Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.340Kantstein (ID=9)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2016-06-27Første versjon
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.


Det er ikke definert noen bruksområder for Kantstein.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

9_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

9_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML_skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

9_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Kantstein
Definisjon:Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1).
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
MaterialtypeFVT 40PAngir hvilken materialtype vegobjektet er av.1092
Betong


2199
Betong, plasstøpt


3326
Betong, prefabrikkerte element


3332
Granitt


3591
Skifer/heller


3592
Asfalt


5463
AvvisningFVT 50
Angir hvorvidt kantsteinen er avvisende eller ikke avvisende i forhold til kjøretøy.4082
Avvisende


5083
Ikke avvisende


5084
KantsteinsprofilFVT 30OAngir hvordan tverrprofilet av kantsteinen er utformet (visflate).1655
Rett


2408
Liten fas


2409
Stor fas


2410
Skrådd vertikal visflate


2411
Avrundet


2412
Holdeplasskantstein

Avrundet utforming (konkav). Benyttes i forbindelse med bussholdeplasser. Se Håndbok V123 kap 4.5.417302
Bredde, gjennomsnittD 4 (m)
Angir gjennomsnittlig bredde av vegobjektet.1678
ElementlengdeD 4 (m)
Angir normal lengde av enkeltelement. Lengde av enkelt kantstein.1966
LengdeD 7 (m)BAngir lengde av vegobjektet, er normalt avledet fra geometri/stedfesting.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
1301
Høyde, egenD 4 (cm)OAngir egenhøyde av kantstein, dvs synlig høyde + nedgravd høyde.10424
Høyde over vegdekkeD 4 (m)OAngir gjennomsnittlig høyde over vegdekke for hele vegobjektet.2052
Bakstøp/armeringFVT 3OAngir om det er bakstøp/armering i tilknytning til kantstein12565
Ja


21667
Nei


21668
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.
Merknad: Dersom mer enn 100 meter kantstein skiftes ut skal det etableres ny kantsteinforekomst på denne strekningen. Eksisterende kantstein splittes og settes historisk i hht regelverk.
10315
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1509
ProduktnavnT 100
Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.1431
LeverandørT 50
Angir navn på firma som har levert vegobjektet.1468
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11547
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11032
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12267
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
5815
Stat, Statens vegvesen


8210
Kommune


8236
Privat


8262
Fylkeskommune


10702
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17667
Stat, Nye Veier


18592
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
5803
Statens vegvesen


8198
Kommune


8224
Privat


8250
Uavklart


17691
Nye Veier


18743
OPS


18872
Fylkeskommune


19912


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som for FKB - Fortauskant (7030), Trafikkøykant (7013) eller Vegdekkekant (7018)
47173. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2293Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Kantstein} skal være registrert0 %0 %

2294AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2295Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MaterialtypeMaterialtype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2296Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). skal være angitt manuelt om manglende/mangelfull egengeometri0 %0 %

2297Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2298Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi10 cm10 cm

2299Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

2300Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

2301Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Kantstein-objekt skal registreres for hver Kantstein ute langs vegen i henhold til kravmatrisa


I rundkjøringer kan både indre og ytre kantstein registreres. Kommentar som datter kan vise hva er hva.


Kantsteinsprofiler

9_eksps_kantstein_kantsteinsprofil.png


Bildet viser kantsteinsprofilene. De som er av type holdeplasskantstein bør registeres.


Kantstein på holdeplass

9_eksps_kantstein_holdeplasskantstein.png


Holdeplasskantstein kalles også profilkantstein eller kasselstein

Kantsteinsprofil : Holdeplasskantstein
Materialtype : Betong, prefabrikkerte element
Lengde : 20 (meter)
Høyde over vegdekke : 0.18 (meter) (opsjonell)
Etableringsår : 2011
Kantstein

9_eksps_kantstein_vanlig.png


Materialtype : Betong, prefabrikkerte element
Etableringsår : 1985
Lengde : 23