Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.328Kabel (ID=92)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Elektrisk eller optisk leder.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-17Første versjon
2014-08-13Ny innsamlingsregel for Bruksområde.
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-03-07Egenskap "Utgår_Varmekabel" slettet
2016-06-21Egenskap "Utgår_Spenning" er fjernet
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-28"Farge": Endret fra påkrevd til Betinga.
2017-03-07"Typebetegnelse": Ny verdi "TXXP-RL 1KV 5X25mm", "prolight 5G50" og "prolight 5G25"
2017-06-07"Typebetegnelse": Det er lagt inn Elnummer og suffiks (tall) på verdier med like navn
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende drift
Generell offentlig saksbehandlingType, eier, beliggenhetPåvisning i forbindelse med graving, Kartlegging
ElektroAntall, bruksområde, typeVeglys, signalanlegg, tunnel, variable skilt, infotavler, toalettanlegg mm2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

92_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

92_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

92_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Kabel
Definisjon:Elektrisk eller optisk leder.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.1274
Utgår_Telekommunikasjon


3020
eKom, kobber


3021
Signalkabel


3022
Elkraft, lavspent


3023
Elkraft, høyspent


3024
Utgår_Veg og gatebelysning


3025
Jordleder


3026
Varmekabel


13037
eKom, fiber


15950
ElnummerT 15PAngir Elnummer for kabel. For oppslag/søk på elnummer se EFO-basen (https://efobasen.efo.no/).11802
AntallH 3 (stk)BVegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Det angis her hvor mange objekt dette objektet representerer.
Merknad: Påkrevd hvis antall kabler objektet representerer er mer enn 1
2202
ProduktnavnT 150PAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.9759
LengdeD 6 (m)BAngir virkelig/målt lengde av vegobjektet. Inkludert.
Merknad: Påkrevd dersom lengde avviker fra stedfestinga. Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri
1327
Lengde, kartD 6 (m)OAngir 2D kartlengde for vegobjektet i meter.9746
FargeT 30BAngir hovedfarge til vegobjektet.
Merknad: Skal angis om farge er viktig for å skille kabelen fra andre kabler
1293
FramføringsvegFVT 50PAngir framføringsveg for kabel.2023
Trekkrør/kanal


3772
Luftspenn


3773
Grøft


3774
Kabelbro/stige


3775
Borehull


14039
Kulvert


14040
Kabelbunt


14041
Slisse


14042
Vann

Kabel er lagt i vann/sjø15883
Utleid tilFVT 40OAngir hvem kabel er utleid til.11523
Stat


19572
Fylkeskommune


19573
Kommune


19574
Privat


19575
Ikke utleid


19576
Utleid til, NavnT 70OAngir navn på leietaker.11524
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.4076
DriftsmerkingT 50BIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.
Merknad: Påkrevd om merking finnes. Skal være unik innenfor samme elektriske anlegg
9744
ProdusentT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.1531
TilleggsinformasjonT 255OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks ekstra Informasjon om leverandør, produkt etc.9748
ArkivnummerT 250BGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem.
Merknad: Skal angis for kabler som har andre eiere enn vegeier og der det finnes sak i arkivsystemet knyttet til etablering av kabel. Dersom flere arkivnummer gis disse etter hverandre med semikolon mellom.
9743
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.
Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering
11664
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11077
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12317
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
5811
Stat, Statens vegvesen


8206
Kommune


8232
Privat


8258
Fylkeskommune


10698
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17561
Stat, Nye Veier


18588
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier
9745
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8062
Statens vegvesen


10456
Kommune


10534
Privat


10612
Fylkeskommune


15951
Uavklart


17714
Nye Veier


18783
OPS


18912
Utgår_TypebetegnelseFVT 50UAngir hvilken type vegobjektet er av.1148


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som for FKB Kabelkanal el datasett Ledningsnett (Trekkrør/Trekkekanal). For kabler som ikke kan refereres til disse leveres slik: Grunnrissreferanse: Senterlinje kabel. Høydereferanse: Topp kanal, trekkerør eller topp ledning.
47923. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
900Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Kabel skal være registrert0 %0 %

913AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være registrert i NVDB innen gitt frist etter at det settes i drift90 dager90 dager

908Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

907Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

902Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

906Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

904Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FramføringsvegFramføringsveg skal være angitt på alle objekter0 %0 %

901Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_TypebetegnelseUtgår_Typebetegnelse skal være angitt på alle objekter0 %0 %

905Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
AntallAntall skal angis dersom Antall kabler objektet representerer er mer enn 10 %0 %

909Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når Eier avviker fra vegeier0 %0 %

912Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

903Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FargeFarge skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2015Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom Lengde avviker fra stedfestinga0 %0 %

910Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

914Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTrekkerør kanal0Dersom framføringsveg er Trekkerør/kanal og trekkerør er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor trekkerørets bredde10 cm10 cm

915Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKabelgrøft0Dersom framføringsveg er Kabelgrøft og kabelgrøft er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor kabelgrøftens bredde10 cm10 cm

916Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetLukket rørgrøft0Dersom framføringsveg e Lukket rørgrøft og lukket rørgrøft er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor grøftens bredde10 cm10 cm

917Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetKabelbru stige0Dersom framføringsveg er Kabelbru/stige o Kabelbru/stige er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor Kabelbru/stiges bredde10 cm10 cm


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Kabel-objekt skal registreres for hver Kabel ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Når en kabel bytter Framføringsveg (f.eks. fra "Kabelgrøft" til "Kabelbru/stige") skal kabelen ikke splittes i NVDB. Den legges inn med Framføringsveg som er mest dekkende for kabelen og som datter av aktuell Kabelgrøft/Lukket rørgrøft/Kabelbru/stige

Utgår_Typebetegnelse velges fra listen dersom den aktuelle typen finnes der, ellers gis type i feltet Tilleggsinformasjon med prefiks Kabeltype. F.eks. Kabeltype: PFSP 1KV 4X4/4. Meld fra til Datasekretariatet om manglende kabeltyper. Noen av verdiene på Utgår_Typebetegnelse ser like ut, sjekk beskrivelse for å se på Elnummer.

For nye signal-/eKom-kabler settes " Bruksområde " til "eKom, kobber" eller "eKom, fiber".

For registrering av kabelens framføringsveg se produktspesifikasjon for Lukket rørgrøft, Kabelgrøft, Kabelbru/stige eller Trekkerør/kanal


Eksempler på typer kabel

92_eksps_kabler.png
Figur 4: Eksempler på forskjellige typer kabel (fra Nexans)

Kabel med flere fremføringsveier


Figur 5: Endring av fremføringsveg
I tunneler er det ofte mye kabler som går over lengre strekk og skifter fremføringsveg. Det er valgt å la være å splitte kabler når de skifter fremføringsveg. Det gjør det vanskelig å ivareta mor-datterforhold, men det bør være håndterbart så lenge kabler lagres med egengeometri.

Antall : 1
Bruksområde : Signalkabel
Etableringsår : 2001
Farge : Grå
Framføringsveg : Kabelbro/stige
Tilleggsinformasjon : "Ligger delvis i grøft"
Utgår_Typebetegnelse : IFSI 1KV 3X10/10Kraftkabel med innlagt fiberrør

92_eksps_kabelmedfiberror.png
Figur 6: Kraftkabel med innlagt fiberrør

Kraftkabel med innlagt fiberrør kan øke verdien av nedlagt kabel fordi fiber enkelt kan blåses gjennom kabelen ved behov.

Kabelen registreres med Bruksområde : Elkraft, lavspent og det legges på Tilleggsinformasjon om fiberrøret er tatt i bruk.5. Kodelister

