Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.694Trafikkberedskapsklasse (ID=887)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2016-03-01
Definisjon:Strekning med ensartet trafikkberedskapsklasse.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2015-12-012.29 - 921Første versjon
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetFullstendighet, Aktualitet2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema med betingelser

887_uml_betingelser.png
Figur 1:UML-skjema med betingelser


UML-skjema med tillatte verdier

887_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

887_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Trafikkberedskapsklasse
Definisjon:Strekning med ensartet trafikkberedskapsklasse.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
TrafikkberedskapsklasseFVT 5A
10698
TBK1A

Vegnett i klasse TBK1 som er tilrettelagt for å iverksette omkjøringsrute ved hjelp av variable skilt som fjernstyres fra VTS.17283
TBK1B

Vegnett i klasse TBK1 hvor iverksetting av omkjøringsrute etableres manuelt.17284
TBK2

Overordnet vegnett og viktige regionale ruter for næringstransport (som ikke tilfredsstiller kriteriene for TBK1) skal kategoriseres i trafikkberedskapsklasse 2 (TBK2).17285
TBK3

Veger som er av betydning for næringstransport, men som ikke er kategorisert i TBK1 eller TBK2, skal kategoriseres i trafikkberedskapsklasse 3 (TBK3).17286
TBK4

Øvrige veger som ikke er kategorisert i TBK1, TBK2 eller TBK3, kategoriseres i TBK417287


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2153Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Trafikkberedskapsklasse skal være registrert0 %0 %

2155Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Trafikkberedskaps-klasseTrafikkberedskapsklasse skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2154AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Trafikkberedskapsklasse-objekt skal registreres i henhold til håndbok i Trafikkberedskap R611.

Trafikkberedskapsklasse registreres på vegtrasenivå som lange sammenhengende strekninger langs hovedveger, i utgangspunktet registreres det ikke på rampesystemer.

Skifte av Trafikkberedskapsklasse skal gjøres i tilknytning til knutepunkt for aktuelle omkjøringsruter.

Vegnettet skal kategoriseres i fire ulike trafikkberedskapsklasser. Kategorisering av veger som krysser fylkes- eller regionsgrense skal koordineres med tilliggende vegavdeling eller region for å sikre ensartet trafikkberedskapsnivå.

Trafikkberedskapsklasse registreres på ferjelinjer på lik måte som resten av vegnettet.


Trafikkberedskapsklasse

Trafikkberedskapsklasse : TBK2
887_eksps_trafikkberedskapsklasse.png