Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.522Signalanlegg (ID=89)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-15
Definisjon:System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2017-03-21Første versjon
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-312.29 - 921Justering pga endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneAntall, utforming, styringsmuligheter
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktAntall, utforming, styringsmuligheter
ITS/Trafikkforvaltningstyringsmuligheter2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

89_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tilatte verdier

89_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema med tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

89_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Signalanlegg
Definisjon:System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
AnleggsnummerT 8PGir unikt nummer til signalanlegget. Nummeret er sammensatt av kommunenummer (4 siffer) og et tresifret løpenummer.8809
NavnT 50BAngir navn på signalanlegget.
Merknad: Skal angis om navn finnes
7570
BruksområdeFVT 50PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.1273
Vegkryss

Signalanlegg for regulering av vegkryss. Kan bestå av kjøretøysignaler (trelyssignal, sykkelsignal og pilsignal), fotgjengersignal og kollektivsignal.2974
Gangfelt

Signalanlegg for regulering av gangfelt utenfor signalregulerte vegkryss.2975
Skyttelsignalanlegg

Signalanlegg for regulering av trafikken på steder utenfor vegkryss hvor bare én kjøreretning kan avvikles om gangen.2977
Rødt stoppblinksignal, bru

Signalanlegg for visning av trafikkretning for ett eller flere kjørefelt.2978
Kjørefeltsignal

Benyttes for å angi retning på kjørefeltene.2979
Rødt stoppblinksignal, annen fare

Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga annen fare.2980
Rødt stoppblinksignal, høgfjellsstrekning

Rødt blinkanlegg for å markere stengning av høyfjellsstrekning.4870
Rødt stoppblinksignal, skred/skredfare

Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga skred eller fare for skred4871
Ferjekai

Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med om bord- og i landkjøring på ferjeleier. Det benyttes normalt tolyssignaler.4872
Bomstasjon

Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med bomstasjoner. Det benyttes normalt tolyssignaler.4873
Blinkende signal foran jernbane

Signalanlegg i forbindelse med jernbanekryssing.4874
Rødt stoppblinksignal, lav høyde

Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga at et kjøretøy er for høgt.4875
Rødt stoppblinksignal, tunnel

Rødt blinkanlegg for å markere stengning av tunnel4876
Parkering

Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med parkeringsanlegg. Det benyttes normalt tolyssignaler.11718
Rødt stoppblinksignal, vind/uvær

Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga sterk vind/uvær11719
Rødt stoppblinksignal, utrykningsstasjon

Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga utrykning fra brannstasjon, politistasjon, etc.tunnel11720
Gult blinksignal

Gult blinkanlegg for varsling av fare. Merknad: Kombinerte gult/rødt blink anlegg gis bruksområde "Rødt blink…"11721
Signaler for rampekontroll

Signalanlegg som benyttes for å styre tilførsel av trafikk fra rampe til hovedveg. Signalanlegget skal bare slippe én bil av gangen over på grønt lys.18277
VedtaksnummerT 15BAngir vedtaksnummer.
Merknad: Skal angis for vedtakspliktige signalanlegg
1889
IgangsettingsdatoDATO 8PAngir dato det ble satt i drift signalanlegg første gang på dette stedet uavhengig av eventuell utskifting av utstyr eller mindre endringer i reguleringen.
Merknad: Regelverk for ukjent/usikre datoer kan benyttes.
8813
TidsstyrtFVT 3PAngir om Signalanlegg er tidsstyrt eller ikke.8816
Ja


11722
Nei


11723
TrafikkstyrtFVT 3PAngir om signalanlegg er trafikkstyrt eller ikke.8817
Ja


11745
Nei


11746
SamkjørtFVT 3PAngir om signalanlegget er samkjørt med andre signalanlegg.8818
Ja


11724
Nei


11725
OmrådestyringFVT 3PAngir om signalanlegg er områdestyrt.8819
Ja


11726
Nei


11727
Overvåking fra VTSFVT 3PAngir om signalanlegg kan overvåkes fra VTS.8820
Ja


11728
Nei


11729
Styring fra VTSFVT 3PAngir om det er mulig å styre anlegg fra VTS.3758
Ja


4725
EnergitilførselFVT 40OAngir hvilken energitilførsel det er til signalanlegget.8822
Spenningsbånd I

(0-50VAC, 0-120VDC)11735
Spenningsbånd II

(50-1000VAC, 120-1500VDC)11736
LyshoderFVT 30OAngir hvilken type lyshoder som er benyttet.8823
Glødelampe spenningsbånd I