EgenskapVerdier (1 av 3)Verdier (2 av 3)Verdier (3 av 3)
Utgår_Typebetegnelse Kabel, uspesifisert
Kabel, uisolert
Kabel, isolert
Kabelbunt
PUREAX 3G1,5mm2 H07BQ-F
PUREAX 3G2,5mm2 H07BQ-F
PUREAX 4G2,5mm2 H07BQ-F
PUREAX 5G2,5mm3 H07BQ-F
PUREAX 4G4mm2 H07BQ-F
PUREAX 5G4mm2 H07BQ-F
PUREAX 4G6mm2 H07BQ-F
PUREAX 5G6mm2 H07BQ-F
PUREAX 4G10mm2 H07BQ-F
PUREAX 4G16mm2 H07BQ-F
PUREAX 5G10mm2 H07BQ-F
PUREAX 5G16mm2 H07BQ-F
G12-9 QXXE-0403LV-D
G24-9 QXXE-0403LV-D
G48-9 QXXE-0403LV-D
G96-9 QXXE-0403LV-D
G144-9 QXXE-0403LV-D
G192-9 QXXE-0403LV-D
G12-9D QXXE (2,3 mm)
G24-9D QXXE (2,3 mm)
G48-9D QXXE (2,3 mm)
G96-9D QXXE (2,3 mm)
G144-9D QXXE (2,3 mm)
G288-9D QXXE-0403LV-D
G384-9D QXXE-0403LV-D
G432-9D QXXE-0403LV-D
G24-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
G48-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
G96-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
G4-9 GRSQBDV
G8-9 GRSQBDV
G12-9 GRSQBDV
G24-9 GRSQBDV
G48-9 GRSQBDV
G72-9 GRSQBDV
G96-9 GRSQBDV
G24-9 QXXI
G48-9 QXXI
G96-9 QXXI
G12-9 QXWE 0403LV-W1,4
G24-9 QXWE 0403LV-W1,4
G48-9 QXWE 0403LV-W1,4
G96-9 QXWE 0403LV-W1,4
G144-9 QXWE 0403LV-W1,4
G192-9 QXWE 0403LV-W1,4
G12-9 QXWE 0403LV-D7,0
G24-9 QXWE 0403LV-D7,0
G48-9 QXWE 0403LV-D7,0
G96-9 QXWE 0403LV-D7,0
G144-9 QXWE 0403LV-D7,0
G192-9 QXWE 0403LV-D7,0
G12-9 QXWE 0403LV-D9,0
G24-9 QXWE 0403LV-D9,0
G48-9 QXWE 0403LV-D9,0
G96-9 QXWE 0403LV-D9,0
G144-9 QXWE 0403LV-D9,0
G192-9 QXWE 0403LV-D9,0
G4-9 QXWE W0,7 MONO
G8-9 QXWE W0,7 MONO
G12-9 QXWE W0,7 MONO
G4-50 UT30 LSZH OM2
G6-50 UT30 LSZH OM2
G8-50 UT30 LSZH OM2
G12-50 UT30 LSZH OM2
G24-50 UT30 LSZH OM2
BFOU 0.6/1kV 1x95/10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 1x150/10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 1x185 / 10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 1x240/16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 1x300/16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 2x1,5/4 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 2x2,5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 2x4 /6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 2x6/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 2x10/ 10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 2x16/ 16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x1,5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x2.5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x4 /6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x6/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x10/10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x16/16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x25 / 16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x35/16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x50 / 25 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x70 / 35 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x95 /50 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x120/60 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x150/60 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x1.5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x2.5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x4 /6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x6/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x10/ 10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x16/16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x25/16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x35 / 16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x50/25 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x70/ 35 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x95/50 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 7x1.5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 7x2.5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 12x1.5/10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 12x2,5 /10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 19x1.5/10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 19x2,5 /10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 27x1,5 /16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 27x2,5 /16 P5/P12
