Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.120Belysningspunkt (ID=87)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-03-07Egenskapene Utgår Fundamentering, Utgår_Fundamentmateriale og Produktnavn er fjernet fra Datakatalogen
2016-06-21Egenskap "Utgår_Fabrikant" fjernet. Ny tillatt verdi for Vedlikeholdsansvarlig og Eier: "Uavklart"
2016-10-27Ny egenskap "FKB_ID" som skal ivareta unik id i FKB
2017-06-07Egenskap "Antall" har skiften navn til "Utgår_antall"
2017-06-07Egenskap "Bruksområde" er blitt påkrevd
2017-12-15Egenskap "Utgår_antall" endrer navn tilbake til "Antall". Kan fortsatt brukes i tunnel
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen".
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneBruksområde, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktBeliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende drift
ElektroBruksområde, info om vern, eier, vedlikeholdsansvarVeglys, tunnelbelysning, belysning ferjeleie, belysning bru2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

87_uml_betingelser.png
Figur 1:UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

87_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

87_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Belysningspunkt
Definisjon:Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 30PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.1272
Belysning gang/sykkelveg

Belysning på gang- og sykkelveg2953
Belysning veg/gate

Belysning av veg og gate2955
Belysning område/plass

Belysning av område/plass2957
Belysning vegkryss

Belysning i vegkryss2959
Belysning gangfelt

Belysning for gangfelt2961
Belysning tunnel

Belysning i tunnel2963
Belysning bru

Brukes kun for spesiell belysning av bru. Vanlig vegbelysning settes som Belysning veg/gate3319
Belysning privat område

Belysning av privat område3856
Belysning utstyr

Belysning av annet vegutstyr. Skal ikke benyttes for skilt og leskur da det er spesifikke verdier for disse.4908
Rømningslys tunnel

Rømningslys i tunnel4909
Nødbelysning tunnel

Nødbelysning i tunnel4910
Belysning ferjeleie

Belysning av ferjeleie16261
Belysning undergang

Belysningspunkt i undergang/under bru etc.17318
Kun kabelframføring

Belysningspunkt som kun har funksjon kabelframføring, inneholder ikke lysarmatur.18317
Belysning leskur

Belysningspunkt for opplysing av leskur19801
Belysning skilt

Belysningspunkt for opplysing av skilt19802
PlasseringFVT 30PAngir plassering for vegobjektet.1874
Lysmast


2965
Mindre stolpe


2969
Henger i tak/kabelstige


2970
Festet til vegg/bygning


2972
På portal


2988
Henger i vaier


3757
På skiltpunkt


19804
Nedfelt i belegning/dekke

Belysningspunkt er nedfelt i belegning/dekke/underlag19833
AntallH 3 (stk)BVegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer. Merknad: Normalt skal det etableres et objekt per belysningspunkt.
Merknad: Påkrevd om objektet representerer mer enn et belysningspunkt
2198
Avstand fra vegkantD 4 (m)OAngir hvilken avstand det er fra vegkant til vegobjektet.1883
Strømtilførsel, kategoriFVT 20PAngir hvilken type strømtilkopling det er til vegobjektet.2078
Jordkabel

Kabel i bakken3765
Line

Uisolert kabel i luft3766
EX

Isolert kabel i luft3857
Strømtilførsel, type kabelT 100ODetaljert spesifikasjon av kabel for strømtilførsel.8744
OverbelastningsvernFVT 30OAngir om det er overbelastningsvern i punktet.10006
Ja


16267
Nei


16268
Fellesføring med annen etatT 100BAngir om det er felles luftlinjeframføring på felles stolperekke med f.eks energiverk, teleselskap, bredbåndsselskap etc.
Merknad: Påkrevd hvis ja
8745
Fellesføring leietakerT 50BNavn på leietaker(e) ved fellesføring der SVV har vedlikeholdsansvar.
Merknad: Påkrevd ved fellesføring der SVV har vedlikeholdsansvar
10005
TilleggsinformasjonT 150OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. F.eks. navn på firma som har levert vegobjektet.1488
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11072
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12312
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10852
EierFVT 30BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra eier av belysningsstrekning
10003
Stat, Statens vegvesen


16262
Fylkeskommune


16263
Kommune


16264
Privat


16265
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17632
Stat, Nye Veier


18621
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
10004
VedlikeholdsansvarligFVT 20BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
1555
Statens vegvesen


2142
Kommune


2146
Privat


2150
Lokalt e-verk


3717
Uavklart


17672
Nye Veier


18714
OPS


18843
Fylkeskommune


19894


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter monteringsutstyr (Lysmast, portal, mm). Høydereferanse: Terrenghøyde for monteringsutstyr
47873. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1416Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Belysningspunkt skal være registrert0 %0 %

1417AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1420Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringPlassering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1422Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1423Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

1418Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt hvis forskjellig fra Belysningsstrekning0 %0 %

1419Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1421Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal være angitt om objektet representerer mer enn et belysningspunkt0 %0 %

1424Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fellesføring med annen etatFellesføring med annen etat skal være angitt hvis ja0 %0 %

1425Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra eier av belysningsanlegg0 %0 %

1426Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1427Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Fellesføring leietakerFellesføring leietaker skal være angitt ved fellesføring der SVV har vedlikeholdsansvar0 %0 %

2051Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBelysnings-strekning0Belysningspunkt som ligger innenfor Belysningsstrekning skal være datter til belysningsstrekningen0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Belysningspunktobjekt skal registreres for hvert belysningspunkt ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

I tunneler med mange like lys kan det registeres ett objekt pr lystype og egenskapen Antall brukes for å registrere antallet.


Belysningspunkt


Foto: Steinar Svensbakken
Belysningspunkt ved gang- og sykkelveg. I belysningspunktet er det plassert en Lysmast med et Lysarmatur på toppen.

Bruksområde : Belysning gang/sykkelveg
Plassering : LysmastBelysningspunkt i tunnel


Foto Knut Opeide
Bildet viser en rekke belysningspunkt med Lysarmatur som henger i kabelstige i tak inni en tunnel. Her er hver enkelt belysningspunkt registrert med hvert sitt punkt.

Bruksområde : Belysning tunnel
Plassering : Henger i tak/kabelstigeBelysningspunkt på bru


Foto: Knut Opeide
Spesiell belysning på bru. Her er både belysningspunkt som lyser nedover for å belyse brufundamenter for båttrafikk og effektbelysning som er festet på rekkverket som både belyser gang/sykkelvegen og markerer formen på brua.

Belysningen for undersiden av bruen
Bruksområde : Belysning bru
Plassering : Henger i tak/kabelstige

Belysning av gang/sykkelveg
Bruksområde : Belysning gang/sykkelveg
Plassering : Festet til vegg/bygning