Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.388Ledelysstrekning, optisk (ID=861)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med rømningslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneLyskilde type, antall ledelyspunkt, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktLyskilde type, antall ledelyspunkt, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende drift
Generell offentlig saksbehandlingLyskilde type, antall ledelyspunkt, eier, beliggenhetKartlegging
ElektroLyskilde type, effekt, antall ledelyspunkt, fjernstyring, eier, vedlikeholdsansvarVeglys, tunnelbelysning, belysning ferjeleie, belysning bru2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

861_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

861_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

861_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Ledelysstrekning, optisk
Definisjon:En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med rømningslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Lyskilde typeFVT 50PAngir type lyskilder i ledelyset.9917
LED


16112
Lysstoffrør


16113
Lystråd

Tråd som lyser i hele trådens lengde16723
Glødelampe

Tradisjonell glødelampe16724
PlasseringFVT 50PAngir hvor ledelys er plassert.9923
I bankett/vegskulder

Ledelys er motert på bankett eller vegskulder16098
På rekkverk


16099
På mur/vegg


16100
Eget oppsettingsutstyr

Plassert på egene stolper, kantstolper eller eget oppsttingsutstyr16101
Inngår i nødsystemet i tunnelFVT 3PAngir om ledelyset inngår i nødsystemet i en tunnel.9916
Ja


16595
Nei


16596
Antall ledelyspunktH 4 (stk)PAngir hvor mange ledelyspunkt det er totalt i ledelysstrekning.9907
Avstand innbyrdesH 3 (m)OAngir normal innbyrdes avstand mellom ledelyspunktene i ledelysstrekningen.9908
FjernstyringFVT 3PAngir om ledelyset kan fjernstyres.9921
Ja


16108
Nei


16109
EffektH 3 (W)PAngir effekt for ett ledelys.9912
SpenningFVT 3 (volt)ODriftspenning for lysene.9920
12

12 volt16125
24

24 volt16126
230

230 volt16127
400

400 volt16128
690

690 volt16719
DriftsstrømH 4 (mA)OAngir driftsstrøm for en lyskilde ved full lysstyrke.9911
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9909
Produsent, lysarmaturT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av de enkelte lysarmaturene.9919
ProduktnavnT 100OAngir produktnavn for lysarmatur. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.9918
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11647
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11173
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12432
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
9913
Stat, Statens vegvesen


16117
Fylkeskommune


16118
Kommune


16119
Privat


16120
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17627
Stat, Nye Veier


18618
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
9914
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
9924
Kommune


16114
Privat


16115
Statens vegvesen


16116
Uavklart


17781
Nye Veier


18724
OPS


18853
Fylkeskommune


19997


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Linje gjennom senter av alle lysarmatur fra start til slutt. Høydereferanse: Topp lys
99153. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1461Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Ledelysstrekning skal være registrert0 %0 %

1462AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1463Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall ledelyspunktAntall lyskilder skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1464Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårDriftsattår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1465Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EffektEffekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1468Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1469Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1470Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Lyskilde typeLyskilde type skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1471Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FjernstyringFjernstyring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1473Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1570Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Inngår i nødsystemet i tunnelInngår i nødsystemet i tunnel skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1466Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1467Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1474Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1475Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Ledelysstrekning som ligger i Tunnelløp skal være datter til tunnelløpet0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Ledelysstrekning, optisk-objekt skal registreres for hver Ledelysstrekning, optisk ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Alle lys i en ledelysstrekning skal være koblet mot samme "Elektrisk anlegg"

Ledelysene deles i flere objekter dersom:
- Type lys eller lysstyrke endres
- Vesentlig endring i avstand mellom lysene
- Endret plassering i forhold til vegen (f.eks. bytte av side i forhold til vegen)

Ledelys på begge sider av vegen og eller ledelys mellom kjørebaner registreres som et objekt pr rekke med ledelys

Bankettlys i en tunnel som er del av nødsystemet, dvs. de er påslått i en nødsituasjon, skal registreres som "Ledelysstrekning, optisk", ikke som Evakueringslysstrekning. Egenskapen "Inngår i nødstystemet i tunnel" settes da til Ja.


Ledelys i tunnel

861_eksps_ledelysstrekning.jpg
Foto: Frank Lervik

Bildet viser ledelys på banketten på begge sider av kjørebanen i en tunnel plassert med lik avstand i hele tunnelen.
Disse lysene er ofte også en del av nødsystemet. Ved tett røyk i en tunnel er det som regel bare disse lysene som er mulig å følge.

Antall lyskilder: 212
Avstand innbyrdes: 12
Driftsattår: 2009
Driftsstrøm: 170 mA
Effekt: 4 W
Inngår i nødsystemet: Ja
Lyskilde type: LED
Spenning: 24 V
Styring type: Lokal
Tenningssystem: Fotocelle
Type: Ledelys på begge sider av vegLedelys i kjørebanen

861_eksps_ledelysute.jpg
Foto: Heert R. Daas

Bildet viser ledelys plassert i skillet mellom hver kjørebane

Antall lyskilder: 160
Avstand innbyrdes: 8
Driftsattår: 2012
Driftsstrøm: 20 mA
Effekt: 5 W
Inngår i nødsystemet: Nei
Lyskilde type: LED
Spenning: 230 V
Styring type: Lokal
Tenningssystem: Fotocelle
Type: Ledelys i senterLedelys i midtdeler

861_eksps_ledelysmidtdeler.jpg
Foto: Knut Opeide

Bildet viser ledelys plassert på midtrekkverk

Antall lyskilder: 420
Avstand innbyrdes: 10
Driftsattår: 2013
Driftsmerking:
Driftsstrøm: 18 mA
Effekt: 4 W
Inngår i nødsystemet: Nei
Lyskilde type: LED
Spenning: 230 V
Styring type: Lokal
Tenningssystem: Fotocelle
Type: Ledelys i senter