RFOU 0.6/1kV 1x95/10 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 1x150/10 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 1x185/10 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 1x240/16 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 1x300/16 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 2x1,5 / 4 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 2x2,5/4 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 2x4 /6 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 2x6/6 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 2x10/10 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 2x16/16 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 3x1,5/4 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 3x2,5 /6 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 3x4 / 6 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 3x6 /6 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 3x10 /10 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 3x16/16 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x25/16 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 3x35/ 16 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 3x50/25 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 3x70/35 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 3x95/50 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 3x120/60 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 3x150/60 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 4x1,5 / 6 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 4x2,5 /6 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 4x4 / 6 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 4x6 /6 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 4x10 / 10 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 4x16 /16 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 4x25 / 16 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 4x35 / 16 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 4x50/25 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 4x70 /35 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 4x95 /50 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 7x1,5/6 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 7x2,5/6 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 12x1,5 /10 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 12x2,5 /10 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 19x1,5 /10 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 19x2,5 /10 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 27x1,5 /10 P1/P8
RFOU 0.6/1kV 27x2,5 /16 P1/P8
RFOU (C) 250V 12x2x0.75 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 16x2x0.75 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 16x2x0.75 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 24x2x0.75 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 24x2x0.75 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 2x3x0.75 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 2x3x0.75 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 4x3x0.75 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 4x3x0.75 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 8x3x0.75 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 8x3x0.75 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 12x3x0.75 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 12x3x0.75 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 16x3x0.75 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 16x3x0.75 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 2x2x1.5 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 2x2x1.5 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 4x2x1.5 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 4x2x1.5 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 8x2x1.5 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 8x2x1.5 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 12x2x1.5 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 12x2x1.5 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 24x2x1.5 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 24x2x1.5 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 2x3x1.5 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 2x3x1.5 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 4x3x1.5 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 4x3x1.5 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 8x3x1.5 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 8x3x1.5 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 12x3x1.5 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 12x3x1.5 S2/S6 Blue
RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Grey
RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Blue
RFOU (I) 250V 1x2x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 1x2x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 12x2x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 12x2x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 16x2x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 16x2x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 24x2x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 24x2x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 1x3x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 1x3x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 2x3x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 2x3x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 12x3x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 12x3x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 16x3x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 16x3x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 1x2x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 1x2x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 2x2x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 2x2x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 12x2x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 12x2x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 16x2x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 16x2x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 24x2x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 24x2x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 1x3x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 1x3x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 12x3x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 12x3x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Blue
BFOU (I) 250V 1x2x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 1x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 1x3x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 1x3x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 1x2x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 1x2x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 1x2x2.5 S3/S7 Grey
BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 4x2x0.75 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 4x2x0.75 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 8x2x0.75 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 8x2x0.75 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 12x2x0.75 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 12x2x0.75 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 16x2x0.75 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 16x2x0.75 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 24x2x0.75 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 24x2x0.75 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 2x3x0.75 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 2x3x0.75 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 4x3x0.75 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 4x3x0.75 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 8x3x0.75 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 8x3x0.75 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 12x3x0.75 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 12x3x0.75 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 16x3x0.75 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 16x3x0.75 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 2x2x1.5 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 2x2x1.5 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 8x2x1.5 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 8x2x1.5 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 12x2x1.5 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 12x2x1.5 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 16x2x1.5 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 16x2x1.5 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 24x2x1.5 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 24x2x1.5 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 2x3x1.5 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 2x3x1.5 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 4x3x1.5 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 4x3x1.5 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 12x3x1.5 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 12x3x1.5 S4/S8 Blue