11732
Glødelampe spenningsbånd II


11733
LED


11734
Kombinajson Led/Glødelampe

Signalanlegget har kombinasjon av LED og Glødelamper18309
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.8811
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11074
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12314
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
7998
Stat, Statens vegvesen


10264
Kommune


10328
Privat


10392
Fylkeskommune


10726
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17571
Stat, Nye Veier


18567
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
3824
Statens vegvesen


9807
Kommune


9808
Privat


9809
Uavklart


17699
Nye Veier


18702
OPS


18831
Fylkeskommune


19901
Utgår_ByggeårH 4UAngir hvilket år det ble etablert signalregulering første gang på stedet.10353
Utgår_Overvåkning fra betjeningssentralFVT 3UAngir om signalanlegg kan overvåkes fra betjeningssentral8821
Ja


11730
Nei


11731
Utgår_Styring fra betjeningssentralFVT 3UAngir om det er mulig å styre anlegg fra betjeningssentral3753
Ja


4723
Utgår_StyringFVT 50UKommentar 20071029: Informasjon flyttes til div. J/N egenskapstyper. (Angir hvordan signalanlegget styres)1959
Sentralstyrt


2981
Detektor


2982
Sentralstyrt/detektor


2983
Trykknapp/sentralstyrt


2984
Trykknapp/detektor


2985
Trykknapp/sentralstyrt/detektor


2986
Trykknapp


2987


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Punkt, senter i signalanlegget
4789
Geometri, linjeGLKOGir koordinatsett for å avgrense vegobjektets utstrekning. Vegobjektet representeres med vegnettsgeometri på strekning mellom startpunkt og sluttpunkt. Eventuelt mellomliggende punkt benyttes for å sikre at riktig veglinje benyttes for hele strekningen.89193. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2225Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Signalanlegg} skal være registrert0 %0 %

2226AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2227Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2229Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2230Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi2 meter2 meter

2232Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AnleggsnummerAnleggsnummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2525Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Styring fra VTSStyring fra VTS skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2527Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
IgangsettingsdatoIgangsettingsdato skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2528Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TidsstyrtTidsstyrt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2529Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TrafikkstyrtTrafikkstyrt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2530Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SamkjørtSamkjørt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2531Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OmrådestyringOmrådestyring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2532Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Overvåking fra VTSOvervåking fra VTS skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2231Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

2526Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
NavnNavn skal være angitt om navn finnes0 %0 %

2228Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

2524Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerVedtaksnummer skal være angitt for vedtakspliktige signalanlegg0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Signalanlegg-objekt skal registreres for hvert Signalanlegg ute langs vegen i henhold til kravmatrisa

Signalanlegg koples til vegnettet som strekningsobjekt. Strekning skal være så lang at alle tilkoplede objekter (datterobjekter) tilhørende signalanlegget blir innenfor strekningen. Geometrisk punkt som skal representere signalanlegget gis midt i krysset eller midt på aktuell strekning. Registrer styreapparat og hvert signalpunkt med referanse til Signalanlegg

Normalt vil et Signalanlegg i et vegkryss bestå av alle signalhodene i og like ved krysset, samt et styreapparat og eventuelle detektorer. For en tunnel vil det kunne være flere forskjellige anlegg. Rødblink i hver ende vil være to forskjellige Signalanlegg, mens alle kjørefeltsignal som brukes for stengning/reversering av kjørefelt på en parsell vil samles i et anlegg. En lengre tunnel/strekning kan være delt opp i flere parseller som styres hver for seg.


