Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.544Skiltpunkt (ID=95)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2017-12-15
Definisjon:Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-06-261.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2016-03-07"Høyde over vegkant" definisjon endret
2016-04-01Laget to nye eksempler, ny egenskap skiltholder
2016-06-21Ny tillatt verdi på "Oppstettingsutstyr": "Vegbom"
2016-06-21Egenskap "Avskjæringsledd" er blitt opsjonell ettersom egenskapen "Produktnavn, skiltmast" skal gis når masten er ettergivende
2016-06-21Endret på eksempler med endrede egenskaper
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-01Ny egenskap "FKB_ID". Skal benyttes for samkjøring med FKB-data
2016-11-01Egenskapene "Antall oppsettingsutstyr" og "Fundamentering": Endret fra påkrevt til betinget
2016-11-01Endret på eksempel
2017-03-17Ny egenskap "Kampanjeperiode"
2017-03-17Egenskap "FKB_ID" er fjernet
2017-03-17Egenskap "Kampanjetype har endret navn til "Kampanje, egnet" og det er endret tillatte verdier på egenskapen
2017-03-17Nye egenskaper "Kampanje, pågående" og "Antall støttestolper"
2017-03-20Nytt eksempel kampanjeskilt
2017-06-08Ny tillatt verdi på "Oppsettingsutstyr": "Skiltbjelke/gitterdrager i tak"
2017-06-08Ny opsjonell egenskap: "Brakett"
2017-12-11Endret på eksempel og innsamlingsregel
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2017-12-152.29 - 921Egenskap "Oppsettingsutstyr": Ny verdi "Signalstolpe"
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarMengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler)
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende driftGrunnlag for beregning av kostnader
TrafikksikkerhetEttergivende mastTS-revisjoner med mer, analyser av behov for å bedre trafikksikkerhet
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom restriksjonsskilt og tilhørende restriksjonsobjekt.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

95_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema objekttype Skiltpunkt


Tillatte verdier

95_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

95_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Skiltpunkt
Definisjon:Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
OppsettingsutstyrFVT 50PAngir hvilket oppsettingsutstyr skiltplatene er festet på.1876
Stolpe 60,3 mm (2")

ytre diameter 60,3 mm og godstykkelse 2,9 mm (beteget som 2")2866
Stolpe 88,9 mm (3")

ytre diameter 88,9 mm og godstykkelse 3,2 mm (beteget som 3")2868
Halvportal

Festet på halvportal. En halvportal har bare en innfesting i bakken.2871
Helportal

Festet på helportal. En helportal har to innfestinger i bakken.2874
Wirestrekk

Festet på wire som er spent opp over vegen. Wirw kan være festet i egne stolper, vegg/bygning e.l.2877
Søyle, liten


2879
Søyle, middels


2881
Søyle, stor


2883
Lysmast

Festet på lysmast2967
Vegg

Festet på vegg/bygning3266
Søyle, liten, rund 110 mm


4597
Søyle, liten, åttekantet 120mm


4598
Søyle, middels, åttekantet 150 mm


4599
Søyle, stor, rund 180 mm


4600
Søyle, stor, åttekantet 190 mm


4601
Gittermast, trekant 200mm


4602
Gittermast, trekant 250mm


4603
Gittermast


4604
Gittermast, firkant 200mm


4605
Gittermast, firkant 250mm


4606
Gittermast, firkant 380mm


4607
Skiltbjelke/gitterdrager i tak

Festet på skiltbjelke/gitermast. Skiltbjelke/gitermast benyttes hovedsakelig i tunnel eller i forbindelse med underganger og er festet i taket.5043
Trestolpe


7988
3-rør på bunnplate

System brukt bla i Oppland.8005
2-rør på bunnplate

System brukt bla i Oppland.8006
1-rør på bunnplate

System brukt bla i Oppland.8007
Bakkemontert bøyle

Bøyle med innfesting i bakken. Skiltplater festes inni bøyle16851
Vegbom

Festet på vegbom17567
Henger i tak/kabelbro

Festet direkte i tak eller i kabelbro. Aktuelt i forbindelse med tunneler og underganger18488
Signalstolpe

På stolpe som primært er satt opp for å feste signalhoder.18926
Rekkverk/støtpute

Festet på rekkverk, rekkverksende eller støtpute21388
Produktnavn, skiltmastFVT 100BAngir produktnavn for ettergivende skiltmast. Verdier er hentet fra oversikt over godkjente produkttyper på vegvesen.no.
Merknad: Skal registreres for ettergivende skiltmaster
10427
HIMAST H500

http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=509351&method=alle&produkttype=1262316852
HIMAST H1000