BFOU (C) 250V 16x3x1.5 S4/S8 Grey
BFOU (C) 250V 16x3x1.5 S4/S8 Blue
G4-62,5 TB LSZH OM1
G6-62,5 TB LSZH OM1
G8-62,5 TB LSZH OM1
G12-62,5 TB LSZH OM1
G24-62,5 TB LSZH OM1
G4-62,5 TBW LSZH OM1
G6-62,5 TBW LSZH OM1
G8-62,5 TBW LSZH OM1
G12-62,5 TBW LSZH OM1
G24-62,5 TBW LSZH OM1
G2-50 ZC LSZH OM2
G2-62,5 ZC LSZH OM1, Rød
G4-50 TBW ST LSZH OM2
G6-50 TBW ST LSZH OM2
G8-50 TBW ST LSZH OM2
G12-50 TBW ST LSZH OM2
G24-50 TBW ST LSZH OM2
G4-50 TBW ST LSZH OM3
G6-50 TBW ST LSZH OM3
G8-50 TBW ST LSZH OM3
G12-50 TBW ST LSZH OM3
G24-50 TBW ST LSZH OM3
G4-50 TB LSZH OM2
G6-50 TB LSZH OM2
G8-50 TB LSZH OM2
G12-50 TB LSZH OM2
G24-50 TB LSZH OM2
G4-9D TBW ST LSZH
G6-9D TBW ST LSZH
G8-9D TBW ST LSZH
G12-9D TBW ST LSZH
G24-9D TBW ST LSZH
G12-9 AWAI
G24-9 AWAI
G4-9D TB LSZH
G6-9D TB LSZH
G8-9D TB LSZH
G12-9D TB LSZH
G24-9D TB LSZH
G12-9D/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
G24-9D/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
G12-62,5/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
G24-62,5/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
RG59 B/U Koaks 75 Ohm B2 130
RG59 B/U Koaks 75 Ohm 500m
RG59 B/U Koaks 75 Ohm 100m Hv.
RG58 C/U Koaks 50 Ohm 100m
RG58 C/U Koaks 50 Ohm 500m
RG11 Koaks 75 Ohm 500m
RG213 U Koaks 50 Ohm 500m
RG213 U Koaks 50 Ohm 100m
RG59+RK 2x0,75 Videokoaks 100m
RG59+RK 2x0,75 Videokoaks 500m
CATV 0,8/3,6 59F tri 77% PVC
CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PVC
CATV 1,0/4,6 6F tri 77% LSZH
CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PEF
CATV 1,6/7,3 11F tri 77% LSZH
CATV 1,6/7,3 11F tri 77% PEF
CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC B2 130
CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC
CATV 1,0/4,6 6F 60% PVC B2 100
CATV 1,0/4,6 6F 60% PVC
MK-214 Mikrofonkabel
MK-250 Mikrofonkabel
Modular kabel 4x0,14, sv
Modular kabel 4x0,14 ,hv
Modular kabel 6x0,14 ,sv
Modular kabel 8x0,14 ,sv
4 par 0,6 PT HF E4 750
6 par 0,6 PT HF E4 500
10 par 0,6 PT HF E4 350
20 par 0,6 PT HF E4 200
4 par 0,6 PTS HF E4 750
6 par 0,6 PTS HF E4 500
10 par 0,6 PTS HF E4 350
20 par 0,6 PTS HF E4 200
30 par 0,6 PTS Halogenfri
2 par 0,6 PT-SK HF
4 par 0,6 PT-SK HF
10 par 0,6 PT-SK HF
2 par 0,6 PT HF (1x4) B2 350
2 par 0,6 PT HF (1x4) B1 150
4 par 0,6 PT HF B2 150
6 par 0,6 PT HF B2 130
10 par 0,6 PT HF B2 90
2 par 0,6 PTS HF (1x4) B2 350
2 par 0,6 PTS HF (1x4) B1 150
4 par 0,6 PTS HF B2 130
6 par 0,6 PTS HF B2 130
10 par 0,6 PTS HF B2 90
PFSK 440V 4x0,22 B1 130m
PFSK 440V 4X0,22 500m
PFSK 440V 6x0,22 B2 130m
PFSK 440V 8x0,22 B2 130m
PFSK 440V 8X0,22 500m
PFSK 440V 12x0,22 B2 130m
PFSK 440V 12x0,22 500m
PFSK 440V 18x0,22 B2 100m
PFSK 440V 25x0,22 100m
PFSK 440V 2x0,5 B2 130m
PFSK 440V 2X0,5 500m
PFSK 440V 3x0,5 B2 130m
PFSK 440V 4x0,5 B2 130m
PFSK 440V 4X0,5 500m
PFSK 440V 6x0,5 B2 100m
PFSK 440V 6x0,5 500m
PFSK 440V 8X0,5 B2 90m
PFSK 440V 12X0,5 B2 60m
PFSK 440V 18x0,5 100m
PFSK 440V 25x0,5 100m
PFSK 440V 36x0,5 250m
2 par 0,8 BUS KABEL EIB LSZH (1)
2 par 0,8 BUS KABEL EIB LSZH (2)
2 par 0,22 YFSK
4 par 0,22 YFSK
2 par 0,5 YFSK
4 par 0,5 YFSK
N-LINE 6F 1,0/4,6 TRI 16-100
N-LINE KAT5 UTP 4PAR 16-100
N-LINE KAT6 U/UTP 16-100
Kat. 5 U/UTP PVC B2 130 Hvit
Kat. 5 U/UTP PVC 305 Hvit
Kat. 5 U/UTP PVC 1000 Hvit
Kat. 5 U/UTP LSZH 305 Hvit
Kat. 5 U/UTP LSZH 1000 Hvit
Kat. 6 U/UTP PVC B2 130 Hvit
Kat. 6 U/UTP PVC 305 Hvit
Kat. 6 U/UTP PVC 1000 Hvit
Kat. 6 U/UTP LSZH 305 Hvit
Kat. 6 U/UTP LSZH 1000 Hvit
Kat. 6 F/UTP LSZH B2 150 Hvit
Kat. 6 U/UTP LSZH B2 150 Hvit
PFSP 1KV 3X25 A/10
PFSP 1KV 3X50 A/16
PFSP 1KV 3X95 A/35
PFSP 1KV 3X150 A/50
PFSP 1KV 3X240 A/70
PFSP 1KV 4X25 A/10
PFSP 1KV 4X50 A/16
PFSP 1KV 4X95 A/35
PFSP 1KV 4X150 A/50
PFSP 1KV 4X240 A/70
PFSP 1KV 3X1,5/1,5 (1)
PFSP 1KV 3X1,5/1,5 (2)
PFSP 1KV 3X2,5/2,5 (1)
PFSP 1KV 3X2,5/2,5 (2)
PFSP 1KV 3X4/4
PFSP 1KV 3X6/6
PFSP 1KV 4X1,5/1,5 (1)
PFSP 1KV 4X1,5/1,5 (2)
PFSP 1KV 4X2,5/2,5
PFSP 1KV 4X4/4
PFSP 1KV 4X6/6
PFSP 1KV 2X1,5/1,5 (1)
PFSP 1KV 2X1,5/1,5 (2)
PFSP 1KV 2X2,5/2,5 (1)
PFSP 1KV 2X2,5/2,5 (2)
PFSP 1KV 2X4/4
PFSP 1KV 2X6/6
PFSP 1KV 2X1,5/1,5 (3)
