Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.636Taktile indikatorer (ID=859)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2017-03-20Egenskap "Materiale" satt påkrevd
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdMengder og plassering
Transportplanlegging/NavigasjonPlassering,bruksområdeOversikt over steder som skal være mulig å bruke for alle
DriftskontrakterAntall, type, beliggenhet, eier
NTP,UtredningPlassering, bruksområdeOversikt over hvor krav til universell utforming er oppfylt2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

859_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

859_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

859_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Taktile indikatorer
Definisjon:Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir hovedbruksområde for ledelinje.9812
Gangfelt

Markerer gangfelt15964
Perrong

Langsgående markering ved perrong eller holdeplass15965
Trapp

Varsler trapp/nivåsprang (oppe/nede)15966
Markering stoppunkt på holdeplass

Punkt der bussen stopper (fremdør)15967
Knutepunkt

Kan være f.eks. ledelinjer mellom stoppunkt, mellom stoppunkt og infotavler, mellom stoppunkt og terminal15968
Ferjeleie

Markering på kaikant eller lignende15969
Inngangsparti

Benyttes f.eks ved inngangsparti til rasteplass16968
MaterialeFVT 50PAngir hvilken materialtype Taktil indikator er av.9816
Tre

Indikator av tre15970
Betong

Indikator av betong15971
Naturstein

Indikator av naturstein15972
Metall

Indikator av metall. For eksempel støpejern15973
Keramisk

Indikator av kjeramisk materiale/flis15986
Naturgummi

Indikator av naturgummi15987
LengdeD 6 (m)OLengde langs naturlig bevegelsesretning.9815
BreddeD 5 (m)OBredde for Taktil indikator (på tvers av naturlig bevegelsesretning).9811
ArealD 7 (m2)BTotalt areal for Taktil indikator.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri.
9810
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10370
TilleggsinformasjonT 500OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.9817
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11171
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12430
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11989
Stat, Statens vegvesen


20635
Stat, Nye Veier


20636
Fylkeskommune


20637
Kommune


20638
Privat


20639
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20640
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
12017
Statens vegvesen


20826
Nye Veier


20827
Fylkeskommune


20828
OPS


20829
Kommune


20830
Privat


20831
Uavklart


20832


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter indikator
9814
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter indikator i lengderetning.
9813
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.109683. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1048Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Taktile indikatorer skal være registrert0 %0 %

1052AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1049Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1960Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

2582Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialeMateriale skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1050Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1051Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1053Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetFortau0Taktile indikatorer som ligger på fortau skal være datter til fortau0 %0 %

1054Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUtgår_Stoppunkt0Taktile indikatorer som tilhører Stoppunkt skal ha angitt posisjon innenfor gitt avvik1 m1 m

1055Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetGangfelt0Taktile indikatorer som ligger på gangfelt skal være datter til gangfelt0 %0 %

1056Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetGågate0Taktile indikatorer som ligger på gågate skal være datter til gågate0 %0 %

1057Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetGate0Taktile indikatorer som ligger på gate skal være datter til gate0 %0 %

1058Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRasteplass0Taktile indikatorer som ligger på rasteplass skal være datter til rasteplass0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Taktile indikatorer (kunstig ledelinje) skal registreres for hvert tilfelle av taktile indikatorer ute på vegen.

Bredde registreres som bredden på hoveddelen av taktile indikatorer på tvers av naturlig bevegelsesretning. Lengde gis som den totale lengden av taktile indikatorer langs naturlig bevegelsesretning. Ved behov kan informasjon om varselindikatorer og oppmerksomhetsindikatorer gis som tilleggsinformasjon.

Areal gis som totalt areal av alle elementer (retningsindikatorer, oppmerksomhetsindikatorer og varselindikatorer) som objektet består av.

Ved avgreininger, vesentlige endringer i bredde over lengre strekninger eller spesielle behov deles Taktile indikatorer i flere objekter.


Taktile indikatorer ved busstopp

859_eksps_ledelinjebusstopp.png
Figur 3: Taktile indikatorer ved nyoppgradert busstopp. Hundhammeren i Malvik kommune. Foto Tore Paulsen. Skisser fra håndbok V129 (278)

Figuren viser et bilde av hvordan taktile indikatorer danner en ledelinje fra leskur ved bussholdeplass og til påstigningspunktet for buss. En oppmerksomhetsindikator markerer påstigningspunktet. Skissene er hentet fra Håndbok V129 (278) og viser detaljer om utforming for flere varianter av busstopp.

Bredde gis som bredden for retningsindikatorene. Dersom man ønsker å beskrive bredden for oppmerksomhetsindikatoren kan dette gis i feltet Tilleggsinformasjon, eller den kan beskrives som eget objekt.

Bruksområde : Markering stoppunkt på holdeplass
Etableringsår : 2015
Materiale : Betong


Referanser
Detaljer for utforming finnes i Håndbok V129 (278)


Taktile indikatorer ved vegkryss og gangfelt

859_eksps_ledelinjevegkryss.png
Figur 4: Taktile indikatorer ved vegkryss. Foto: Knut Opeide. Skisser fra håndbok V129 (278)

Bildet viser Taktile indikatorer i vegkryss. Retningsindikatorer danner ledelinjer og varselindikatorer markerer gangfelt.

Innholdet i bildet deles i minst to objekter. Dersom man ønsker å beskrive varselindikatorene bedre kan dette enten gjøres i feltet Tilleggsinformasjon, eller de kan beskrives som egne objekter.

Skissen til høyre viser en del detaljer for utforming hentet fra håndbok V129 (278) kapittel 7.3. For ytterligere detaljer se håndboka.

Bruksområde : Gangfelt
Etableringsår : 2013
Materiale : Betong


Referanser
Detaljer for utforming finnes i Håndbok V129 (278)


Varselindikator ved trapp

859_eksps_varselindikatortrapp.png
Figur 5: Varselindikator ved trapp. Foto: Knut Opeide. Skisse fra håndbok V129 (278)

Figuren viser eksempel på rampe og trapp på samme sted. En varselindikator markerer start på trappen.

I dette tilfellet vil bredden bli vesentlig større enn lengden

Til høyre for bildet vises en prinsippskisse for utforming ved trapp

Bruksområde : Trapp
Etableringsår : 2010
Materiale : Betong


Referanser
Detaljer for utforming finnes i Håndbok V129 (278)


Nettverk av Taktile indikatorer

859_eksps_nettverkavledelinjer.png
Figur 6: Nettverk av ledelinjer. Foto: Knut Opeide

Figuren viser to eksempler på nettverk av taktile indikatorer; Ledelinje. Til venstre Bybanen i Bergen og til høyre Jernbanestasjonen i Stavanger.

Nettverket deles mest mulig hensiktsmessig i flere Taktile indikatorer i knutepunktene.

Bruksområde : Perrong
Etableringsår : 2014
Materiale : Betong

Bruksområde : Knutepunkt
Etableringsår : 2014
Materiale : Betong