Vegkryss


Her er et signalanlegg med 7, signalpunkt, 12 signalhoder og 1 styreapparat.
Anleggsnummer : 1201xxx
Bruksområde : Vegkryss
Igangsettingsdato : 19981025
Navn : nnnnnn
Områdestyring : Nei
Overvåking fra VTS : Ja
Samkjørt : Nei
Styring fra VTS : Ja
Tidsstyrt : Ja
Trafikkstyrt : Ja
Vedtaksnummer : xxxxxxxxxBruksområde gangfelt


Anleggsnummer : 1101xxx
Bruksområde : Gangfelt
Igangsettingsdato : 20000812
Navn : nnnnnn
Områdestyring : Nei
Overvåking fra VTS : Nei
Samkjørt : Nei
Styring fra VTS : Ja
Tidsstyrt : Nei
Trafikkstyrt : Nei
Vedtaksnummer : xxxxxxxxSignalanlegg rampekontroll


Anleggsnummer : 1103xxx
Bruksområde : Signaler for rampekontroll
Igangsettingsdato : 20120312
Navn : Diagonalen rampe vest
Områdestyring : Ja
Overvåking fra VTS : Ja
Samkjørt : Ja
Styring fra VTS : Ja
Tidsstyrt : Nei
Trafikkstyrt : Ja
Vedtaksnummer : xxxxxxxxxBruksområde skyttelsignalanlegg


Her er det en 1-felts bru med skyttelsignalanlegg
Anleggsnummer : xxxxxxx
Bruksområde : Skyttelsignalanlegg
Igangsettingsdato : 19890514
Navn : Dalsbrua
Områdestyring : Nei
Overvåking fra VTS : Nei
Samkjørt : Nei
Styring fra VTS : Ja
Tidsstyrt : Nei
Trafikkstyrt : Ja
Vedtaksnummer : nnnnnnnBruksområder rødt stoppblinksignal


Bruksområde :
Rødt stoppblinksignal, annen fare
Rødt stoppblinksignal, bru
Rødt stoppblinksignal, høgfjellsstrekning
Rødt stoppblinksignal, lav høyde
Rødt stoppblinksignal, skred/skredfare
Rødt stoppblinksignal, tunnel
Rødt stoppblinksignal, utrykningsstasjon
Rødt stoppblinksignal, vind/uværBruksområder 2-signalhoder


Bruksområde :
Bomstasjon (registreres normalt ikke)
Ferjekai
Parkering
Blinkende signal foran jernbaneBruksområde Gult blinksignal


Gult blinksignal kan brukes på samme signalhode som rødt stoppblinksignal og det registreres da som dette. Gult blinksignal brukes på vegbommer, på toppen av eller innkludert i variable skilt. Selv om det gule blinksignalet ligger inne i det variable skiltet, registreres det som både et variabelt skilt og et signalanlegg.

Anleggsnummer : 1103xxx
Bruksområde : Gult blinksignal
Igangsettingsdato : 20091215
Områdestyring : Nei
Overvåking fra VTS : Nei
Samkjørt : Nei
Styring fra VTS : Ja
Tidsstyrt : Nei
Trafikkstyrt : NeiKjørefeltsignal


Alle disse signalpunktene/signalhodene hører til samme signalanlegg

Anleggsnummer : xxxxxxx
Bruksområde : Kjørefeltsignal
Igangsettingsdato : 20130215
Navn : E10 Anda-Reve
Områdestyring : Ja
Overvåking fra VTS : Ja
Samkjørt : Ja
Styring fra VTS : Ja
Tidsstyrt : Nei
Trafikkstyrt : Nei
Vedtaksnummer : xxxxxxxxxJernbanekryssing rett ved vegkryss


Her er banekryssingen så tett på vegkrysset at det blir ett anlegg. Det brukes vanlige 3-signalhoder.

Anleggsnummer : 1201xxx
Bruksområde : Blinkende signal foran jernbane
Igangsettingsdato : 19920115
Områdestyring : Nei
Overvåking fra VTS : Ja
Samkjørt : Nei
Styring fra VTS : Ja
Tidsstyrt : Nei
Trafikkstyrt : Ja
Vedtaksnummer : nnnnnnn
Tilleggsinformasjon :Vedtak


De fleste signalanlegg krever vedtak.