PFSP 1KV 2X2,5/2,5 (3)
PFSP 1KV 3X1,5/1,5 (3)
PFSP 1KV 3X2,5/2,5 (3)
PFSP 1KV 3X10/10
PFSP 1KV 3X16/16
PFSP 1KV 3X25/16 (1)
PFSP 1KV 4X10/10
PFSP 1KV 4X16/16
PFSP 1KV 4X25/16
PFSP 1KV 2X10/10
PFSP 1KV 2X16/16
PFSP 1KV 3X35/16 (2)
PFSP 1KV 3X50/25
PFSP 1KV 3X70/35
PFSP 1KV 3X95/50
PFSP 1KV 3X120/70
PFSP 1KV 3X150/70
PFSP 1KV 3X185/95
PFSP 1KV 3X240/120
IFSI 1KV 3X25A/10
IFSI 1KV 3X50A/15
IFSI 1KV 3X95 A/29
IFSI 1KV 3X150A/41
IFSI 1KV 3X240 A/72
IFSI 1KV 4X25 A/10
IFSI 1KV 4X50 A/15
IFSI 1KV 4X95 A/29
IFSI 1KV 4X150A/41
IFSI 1KV 4X240A/72
IFSI-EMC 1KV 2X1,5/1,5
IFSI-EMC 1KV 2X2,5/2,5
IFSI-EMC 1KV 2X4/4
IFSI-EMC 1KV 2X6/6
IFSI-EMC 1KV 3X1,5/1,5
IFSI-EMC 1KV 3X2,5/2,5
IFSI-EMC 1KV 3X4/4
IFSI-EMC 1KV 3X6/6
IFSI-EMC 1KV 4X1,5/1,5
IFSI-EMC 1KV 4X2,5/2,5
IFSI-EMC 1KV 4X4/4
IFSI-EMC 1KV 4X6/6
IFSI 1KV 3X10/10
IFSI 1KV 3X16/16
IFSI 1KV 3X25/16
IFSI 1KV 3X35/16
IFSI 1KV 3X50/25
IFSI 1KV 3X95/50
IFSI 1KV 3X150/70
IFSI 1KV 4X10/10
IFSI 1KV 4X16/16
IFSI 1KV 4X25/16
IFSI 1KV 4X35/16
IFSI 1KV 4X50/25
IFSI 1KV 4X70/35
IFSI 1KV 4X95/50
IFSI 1KV 4X120/70
IFSI 1KV 4X150/70
IFSI 1KV 4X185/95
IFSI 1KV 4X240/120
IFSI 500V 4X0,75
IFSI 500V 8X0,75
IFSI 500V 12X0,75
IFSI 500V 20X0,75
IFSI 500V 28X0,75
IFSI 750V 5X1,5
IFSI 750V 7X1,5
IFSI 750V 12X1,5
IFSI 750V 19X1,5
IFSI 750V 27X1,5
IFSI 750V 37X1,5
IFSI 750V 7X2,5
IFSI 750V 12X2,5
IFSI 750V 19X2,5
IFLI 500V 2X1,5/1,5 (BUNT)
IFLI 500V 2X2,5/2,5 (BUNT)
IFLI 500V 2X4/4 (BUNT)
IFLI 500V 2X6/6 (BUNT)
IFLI 500V 3X1,5/1,5 (BUNT)
IFLI 500V 3X2,5/2,5 (BUNT)
IFLI 500V 4X1,5/1,5 (BUNT)
IFLI 500V 4X2,5/2,5 (BUNT)
IFLI 500V 2X1,5/1,5
IFLI 500V 2X2,5/2,5
IFLI 500V 2X4/4
IFLI 500V 2X6/6
IFLI 500V 3X1,5/1,5
IFLI 500V 3X2,5/2,5
IFLI 500V 4X1,5/1,5
IFLI 500V 4X2,5/2,5
IFXI 500V 3G1,5
IFXI 500V 3G2,5
IFXI 500V 4G1,5
IFXI 500V 4G2,5
IFXI 500V 5G1,5
IFXI 500V 5G2,5
IFLI 250V 2x1/1-R B2 150
IFLI 250V 2X1/1 MM - R
IX 750V 6 G/G
IX 750V 25 G/G
BFSI-EMC 1KV 2X1,5/1,5
BFSI-EMC 1KV 2X2,5/2,5
BFSI 1KV 2X6/6
BFSI-EMC 1KV 3X1,5/1,5
BFSI-EMC 1KV 3X2,5/2,5
BFSI-EMC 1KV 3X4/4
BFSI 1KV 3X6/6
BFSI 1KV 3X10/10
BFSI 1KV 3X16/16
BFSI 1KV 3X25/16
BFSI 1KV 3X35/16
BFSI 1KV 3X50/25
BFSI 1KV 3X70/35
BFSI 1KV 3X95/50
BFSI 1KV 3X150/70
BFSI-EMC 1KV 4X1,5/1,5
BFSI-EMC 1KV 4X2,5/2,5
BFSI 1KV 4X6/6
BFSI 1KV 4X10/10
BFSI 1KV 4X16/16
BFSI 1KV 4X25/16
BFSI 1KV 4X35/16
BFSI 1KV 4X50/25
BFSI 1KV 4X70/35
BFSI 1KV 4X150/70
BI 500V 3G1,5
BI 500V 3G2,5
EX 1KV 2X25A
EX 1KV 3X25A
EX 1KV 3X50A
EX 1KV 3X95A
EX 1KV 4X25A
EX 1KV 4X50A
EX 1KV 4X95A
PFSP 500V 4X0,75
PFSP 500V 8X0,75
PFSP 500V 12X0,75
PFSP 500V 20X0,75
PFSP 500V 28X0,75
PFSP 750V 5X1,5
PFSP 750V 7X1,5
PFSP 750V 12X1,5
PFSP 750V 19X1,5
PFSP 750V 27X1,5
PFSP 750V 37X1,5
PFSP 750V 5X2,5
PFSP 750V 7X2,5
PFSP 750V 12X2,5
PFSP 750V 19X2,5
TSLF 12KV 1X50 A/16
TSLF 12KV 1X150 A/25
TSLF 12KV 1X240 A/35
TSLF 12KV 1X400 A/35
TSLF 12KV 1X630 A/35
TSLF 12KV TRIPPEL 1X50 A/16
TSLF 12KV TRIPPEL 1X150 A/25
TSLF 12KV TRIPPEL 1X240 A/35
TSLF 12KV 3X1X50 A
TSLF 12KV 3X1X150 A
TSLF 12KV 3X1X240 A
TSLF-O 12KV 3X1X 50 A
TSLF-O 12KV 3X1X150 A
TSLF-O 12KV 3X1X240 A
TSLF-J 12 kV 3x1x50 A KGF25
TSLF-J 12 kV 3x1x150 A KGF25
TSLF-J 12 kV 3x1x240 A KGF25
TSLF-J 12 kV 3x1x50 A KGF50
TSLF-J 12 kV 3x1x150 A KGF50
TSLF-J 12 kV 3x1x240 A KGF50
TSLF-OJ 12kV 3x1x50A m/KGF25
TSLF-OJ 12kV 3x1x150A m/KGF25
TSLF-OJ 12kV 3x1x240A m/KGF25
TSLF-OJ 12kV 3x1x50A m/KGF50
TSLF-OJ 12kV 3x1x150A m/KGF50
TSLF-OJ 12kV 3x1x240A m/KGF50
TSLF 24KV 1X 50 A/16
TSLF 24KV 1X 95 A/25
TSLF 24KV 1X150 A/25
TSLF 24KV 1X240 A/35
TSLF 24KV 1X400 A/35
TSLF 24KV 1X630 A/50
TSLF 24KV TRIPPEL 1X 50 A/16
TSLF 24KV TRIPPEL 1X 95 A/25
TSLF 24KV TRIPPEL 1X150 A/25
TSLF 24KV TRIPPEL 1X240 A/35
TSLF 24KV TRIPPEL 1X400 A/35
TSLF 24KV 3X1X 50 A
TSLF 24KV 3X1X 95 A
TSLF 24KV 3X1X150 A
TSLF 24KV 3X1X240 A
TSLF-O 24KV 3X1X 50 A
TSLF-O 24KV 3X1X 95 A
TSLF-O 24KV 3X1X150 A
TSLF-O 24KV 3X1X240 A
TSLF-OJ 24 kV 3x1x 50A KGF25
TSLF-OJ 24 kV 3x1x 95A KGF25
TSLF-OJ 24 kV 3x1x150A KGF25
TSLF-OJ 24 kV 3x1x240A KGF25
TSLF-OJ 24 kV 3x1x 50A KGF50
TSLF-OJ 24 kV 3x1x 95A KGF50
TSLF-OJ 24 kV 3x1x150A KGF50
TSLF-OJ 24 kV 3x1x240A KGF50
TSLF-J 24 kV 3x1x50 A KGF25
TSLF-J 24 kV 3x1x95 A KGF25
TSLF-J 24 kV 3x1x150 A KGF25
TSLF-J 24 kV 3x1x240 A KGF25
TSLF-J 24 kV 3x1x50 A KGF50
TSLF-J 24 kV 3x1x95 A KGF50
TSLF-J 24 kV 3x1x150 A KGF50
TSLF-J 24 kV 3x1x240 A KGF50
TXSP 24KV 1X25 CU/16
AXCLH-O 24KV LT 3X 25/16
AXCLH-O 24KV LT 3X 50/16
