Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.216Faunapassasje (ID=872)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-09-11Første versjon
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beskrivelse, dimensjoner
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beskrivelse, dimensjoner, formål
PlanleggingArter, trekkveierPrioritere tiltak for å unngå viltpåkjørsler
Generell offentlig saksbehandling; kartleggingType, beliggenhet, beskrivelse, dimensjoner, formålBrukes i mange sammenhenger, i ulike analyser og temakart.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

872_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

872_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

872_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Faunapassasje
Definisjon:Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
LokalitetsnavnT 50BNavn på passasjen.
Merknad: Angis om det finnes navn på passaje. Stedsnavn kan benyttes
10229
TypeFVT 20PAngir hvilken type utforming passasjen har.10230
Overgang

En passasje som fører viltet i bro over vegen. Viltgjerder leder viltet i riktig retning.16730
Undergang

En passasje som fører viltet under vegen. Dette er enten en spesiallaget passasje for vilt eller en bru over en naturlig forsenkning i landskapet (e.g. over en bekkedal).16731
Kulvert

Kulverter er gjennomløp beliggende under vegbanen, oftest støpt i betong. Finnes med og uten vannføring. Inkluderer også hvelv/rør i fylling.16732
Sluse

En åpning i viltgjerdet på omtrent 20-50 meter der viltet vil ha mulighet til å krysse vegen.16733
BeskrivelseT 1000OBeskrivelse av passasjen og område rundt.10237
Regulert forT 50OAngir hva passasjen er regulert for i reguleringsplan.10232
FlerbrukspassasjeT 150BAngir om passasjen har jevnlig menneskelig ferdsel i form av rekreasjon (tursti) eller arbeids-/skogsveg, i tillegg til å kunne brukes som faunapassasje.
Merknad: Påkrevd om passasjen har annen funksjon enn som faunapassasje. Beskriv her hvordan passasjen er brukt i tekst.
10231
FormålFVT 20BAngir om passasjen er tilrettelagt for akvatiske og/eller terrestriske organismer.
Merknad: Påkrevd for undergang og kulvert
10233
Akvatisk

For alle vannlevende organismer (f.eks. fisk, bunndyr etc)16734
Terrestrisk

For alle landlevende organismer (f.eks. hjortevilt, smågnagere etc)16735
Begge

Passasjen har dobbeltfunksjon, tillater ferdsel av både land- og vannlevende organismer.16736
BreddeH 4 (m)PPassasjens bredde målt langs etter vegen.
Merknad: Bredde måles midt på passasjen, eller der passasjen er smalest.
10235
LengdeH 3 (m)PPassasjens lengde målt på tvers av vegen.
Merknad: Måles mellom ytterkant vegskulder for kulvert og undergang. For overgang måles fra der ledegjerder snevres inn.
10234
Høyde minD 5 (m)BPassasjens minste gjennomgående høyde i 2/3 av passasjens snitt.
Merknad: Påkrevd om passasjen har tak, ellers uaktuelt.
10236
Høyde maksD 5 (m)BPassasjens største gjennomgående høyde.
Merknad: Påkrevd om passasjen har tak, ellers uaktuelt.
10246
ÅpenhetD 5BEn indeks som beskriver forholdet mellom høyden, bredden og lengden.
Merknad: Påkrevd for passasje med tak. Formel: Åpenhet = (Høyde maks + Høyde min) / 2 x Bredde / Lengde
10238
Brutus_IdT 30BGir referanse til brudatabanken.
Merknad: Påkrevd dersom Brutus_Id finnes for konstruksjonen
10239
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10289
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11990
Stat, Statens vegvesen


20641
Stat, Nye Veier


20642
Fylkeskommune


20643
Kommune


20644
Privat


20645
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20646
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
12018
Statens vegvesen


20833
Nye Veier


20834
Fylkeskommune


20835
OPS


20836
Kommune


20837
Privat


20838
Uavklart


20839


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Der senter passasje krysser senter veg. Høydereferanse: Veghøyde i senter passasje
10240
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser området.
Merknad: Grunnrissreferanse: Flate som avgrenser passasjen. Høydereferanse: Bunn passasje
102413. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1720Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Faunapassasje skal være registrert0 %0 %

1721AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1731Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1730Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1726Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BreddeBredde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1935Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende0 %0 %

