Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.632Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-03-20
Definisjon:Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-06-16Bruksområde, innsamlingregel, eksempler
2016-11-01"Utgår_riksvegrute" er fjernet fra Datakatalogen
2016-11-01Ny egenskap "Riksvegrute" med forhåndsdefinerte verdier for ruter
2016-11-01Endret eksempler med ny egenskap
2017-03-20Nye egenskaper "Kvalitetssikret av" og "Kvalitetssikret dato"
2017-03-20Egenskap "Sykkeltilbud": Verdi "Ikke sykkeltilbud" endret til "Sykkelforbud, ikke alternativer"
2017-03-20Egenskap "Vurdering av tilbud": ny beskrivelse, vurderes i forhold til vegnormalene
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikeholdPlasseringAvklare hvem som er vegeier
Nasjonal transportplan og rapporteringPlassering, sykkeltilbudVite status
PlanleggingPlassering, sykkeltilbud2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

874_uml_betingelser.png
Figur 1:UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

874_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

874_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Sykkeltilbud, riksvegrute
Definisjon:Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
RiksvegruteFVT 75PAngir hvilken riksvegrute aktuelt sykkeltilbud gjelder for.10418
Rute 1: E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo


16796
Rute 2a: E18 Riksgrensen/Ørje - Oslo


16797
Rute 3: E18 Oslo - Kristiansand - Stavanger


16798
Rute 4a: E39 Stavanger - Bergen - Ålesund


16799
Rute 4b: E39 Ålesund - Trondheim


16800
Rute 4c: Rv 9 Kristiansand - Haukeligrend og Rv 13/55 Jøsendal - Sogndal


16801
Rute 5a: E134 Drammen - Haugesund


16802
Rute 5b: Rv 7 Hønefoss - Bu og Rv52 Gol - Borlaug


16803
Rute 5c: E16 Sandvika - Bergen


16804
Rute 6a: E6 Oslo - Trondheim


16805
Rute 6b: Rv3 Kolomoen - Ulsberg


16806
Rute 6c: Rv15 Otta - Måløy


16807
Rute 6d: E136 Dombås - Ålesund


16808
Rute 6e: Rv70 Oppdal - Kristiansund


16809
Rute 7: E6 Trondheim - Fauske


16810
Rute 8a: E6 Fauske - Nordkjosbotn


16811
Rute 8b: E6 Nordkjosbotn - Kirkenes


16812
Rute 2b: E16 Riksgrensen - Hønefoss og Rv35 Hønefoss - Hokksund

Rute 2b: E16 Riksgrensen/Riksåsen – Hønefoss og rv 35 Hønefoss – Hokksund med tilknytninger17280
SykkeltilbudFVT 35OAngir hvilket tilbud det er til syklende.10419
Gang- og sykkelveg

Strekning hvor det er tilbud om å sykle på egen gang- og sykkelveg16813
Sykkelveg

Strekning hvor det er tilbud om å sykle på egen sykkelveg. Sykkelveg kan være med eller uten fortau16814
Sykkelekspressveg

Strekning hvor det er tilbud om å sykle på egen sykkelekspressveg.16815
Sykkelfelt

Strekning hvor det tilbud om å sykle i egne sykkelfelt16816
Blandet trafikk

Strekning hvor det kun er tilbud om sykle på samme veg som øvrig trafikk, ikke noen form for eget sykkelanlegg.16817
Sykkeltilbud på lokalt vegnett

Strekning hvor det ikke er sykkeltilbud på/ved selve riksvegen, men hvor det finnes tilbud på lokalt vegnett i stedet.Tilbudet på lokalt vegnett legges inn i tillegg.16818
Sykkelforbud, ikke alternativer

Strekning hvor det ikke er sykkeltilbud på/ved selve riksvegen, og hvor det heller ikke er tilbud på lokalt vegnett. Syklende må basere seg på skyss med annet transportmiddel.16819
BeskrivelseT 250OBeskrivelse av strekning.10253
Vurdering av tilbudFVT 30OVurdering av kvalitet på tilbud. Vurdering foretas av regionale sykkelkoordinatorer. Vegnormaler legges til grunn i vurderingen.10420
Tilfredsstillende

Sykkeltilbudet er tilfredsstillende i forhold til krav som stilles i vegnormalene16820
Ikke tilfredsstillende

Sykkeltilbudet er ikke tilfredsstillende i forhold til krav som stilles i vegnormalene16821
Kvalitetssikret datoDATO 8BDato informajson sist var kvalitetssikret.
Merknad: Skal angis i forbindlese med revisjon/kvalitetssirking
10933
Kvalitetssikret avT 30BAngir hvem som utførte siste kvalitetsskring.
Merknad: Skal angis i forbindlese med revisjon/kvalitetssirking
10934


