Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.806Vannhåndteringsanlegg (ID=882)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-15
Definisjon:System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Drift og vedlikehold Type, antall
MiljøType vann, resipient, rensing, utslippstillatelse2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

882_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

882_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

882_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Vannhåndteringsanlegg
Definisjon:System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TankbillekkasjeFVT 30PAngir hvorvidt anlegget er dimensjonert for å håndtere lekkasje fra tankbil.10608
Stor tankbil

Eget system for å fange opp lekkasje fra tankbil. Er dimensjonert for å ta hånd om lekkasje fra stor tankbil, dvs volum inntil17023
Mindre tankbil

Eget system for å fange opp lekkasje fra tankbil. Er dimensjonert for å ta hånd om lekkasje fra mindre tankbil, dvs standard lastebil med tank uten henger.17024
Kun mindre lekkasjer

Eget system for å fange opp mindre lekkasjer.17025
Hånderes ikke spesielt

Anlegget har ikke eget system for å fange opp lekkasje fra tankbil.17026
NavnT 50BGir navn på anlegget.
Merknad: Skal angis om det er navn på anlegget
10602
RensingFVT 3PAngir om anlegget er tiltenkt å ha rensefunksjon.10607
Ja


17038
Nei


17039
ResipientT 500PURL til den bestemte forekomsten i vann-nett. Navn på resipient med id fra http://vann-nett.no/saksbehandler/.10448
Vaskevann tunnelFVT 3PAngir om anlegget tar i mot vaskevann fra tunnel.10603
Ja


17013
Nei


17014
OvervannFVT 30BAngir om anlegget håndterer overvann fra tunnel/veg.10604
Fra tunnel


17015
Fra veg i dagen


17016
Fra veg i dagen og tunnel


17017
Ikke overvann


17018
SikringFVT 20PAngir hvordan anlegget er sikret.10449
Inngjerdet


16899
Åpent


16900
DrensvannFVT 30PAngir om anlegget håndterer drensvan fra tunnel/veg.10605
Fra tunnel


17019
Fra veg i dagen


17020
Fra veg i dagen og tunnel


17021
Ikke drensvann


17022
BassenginndelingFVT 30OAngir hvordan bassengene er plassert i forhold til hverandre.10450
Adskilte basseng

Bassengene ligger fysisk adskilt fra hverandre16901
Basseng vegg i vegg

Bassengene ligger side ved side kun adskilt med vegg eller terskel16902
Felles basseng


16903
Materialbruk, rørFVT 10O.
Merknad: Skal ikke angis om rørledninger registreres separat
10458
Betong


16922
Plast


16923
Tilgang for slamfjerningFVT 30O.10459
Slamsugingsbil


16924
Lastebil/gravemaskin


16925
Adkomst, beskrivelseT 250BNødvendig informasjon for atkomst til bassengene: kjørevei, parkering, nøkler, m.m.
Merknad: Angis om det er relevant
10599
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10601
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.10600
Arkivnummer, utslippstillatelseT 250BGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystemstem til informasjon om utslippstillatelse.
Merknad: Angis om det finnes
10606
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11478
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12436
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
10609
Fylkeskommune


17027
Kommune


17028
Privat


17030
Stat, Statens vegvesen


17032
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17639
Stat, Nye Veier


18662
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
10610
Kommune


17029
Privat


17031
Statens vegvesen


17033
Uavklart


17788
Nye Veier


18741
OPS


18870
Fylkeskommune


20003


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPPunkt som representerer vegobjektet.10668
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Kan benyttes som flateavgrensning inntil håndtering av flater fungerer i alle NVDB-verktøy
10785
Geometri, flateGFOGir flate/polygon som geometrisk avgrenser vegobjektet.106693. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2053Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Vannhåndteringsanlegg} skal være registrert0 %0 %

2054AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2055Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ResipientResipient skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2056Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SikringSikring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2057Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Adkomst, beskrivelseAdkomst, beskrivelse skal være angitt om det er relevant0 %0 %

2058Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2059Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt om det er navn på anlegget0 %0 %

2060Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vaskevann tunnelVaskevann tunnel skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2061Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OvervannOvervann 0 %0 %

2062Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DrensvannDrensvann skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2063Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Arkivnummer, utslippstillatelseArkivnummer, utslippstillatelse skal være angitt om det finnes0 %0 %

2064Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RensingRensing skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2065Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TankbillekkasjeTankbillekkasje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2066Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

2067Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

2068Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2069Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi5 m5 m