1725Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1722Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1729Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Brutus_IdBrutus_Id skal være angitt dersom Brutus_Id finnes for konstruksjonen0 %0 %

1723Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FlerbrukspassasjeFlerbrukspassasje skal være angitt om passasjen har annen funksjon enn som faunapassasje. 0 %0 %

1724Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FormålFormål skal være angitt for undergang og kulvert0 %0 %

1732Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde maksHøyde maks skal være angitt om passasjen har tak.0 %0 %

1727Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde minHøyde min skal være angitt om passasjen har tak.0 %0 %

1776Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LokalitetsnavnLokalitetsnavn skal være angitt om det finnes navn på passaje. Stedsnavn kan benyttes0 %0 %

1728Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ÅpenhetÅpenhet skal være angitt for passasje med tak. Formel: Åpenhet = ((Høyde maks + Høyde min) / 2 x Bredde) / Lengde0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Faunapassasje-objekt skal registreres for hver Faunapassasje ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Dersom stikkrenne, kulvert eller bru fungerer som faunapassasje skal stikkrenne, kulvert eller bru registreres i tillegg. Stikkrenne, kulvert eller bru skal ikke registreres som faunapassasje med mindre de er definert eller dokumentert som dette.

Lengde for kulvert og undergang måles mellom ytterkant vegskulder på hver side. For overgang og sluse måles lengde fra der ledegjerdene snevres inn.

Bredde måles midt på passasjen, eller der passasjen er smalest.

" Høyde min " måles som laveste gjennomgående høyde innenfor den høyeste 2/3 av undergangen eller kulvertens bredde. " Høyde maks " måles som den største gjennomgående høyden i undergangen eller kulverten.

Åpenhet beregnes ut fra formelen (" Høyde min " + " Høyde maks ") / 2 * Bredde / Lengde


Faunapassasje type Sluse

Bildet viser en viltsluse med ledegjerde og ene siden av selve slusen

Beskrivelse : Viltsluse for hovedsaklig elg og rådyr
Bredde : 68 m
Formål : Terrestrisk
Lengde : 25 m
Lokalitetsnavn : Granåsen vest
Type : Sluse

ViltsluseFaunapassasje type Overgang

Biltet viser en viltovergang

Beskrivelse : Viltovergang for mye brukt elgtrekk
Bredde : 31 m
Brutus_Id : 05-1654
Flerbrukspassasje : Tursti til Middagsfjellet bruker overgangen
Formål : Terrestrisk
Lengde : 45 m
Lokalitetsnavn : Bjørkåsen overgang
Type : Overgang

Faunapassasje type Kulvert

Bildet viser en kulvert med ledegjerde brukt som Faunapassasje

Beskrivelse : Kulvert laget for elg og hjort
Bredde : 4 m
Brutus_Id : 12-1354
Flerbrukspassasje : Nei
Formål : Terrestrisk
Høyde maks : 4.5 m
Høyde min : 4.5 m
Lengde : 30 m
Lokalitetsnavn : Kleiva
Type : Kulvert
Åpenhet : 0,6
Faunapassasje type Undergang

Bildet viser en bro som fungerer som en Faunapassasje type Undergang

Beskrivelse : Viktig undergang for hjortedyr og sau
Bredde : 101 m
Brutus_Id : 06-5214
Flerbrukspassasje : Landbrukspassasje
Formål : Terrestrisk
Høyde maks : 6.7 m
Høyde min : 1.6 m
Lengde : 17 m
Lokalitetsnavn : Ulvdalsbrua
Type : Undergang
Åpenhet : 24.6
Lengde og bredde for Faunapassasje type Sluse

Skissen viser hvordan lengde og bredde måles for en viltsluse
Lengde og bredde for viltsluseBredde og høyde for Faunapassasje type Undergang

Skissen viser hvordan bredde og høyde måles for en viltundergang.

Vi velger her den høyeste 2/3 av undergangen og måler minste og største høyde for denne.
Lengde og bredde for Faunapassasje type Kulvert

Skissen viser hvordan Lengde, bredde og høyde måles for en kulvert.
"Høyde min" og "Høyde maks" vil normalt være lik for kulvert
Lengde og Bredde for Faunapassasje type Overgang

Skissen viser hvordan bredde og lengde måles for en viltovergang