Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.288Gjerdeport (ID=855)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Passasje i gjerder eller skjermer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdStedfesting, type2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

855_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

855_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

855_uml_assosiasjoner.png
Figur 3:UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Gjerdeport
Definisjon:Passasje i gjerder eller skjermer.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50OAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.9773
Gjennomgang for gående/syklende


15907
Tilgang landbruksareal


15908
Tilkomst til avkjørsel


15909
MaterialeFVT 50PAngir materiale.9778
Aluminium


15914
Stål


15915
Tre


15916
BreddeD 5 (m)P.9772
HøydeD 5 (m)PAngir egenhøyde av vegobjektet.9777
UtformingFVT 7OAngir hvilken utforming grinda har.9781
Enkel


15920
Todelt


15921
Normal stillingFVT 15PAngir hva som er normal stilling for dør.9780
Lukka, låst


15917
Lukka, ulåst


15918
Åpen


15919
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10302
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11645
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11170
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12429
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9774
Stat, Statens vegvesen


15910
Fylkeskommune


15911
Kommune


15912
Privat


15913
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17624
Stat, Nye Veier


18615
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9775
Statens vegvesen


15926
Kommune


15927
Privat


15928
Uavklart


17778
Nye Veier


18677
OPS


18806
Fylkeskommune


19994


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter port. Høydereferanse: Terreng
97763. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1023Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Gjerdeport skal være registrert0 %0 %

1031AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Gjerdeport skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1028Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HøydeHøyde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1029Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialeMateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1030Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1121Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1047Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter1123Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Normal stillingNormal stilling skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1026Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1027Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1934Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Gjerdeportobjekt skal registreres for hver Gjerdeport ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

I hovedsak registreres gjerdeport der Statens vegvesen har ansvaret for vedlikehold av en skjerm eller et gjerde med tilhørende porter.


Gjerdeport til hage

Her er det en port til en hage
Bredde: 1 m
Bruksområde: Gjennomgang gående/syklende
Høyde: 0.8 m
Materiale: Stål
Gjerdeport ved ferist

Her er det en grind ved en ferist som kan åpnes
slik at man slipper å gå/sykle over selve feristen
Bredde: 2 m
Bruksområde: Gjennomgang gående/syklende
Høyde: 1.0 m
Materiale: Stål