AXCLH-O 24KV LT 3X 95/16
TXXP 1KV 1X 95 A
TXXP 1KV 1X150 A
TXXP 1KV 1X240 A
TXXP 1KV 1X300 A
TXXP 1KV 1X400 A
TXXP 1KV 1X630 A
TXXP 1KV 1X 95 CU
TXXP 1KV 1X150 CU
TXXP 1KV 1X240 CU
TXXP 1KV 1X300 CU
TXXP 1KV 1X400 CU
TFXP 1KV 4G25 A
TFXP 1KV 4G50 A
TFXP 1KV 4G95 A
TFXP 1KV 4G150 A
TFXP 1KV 4G240 A
TFXP-O 1kV 4G25A OPTO 8-tall
TFXP-O 1kV 4G50A OPTO 8-tall
TFXP-O 1kV 4G95A OPTO 8-tall
TFXP-O 1kV 4G150A OPTO 8-tall
TFXP-O 1kV 4G240A OPTO 8-tall
TFXP-O 1kV 4G25A OPTO
TFXP-O 1kV 4G50A OPTO
TFSP 1KV 3X95 A/35
TFSP 1KV 3X150 A/50
TFSP 1KV 3X240 A/70
TFSP 1KV 4G25A/10
TFSP 1KV 4G50A/16
TFSP 1KV 4G95 A/35
TFSP 1KV 4G150 A/50
TFSP 1KV 4G240A/70
EFSP 3KV 1X6/6 SORT
PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5 (1)
PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5 (1)
PR PLUSS 500V 2X4/4 (1)
PR PLUSS 500V 2X6/6 (1)
PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5 (1)
PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5 (1)
PR PLUSS 500V 3X4/4 (1)
PR PLUSS 500V 3X6/6 (1)
PR PLUSS 500V 4X1,5/1,5 (1)
PR PLUSS 500V 4X2,5/2,5 (1)
PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5 (2)
PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5 (2)
PR PLUSS 500V 2X4/4 (2)
PR PLUSS 500V 2X6/6 (2)
PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5 (2)
PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5 (2)
PR PLUSS 500V 3X4/4 (2)
PR PLUSS 500V 3X6/6 (2)
PR PLUSS 500V 4X1,5/1,5 (2)
PR PLUSS 500V 4X2,5/2,5 (2)
PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5 B2 100
PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5 B2 75
PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5 B2 50
PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5 B2 50
PVXP 250V 2x1/1MM B2 150
PVXP 250V 2X1/1 MM
PFXP 500V 3G1,5 SN
PFXP 500V 3G2,5 SN
PFXP 500V 4G1,5 SN
PFXP 500V 4G2,5 SN
PFXP 500V 5G1,5 SN
PFXP 500V 5G2,5 SN
PFXP 500V 3G1,5 B2 70
PFXP 500V 3G2,5 B2 50
PFXP 500V 4G1,5 B2 50
PFXP 1KV 4G10
PFXP 1KV 4G16
PFXP 1KV 4G25
PFXP 1KV 4G35
PFXP 1KV 4G50
PFXP 1KV 4G70
PFXP 1KV 5G10
PFXP 1KV 5G16
PFXP 1KV 4G25 A
PFXP 1KV 4G50 A
PFXP 1KV 4G95 A
PFXP 1KV 5G25 A
PFXP 1KV 5G50 A
PFXP 1KV 5G95 A
PFXP 1KV 3G25 A
PN 750V 6 BLÅ B1 100
PN 750V 6 G/G B1 100
PN 750V 6 BRUN B1 100
PN 750V JETLINE 1,5 SORT
PN 750V JETLINE 1,5 GRÅ
PN 750V JETLINE 1,5 BLÅ
PN 750V JETLINE 1,5 G/G
PN 750V JETLINE 1,5 BRUN
PN 750V JETLINE 2,5 SORT
PN 750V JETLINE 2,5 GRÅ
PN 750V JETLINE 2,5 BLÅ
PN 750V JETLINE 2,5 G/G
PN 750V JETLINE 2,5 BRUN
PN 750V 10 SORT
PN 750V 10 HVIT
PN 750V 10 BLÅ
PN 750V 10 G/G
PN 750V 10 BRUN
PN 750V 16 SORT (1)
PN 750V 16 GUL/RØD (1)
PN 750V 16 BLÅ
PN 750V 16 G/G (1)
PN 750V 16 BRUN
PN 750V 25 SORT (1)
PN 750V 25 G/G (1)
PN 750V 35 SORT (1)
PN 750V 35 G/G (1)
PN 750V 16 SORT (2)
PN 750V 16 GUL/RØD (2)
PN 750V 16 G/G (2)
PN 750V 25 SORT (2)
PN 750V 25 GUL/RØD
PN 750V 25 G/G (2)
PN 750V 35 SORT (2)
PN 750V 35 G/G (2)
PN 750V 50 SORT
PN 750V 50 GUL/RØD
PN 750V 50 G/G
PN 750V 70 SORT
PN 750V 70 G/G
PN JetSet 750V 3G1,5 B2 150
PN JetSet 750V 3G2,5 B2 100
PN JetSet 750V 3G4 B2 70
PN JetSet 750V 4G1,5 B2 100
PN JetSet 750V 4G2,5 B2 80
RK 500V 0,75 SORT
RK 500V 0,75 HVIT
RK 500V 0,75 RØD
RK 500V 0,75 BLÅ
RK 500V 0,75 ORANGE
RK 500V 0,75 G/G
RK 500V 0,75 GRÅ
RK 500V 0,75 BRUN
RK 750V 1,5 SORT
RK 750V 1,5 HVIT
RK 750V 1,5 RØD
RK 750V 1,5 BLÅ
RK 750V 1,5 G/G
RK 750V 1,5 GRÅ
RK 750V 1,5 BRUN
RK 750V 2,5 SORT
RK 750V 2,5 HVIT
RK 750V 2,5 RØD
RK 750V 2,5 BLÅ
RK 750V 2,5 G/G
RK 750V 2,5 GRÅ
RK 750V 2,5 BRUN
RK 750V 4 SORT
RK 750V 4 HVIT
RK 750V 4 BLÅ
RK 750V 4 G/G
RK 750V 4 BRUN
RK 750V 6 SORT
RK 750V 6 HVIT
RK 750V 6 BLÅ
RK 750V 6 G/G
RK 750V 6 BRUN
RK 750V 10 SORT
RK 750V 10 HVIT
RK 750V 10 BLÅ
RK 750V 10 G/G
RK 750V 10 BRUN
RK 750V 16 SORT
RK 750V 16 HVIT
RK 750V 16 BLÅ
RK 750V 16 G/G
RK 750V 16 BRUN
RK 750V 16 G/G
RK 750V 25 SORT
RK 750V 25 G/G
RK 750V 35 SORT
RK 750V 35 G/G
RK 750V 50 SORT
RK 750V 50 G/G
RK 750V 70 G/G
KGE 25mm² (Bunt 25m)
KGE 5,65 MM (BUNT 100 M)
KGE 25 MM2 (5,65 MM)
KGF 25 MM2 (7X2,24)
KGF 35 MM2 (7X2,64)
KGF 50 MM2 (7X3,01)
KGF 95 MM2 (19X2,64)
KGF 120 MM2 (19X2,97)
KHF 25 MM2 (7X2,24)
KHF 35 MM2 (7X2,64)
KHF 50 MM2 (7X3,01)
KHF 70 MM2 (19X2,24)
KHF 95 MM2 (19X2,64)
TXXP-RL 1KV 5G25
PROlight 5G50
PROlight 5G25
TXXP-RL 1KV 5G50
A5-0.6 MXLE-45P
A10-0.6 MXLE-45P
A20-0.6 MXLE-45P
A50-0.6 MXLE-45P
A100-0.6 MXLE-45P
A200-0.6 MXLE-45P
A300-0.6 MXLE-45P
A500-0.6 MXLE-45P
A700-0.6 MXLE-45P