2070Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetBasseng Magasin0Denne objekttypen bør ha et basseng som datter0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Vannhåndteringsanlegg-objekt skal registreres for hver Vannhåndteringsanlegg ute langs vegen i henhold til kravmatrisa

Informasjon om resipient og utslippstillatelse må komme fra forvaltningen


Vannrensingsanlegg tunnelvann

882_eksps_vannhaandteringsanlegg_tunnel.png


Anlegg for å rense vaskevann og drens/overvann fra tunnel
Adkomst, beskrivelse : Sør for tunnelen. Via sideveg på vestsiden av vegen

Arkivnummer, utslippstillatelse : Sveis 2013xxxxx-xx
Bassenginndeling : Basseng vegg i vegg
Etableringsår : 2013
Drensvann : Fra tunnel
Overvann : Fra tunnel
Rensing : Ja
Resipient : Øvre deler av Glomma i Østfold 02-3362-R
Sikring : Åpent
Tankbillekkasje : Hånderes ikke spesielt
Tilgang for slamfjerning : Slamsugingsbil
Vaskevann tunnel : JaVått overvannsbasseng

882_eksps_vannhaandteringsanlegg_vaatt_overvannsbasseng.png


Adkomst, beskrivelse : Via akjørsel fra hovedveg
Arkivnummer, utslippstillatelse : Sveis 1992xxxxx-xx
Bassenginndeling : Felles basseng
Etableringsår : 1992
Drensvann : Fra veg i dagen og tunnel
Overvann : Fra veg i dagen og tunnel
Rensing : Ja
Resipient : Liabekken 003-1537-R
Sikring : Åpent
Tankbillekkasje : Hånderes ikke spesielt
Tilgang for slamfjerning : Lastebil/gravemaskin
Vaskevann tunnel : JaInfiltrasjon

882_eksps_vannhaandteringsanlegg_infiltrasjon.png


Anlegget består av to adskilte basseng som mottar overvann/drensvann fra grøft/rør og sedimenterer og filtrerer vannet til grunnvannet.

Adkomst, beskrivelse : Avkjørsel fra hovedveg sør for basseng
Bassenginndeling : Adskilte basseng
Etableringsår : 2001
Drensvann : Fra veg i dagen
Navn : Rensebasseng Åsen E6
Overvann : Fra veg i dagen
Rensing : Ja
Resipient : Gardermoen 002-736-G
Sikring : Inngjerdet
Tankbillekkasje : Hånderes ikke spesielt
Tilgang for slamfjerning : Lastebil/gravemaskin
Vaskevann tunnel : NeiÅpen filterløsning

882_eksps_vannhaandteringsanlegg_infiltrasjon_aapen.png


Vannet sendes gjennom filtrerende masser til et drenslag/drensledning som slipper vannet ut i resipienten.

Adkomst, beskrivelse : Avkjørsel fra hovedveg sør for basseng
Bassenginndeling : Felles basseng
Etableringsår : 2011
Drensvann : Fra veg i dagen og tunnel
Overvann : Fra tunnel
Navn : Rensebasseng Lia
Rensing : Ja
Resipient : Gardermoen 002-736-G
Sikring : Inngjerdet
Tankbillekkasje : Hånderes ikke spesielt
Tilgang for slamfjerning : Lastebil/gravemaskin
Vaskevann tunnel : NeiFiltergrøft

882_eksps_vannhaandteringsanlegg_filtergroeft.png


Filtergrøft etablert der det er dårlig plass til å lage et basseng

Bassenginndeling : Felles basseng
Etableringsår : 2000
Drensvann : Fra veg i dagen
Rensing : Ja
Resipient : Kommunalt renseanlegg
Sikring : Åpent
Tankbillekkasje : Hånderes ikke spesielt
Vaskevann tunnel : NeiVåtmark

882_eksps_vannhaandteringsanlegg_vaatmark.png


Anlegget består av et område som er dekt med vann og vannplanter. I området er det 3 basseng med noe dypere vann og mindre vannplanter

Adkomst, beskrivelse : via avkjørsel fra hovedveg
Arkivnummer, utslippstillatelse : 2010xxxxx-xx
Bassenginndeling : Adskilte basseng
Etableringsår : 2010
Drensvann : Fra veg i dagen
Navn : Dam Haukås
Overvann : Fra tunnel
Rensing : Ja
Resipient : Storåa 021-1567-R
Sikring : Åpent
Tankbillekkasje : Hånderes ikke spesielt
Tilgang for slamfjerning : Lastebil/gravemaskin
Vaskevann tunnel : Ja