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2117Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Sykkeltilbud, riksvegrute} skal være registrert0 %0 %

2118AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2119Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RiksvegruteRiksvegrute skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2581Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kvalitetssikret avKvalitetssikret av skal være angitt i forbindlese med revisjon/kvalitetssirking0 %0 %

2580Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kvalitetssikret datoKvalitetssikret dato skal være angitt i forbindlese med revisjon/kvalitetssirking0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Det skal registreres Sykkeltilbud, riksvegrutei tilknytning til alle riksvegruter

1) Hvilke ruter skal registreres: Sykkeltilbud tilknyttet riksvegruter skal registreres for alle riksvegruter i NVDB.

2) Viktige egenskaper: Registrering kan gjøres på flere nivå
a. Informasjon om tilbudet på selve riksvegruta
b. I tillegg informasjon om plassering av «omkjøring» på lokalt vegnett
c. I tillegg informasjon om hvilket tilbud det er på lokalt vegnett

Informasjon om selve sykkeltilbudet (egenskapstype «sykkeltilbud») bør minimum legges inn på riksvegen, men kan gjerne også legges inn på lokalt vegnett. Det er ønskelig at det for de strekningene som har lokalt tilbud også legges inn forekomster på selve riksvegruta med verdi «tilbud på lokalt vegnett». Det er da mulig å få en komplett oversikt over tilbudet på selve riksvegen.

Vurdering av tilbud legges inn der en har gjort en offisiell vurdering av det

Det skal for alle forekomster angis navn på riksvegrute.

Det kan angis spesiell beskrivelse til gitte strekninger.

3) Hvilket vegnett skal det kobles til: Sykkeltilbudet skal registreres på hovedvegene, dvs ikke på g/s-vegnettet. Dette gjelder for både selve riksvegen og det lokale vegnettet. Unntak når det er g/s-vegnett som ikke følger hovedvegen.

Det skal ikke angis sykkeltilbud på ferjestrekninger.

4) Oppdeling av forekomster: Det skal legges inn ny forekomst av sykkelrute når det er endring i egenskapsdata. Det skal alltid legges inn ny forekomst ved kryssing av fylkesgrenser. Det anbefales å opprette ny forekomst når det er ny veg. Det må passes på at det ved endringer i egenkapsdata som gjelder hele ruta blir gjennomført endring for alle forekomstene i ruta.

5) Ikke krav om kontinuerlig rute: Det stilles ikke krav om at ruta skal være kontinuerlig. Det vil si at det kan tillates «hull» f.eks i forbindelse med kryss eller i forbindelse med at en går fra hovedveg til lokalt tilbud.


Riksvegrute med sykkeltilbud hvor det er blandet trafikk

874_eksps_sykkeltibud_riksvegrute_blandettrafikk.jpg
Foto: Tomas Rolland

Objektforekomst med egenskaper:
Beskrivelse : Åkre - Dåsneset
Riksvegrute : Rute 4c: Rv 9 Kristiansand - Haukeligrend og Rv 13/55 Jøsendal - Sogndal
Sykkeltilbud : Blandet trafikk
Vurdering av tilbud : TilfredsstillendeOppdeling av forekomster ved eksempelvis fylkesgrense

874_eksps_sykkeltibud_riksvegrute_fylkesgrense_ny_forekomst.png
Ny forekomst ved fylkesgrense (vegvesen.no/vegkart)

Det skal alltid legges inn en ny forekomst ved kryssing av fylkesgrenser som her mellom Sogn og Fjordane og Buskerud.

Referanser
Lenke til kart fra Vegart.no


Sykkeltilbud på ulike vegkategorier

874_eksps_sykkeltibud_riksvegrute_flere_forekomster.png
www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/

A)
Beskrivelse : Strekning uten gang- og sykkelveg men med mulighet til å sykle på lokalt vegnett.
Riksvegrute : Rute 6a: E6 Oslo - Trondheim
Sykkeltilbud : Sykkeltilbud på lokalt vegnett
Vurdering av tilbud : Tilfredsstillende

B)
Beskrivelse : Her er det et tilbud på en parallell fylkesveg.
Riksvegrute : Rute 6a: E6 Oslo - Trondheim
Sykkeltilbud : Blandet trafikk
Vurdering av tilbud : Tilfredsstillende

C)
Beskrivelse : Eget tilbud på riksvegrute
Riksvegrute : Rute 6a: E6 Oslo - Trondheim
Sykkeltilbud : Gang- og sykkelveg
Vurdering av tilbud : Tilfredsstillende