
2016-11-01"Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-03-23Ny egenskap "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Ny assosiasjon til "Tilstand/skade, FU" og "Tilstand/Skade, punkt"
2017-12-15Egenskap "Materiale" endret navn til "Materiale, kum"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar
ElektroType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarViktig for inspeksjon og vedlikehold av kabler2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

853_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema for Trekkekum


Tillatte verdier

853_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

853_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Trekkekum
Definisjon:Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
KumformFVT 24PAngir kummens form.9738
Kvadratisk

Kummen er kvadratisk14022
Rektangulær

Kummen er rektangulær14023
Rund

Kummen er rund14024
PlasseringFVT 24PAngir hvor/hvordan trekkekummen er plassert.9740
Bak betongrekkverk

Bak betongrekkverk, f.eks. New Jersey14014
I bankett

I banketten14015
I terreng

Nedgravd i terreng14016
På tunnelvegg innside

På innside av hvelv eller annen vann og frostsikring i tunnel, eller direkte på tunnelvegg der det ikke er noe innenfor14017
På tunnelvegg utside

På utside av hvelv eller annen vann og frostsikring i tunnel14018
I veg

Nedgravd i veg14019
I fjellrom/nisje

I utsprengt rom ved siden av tunnel14020
Materiale, kumFVT 24PAngir type materiale i selve kummen.9741
Betong

Kummen er laget av betong14025
Betong, spesialprodusert

Kummen er laget av spesialprodusert betong14026
Plast

Kummen er laget av plast14027
Stål

Kummen er laget av stål14028
Skumglassplater

Skumglassisolasjonsplater forsterket med membran.21340
Materiale, lokkFVT 25OAngir materialtype for kummens lokk.11241
Betong


18527
Plast


18528
Støpjern


18529
BrannsikkerFVT 3PAngir om kum er brannsikker.9742
Ja


15870
Nei


15871
Diameter, ytreD 6 (mm)BAngir ytre diameter for trekkekum.
Merknad: Påkrevd hvis Kumform=Rund
9729
Bredde, ytreD 6 (mm)BAngir ytre bredde for trekkekum.
Merknad: Betinget - Påkrevd hvis Kumform=Kvadratisk eller Rektangulær
9728
Lengde, ytreD 6 (mm)BAngir ytre lengde for kum.
Merknad: Betinget - Påkrevd hvis Kumform=Kvadratisk eller Rektangulær
9739
Dybde, ytreD 6 (mm)PAngir ytre dybde for kum.9737
Antall rørH 3 (stk)OAngir hvor mange rør som ender i kummen.10840
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11242
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9731
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes
9757
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.9734
ProduktnavnT 100OAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.9735
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11701
ArkivnummerT 250BGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem.
Merknad: Dersom flere arkivnummer gis disse etter hverandre med semikolon mellom
9730
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11168
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12427
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10859
Relevant for EkomportalenFVT 20OAngir om vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportalen eller ikke.12451
Ja

Indikerer at vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportelen21368
Nei

Indikerer at vegobjektet er relevant for overføring til Ekomportelen. Klient for overføring av data fra NVDB til Ekom-portalen vil ikke kunne overføre denne forekomsten.21369
EierFVT 30PAngir hvem som er eier av vegobjektet.9732
Stat, Statens vegvesen

Organisasjonsnummer: 97103208114010
Fylkeskommune


14011
Kommune


14012
Privat


14013
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17566
Stat, Nye Veier

Organisasjonsnummer: 91548809918613
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
9733
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
10981
Statens vegvesen


18354
Kommune


18355
Privat


18356
Uavklart


18357
Nye Veier


18718
OPS


18847
Fylkeskommune


20014


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter topp (lokk). Høydereferanse: Topp (lokk)
9843
Utgår_Geometri, linjeGLKUGir linje som geometrisk representerer objektet.97363. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
926Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Trekkekum skal være registrert0 %0 %

937AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være registrert i NVDB innen angitt frist etter at Elektrisk anlegg det tilhører settes i drift90 dager90 dager

1295Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

1294Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

929Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

936Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BrannsikkerBrannsikker skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2012Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Dybde, ytreDybde, ytre skal være angitt på alle objekter0 %0 %

934Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KumformKumform skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2013Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Materiale, kumMateriale, kum skal være angitt på alle objekter0 %0 %

927Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, ytreBredde, ytre skal være angitt hvis Kumform=Kvadratisk eller Rektangulær0 %0 %

928Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Diameter, ytreDiameter, ytre skal være angitt hvis Kumform=Rund0 %0 %

930Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

931Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

2377Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DriftsmerkingDriftsmerking skal være angitt om merking finnes0 %0 %

935Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lengde, ytreLengde, ytre skal være angitt hvis Kumform=Kvadratisk eller Rektangulær0 %0 %

2584Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Trekkekum-objekt skal registreres for hver Trekkekum ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.


Trekkekum typer


Figur 3: Bilder viser eksempler på trekkekummer
Eksempler på noen utforminger avTrekkekum

Brannsikker : Nei
Bredde, ytre : 0.6
Etableringsår : 2014
Driftsmerking : xxxxxxx
Dybde, ytre : 0.65
Kumform : Rektangulær
Lengde, ytre : 1.2
Materiale, kum : Plast
Trekkekum med kabler


Trekkekum. Foto: Tore Paulsen
Trekkekum i Strindheimtunnelen i Trondheim

Brannsikker : Ja
Bredde, ytre : 0.8 m
Etableringsår : 2013
Dybde, ytre : 0.6
Lengde, ytre : 1.2 m
Kumform : Rektangulær
Materiale, kum : Betong
Plassering : I bankett