Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.526Signalpunkt (ID=90)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2017-03-21Første versjon
2017-06-07Egenskap "Oppsettingsutstyr": Nye verdier "Skiltbjelke/gitterdrager i tak" og "henger i tak/kabelbro"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneAntall, utforming, styringsmuligheter
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktAntall, utforming, styringsmuligheter
ITS/Trafikkforvaltningstyringsmuligheter2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema Signalpunkt
90_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

90_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema med tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

90_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Signalpunkt
Definisjon:Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
OppsettingsutstyrFVT 50PAngir hvilken type oppsettingsutstyr vegobjektet er festet på.1875
Halvportal

Festet på halvportal. En halvportal har bare en innfesting i bakken.2870
Helportal

Festet på helportal. En helportal har to innfestinger i bakken.2873
Wirestrekk

Festet på wire som er strekt over vegen. Wire kan være festet til stolper, vegg/bygning eller annet2876
Lysmast

Festet til lysmast2966
Egen stolpe

Festet til egen stolpe/mast2968
Henger i tak/kabelbro

Festet direkte i tak eller i kabelbro. Aktuelt i forbindelse med tunneler og underganger2971
Vegg

Festet til vegg/bygning2973
Vegbom

Festet på vegbom. F.eks Gulblink festet på bom16737
Skiltbjelke/gitterdrager i tak

Festet på skiltbjelke/gitermast. Skiltbjelke/gitermast benyttes hovedsakelig i tunnel eller i forbindelse med underganger og er festet i taket.18487
Skiltpunkt

Signalhode er plassert på typisk skiltstolpe/skiltmast.21655
TilleggsutstyrFVT 50BAngir hvilket tilleggsutstyr det finnes i forbindelse med vegobjektet.
Merknad: Angis om det finnes tilleggsutstyr eller er relevant med tilleggsutstyr
1963
Trykknapp for fotgjengere


2989
Akustisk signal


2990
Trykknapp for fotgjengere og akustisk signal


2991
Ikke tilleggsutstyr

Ikke noe tilleggsutstyr. Bare aktuelt å angi denne verdien i tilfeller hvor det er relevant med tilleggsutstyr18308
FundamenteringFVT 50BAngir hvordan vegobjektet er fundamentert.
Merknad: Skal angis for signalpunkt der oppsettingsytstyr = "Egen stolpe"
1670
Jordstikk


2425
I/på fjellfundament


2429
I/på jordfundament


2434
I/på fjell


3264
Kum med fundament


3930
FundamentdetaljerT 200ODetaljinformasjon om stolpefundament. Kan være informasjon om produsent, produktnavn, typebetegnelse, størrelse, mm.12233
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.10355
TilleggsinformasjonT 400OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.1146
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11075
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12315
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
11965
Stat, Statens vegvesen


20491
Stat, Nye Veier


20492
Fylkeskommune


20493
Kommune


20494
Privat


20495
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).20496
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
11997
Statens vegvesen


20686
Nye Veier


20687
Fylkeskommune


20688
OPS


20689
Kommune


20690
Privat


20691
Uavklart


20692


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som for FKB - Trafikksignalpunkt (7603)
47903. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
2533Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle {Signalpunkt} skal være registrert0 %0 %

2534AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

2535Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsutstyrOppsettingsutstyr skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2537Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktGeometri, punkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2538Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

2539Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2536Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TilleggsutstyrTilleggsutstyr skal være angitt om det finnes tilleggsutstyr eller er relevant med tilleggsutstyr0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Signalpunkt-objekt skal registreres for hvert Signalpunkt ute langs vegen i henhold til kravmatrisa. Signalpunkt skal høre til et signalanlegg.

Det registreres normalt et Signalpunkt pr oppsettingsutstyr. Signalhoder som henger på kabelbro eller skiltportal registreres med et Signalpunkt pr posisjon der det er et eller flere signalhoder.

Etableringsår oppdateres dersom Oppsettingsutstyr byttes ut. Alder på anlegget ivaretas på signalanlegget.


Oppsettingsutstyr

90_eksps_signalpunkt_oppsettingsutstyr.png


.


Signalpunkt på helportal


Her er 6 signalpunkt som hører til fire forskjellige signalanlegg. De to røde stoppblinksignalene som er festet på portalstolpene er et signalanlegg, mens Gul vekselblink festet på de variable skiltene er to andre. Kjørefeltsignalene som er festet oppe på portalen samles i et signalanlegg sammen med de andre kjørefeltignalene på strekket.

Egenskapene for signalpunktene blir like for alle

Oppsettingsutstyr : Helportal
Etableringsår : 2013

For det gule vekselblinksignalet kan det legges på Tilleggsinformasjon : Festet på variabelt skiltSignalpunkt med tilleggsutstyr


Signalpunktet har 4 signalhoder og trykknapp for fotgjengere

Oppsettingsutstyr : Egen stolpe
Etableringsår : 2014
Tilleggsutstyr : Trykknapp for fotgjengere og akustisk signal