Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.742Tunnelport (ID=854)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Port som kan avstenge et tunnelløp.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetStedfesting, type, adkomstBeredskapsplanlegging, adkomst og rømingsveger
Drift og vedlikeholdStedfesting, type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

854_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

854_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

854_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Tunnelport
Definisjon:Port som kan avstenge et tunnelløp.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.9763
Tilgang fjellrom


15890
Tilgang sideløp


15891
Kuldeport


15892
TypeFVT 50OAngir hvilken type vegobjektet er av.9771
Leddport


15905
Skyveport


15906
MaterialeFVT 50OAngir materiale.9769
Aluminium


15900
Stål


15901
BrannsikkerFVT 3PAngir om porten er godkjent brannport.9761
Ja


15888
Nei


15889
BreddeD 5 (m)P.9762
HøydeD 5 (m)PAngir egenhøyde av vegobjektet.9768
Normal stillingFVT 15OAngir hva som er normal stilling for dør.9770
Lukka, låst


15902
Lukka, ulåst


15903
Åpen


15904
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10386
DriftsmerkingT 50OIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.10488
SCADA-merkingT 50BDriftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA.
Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet
11741
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11644
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11702
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11169
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12428
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9764
Stat, Statens vegvesen


15893
Fylkeskommune


15894
Kommune


15895
Privat


15896
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17623
Stat, Nye Veier


18624
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9765
Statens vegvesen


15897
Kommune


15898
Privat


15899
Uavklart


17777
Nye Veier


18669
OPS


18798
Fylkeskommune


19993


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter port. Høydereferanse: Bakkenivå
97673. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1012Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Tunnelport skal være registrert0 %0 %

1020AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Alle Tunnelport skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1013Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BrannsikkerBrannsikker skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1014Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1015Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1018Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1116Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1117Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1016Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1017Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1910Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1022Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Tunnelport skal høre til et tunnelløp0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Tunnelportobjekt skal registreres for hver tunnelport ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Skillet mellom Tunnelport og Dør/port kan være litt uklart. I utgangspunktet dekker Tunnelporten nesten hele tunnelprofilet, mens en dør/port er satt inn i en vegg. Tunnelporten er tyngre og gjerne som en leddet port.


Kuldeport

Brannsikker: Ja
Bredde: 5.0 meter
Bruksområde: Kuldeport
Høyde: 4.5 meter
Materiale: Aluminium
Normal stilling: Lukket, ulåst
Type: Leddport
Tunnelport til sideløp

Her er det et sideløp av tunnelen.
Brannsikker: Nei
Bredde: 2.0 meter
Bruksområde: Tilgang sideløp
Høyde: 2.5 meter
Materiale: Aluminium
Normal stilling: Lukket, låst
Type: Leddport