16853
HIMAST H2000


16854
HIMAST H3000


16855
Jerol 114


16856
Jerol 168


16857
Jerol 219


16858
Jerol 273


16859
Lattix D4412


16860
Lattix 4420


16861
Lattix 4425


16862
Lattix 4438


16863
Norsafe NM 89


16864
Norsafe NM 120


16865
Norsafe NM 150


16866
Norsafe NM 190C


16867
Norsafe NM 190D


16868
Norsafe NM 290


16869
Opplandsmast toløper


16870
Opplandsmast treløper


16871
T&V


16872
Antall oppsettingsutstyrH 1 (stk)BAngir antall oppsettingsutstyr det er i forbindelse med vegobjektet. Antall skiltstolper/søyler knyttet til skiltpunktet. Eventuelle støttestolper skal ikke medregnes.
Merknad: Skal ikke registreres for skilpunkt på skiltportaler, vegg, etc
1877
Antall støttestolperH 1BAngir hvor mange støttestolper det er i tilknytning til skiltpunktet. Støttestolpene er skråstilte og benyttes for å avstive skiltpunkt i forhold til bla vindlast.
Merknad: Skal angis om det finnes. Støttestolper er ikke en godkjent løsning i forhold til skiltnormalene.
10929
Høyde, mast/stolpeD 4 (m)OGir høyde (lengde) av selve masten/stolpen.
Merknad: Mest aktuelt for skiltmaster
10428
Høyde over vegkantD 4 (m)BAngir høyde fra vegkant til underkant nederste skiltplate som ikke er underskilt.
Merknad: Påkrevd dersom det er avvik fra vegnormalenes anbefalte høyder. Nøyaktighet: Desimeter
2055
Avstand fra dekkekantD 4 (m)OAngir hvilken avstand det er fra dekkekant til vegobjektet.1884
AvskjæringsleddFVT 3OAngir om det er avskjæringsledd på skiltpunktets oppsettingsutstyr. Med avskjæringsledd vil stolpe/mast knekke eller bøyes i dette leddet ved påkjørsel.8772
Ja


11617
Nei


11618
BrakettFVT 3OAngir om det er benyttet brakett for festing av skiltet. Brakett benyttes gjerne for skiltpunkt som er festet på vegg, bru, mm.11199
Ja


18493
Nei


18494
BøyleFVT 20BAngir om skiltplaten(e) er festet inn i en metallbøyle (som igjen er festet på oppsettingsutstyret).
Merknad: Påkrevd dersom Ja
8773
Ja


11619
Nei


11620
Ja, toppmontert


16848
Ja, sidemontert


16849
Ja, midtmontert


16850
Forgrening

Skiltstolpe med forgrening. En eller flere av skiltplatene er festet på forgreningen.17268
SkiltholderFVT 20OAngir om skiltpunktet har skiltholder.10548
Ja, rett


16935
Ja, buet


16936
Nei


16937
FundamenteringFVT 50BAngir hvordan vegobjektet er fundamentert.
Merknad: Skal ikke registreres for skilpunkt på skiltportaler, vegg, etc
1671
I/på fjellfundament

Skiltpunkt er fundamentert/montert på fjell eller massiv betongkonstruksjon (f.eks bru). Kan være påmontert stålfundament eller innfesting i borehull.2430
I/på jordfundament

Skiltpunkt er fundamentert/montert på jord/løsmasser/pukk. Kan være betongfundament eller jordstikk.2435
Utgår_Lysmast


2964
Ingen


3474
FundamentdetaljerT 200ODetaljinformasjon om skiltfundament. Kan være informasjon om produsent, produktnavn, typebetegnelse, størrelse, mm.12231
Antall fundamentH 1 (stk)BAngir hvor mange fundament det er i tilknytning til vegobjektet.
Merknad: Skal ikke registreres for skilpunkt på skiltportaler, vegg, etc
1887
Kampanje, egnetFVT 30BAngir type kampanje(r) som skiltpunktet er tilrettelagt for.
Merknad: Påkrevd dersom tilrettelagt for kampanjeskilt
9483
Bilbelte

Punkt forberedt og egent for bruk i bilbeltekampanje13357
Stopp og sov (historisk)

Punkt forberedt for stopp og sov kampanje. 2016: Kampanjen er utgått. Verdi er kun med for å kunne ta vare på historikk.13358
Fart

Punkt forberedt og egnet for bruk i fartskampanje13360
Bilbelte/Fart

Punkt forberedt og egnet både for bruk i både bilbeltekampanje og fartskampanje13361
Del vegen

Punkt forberedt og egnet for bruk i del vegen-kampanje17367
Kampanje, pågåendeFVT 20BAngir type kampanje som pågår i periode angitt under ET 10894 "Kampanjeperiode".
Merknad: Skal angis for skiltpunkt som benyttes i forbindelse med kampanjer. Det gis "ingen" sersom det ikke pågår kampanje.
10895
Ingen

Punkt det er tilrettelat for kampanje, men hvor det for tiden ikke pågår noen kampanje18171
Fart

Punkt hvor det pågår fartskampanje18172
Bilbelte

Punkt hvor det pågår bilbeltekampanje18173
Del vegen

Punkt hvor det pågår del vegen-kampanje18174
KampanjeperiodeT 100BAngir hvilken periode gjeldende kampanje gjelder for.
Merknad: Skal angis om det er pågående eller planlagt kampanje
10894
BebyggelseFVT 50SAngir hvilken type bebyggelse vegobjektet er omgitt av.1919
Landlig


2860
Tettbebygd


2861
By


2862
KlimaFVT 50SAngir hvilken type klima det er der vegobjektet er plassert.1882
Innland, < 300


2857
Innland, 300 til 600


2858
Innland, > 600


2859
Kystklima


3469
Innland


3894
MiljøFVT 50SAngir om vegobjektet er lokalisert til et område med kjemisk forurensning.1881
Ikke kjemisk


3509
Kjemisk forurensning


3510
TilleggsinformasjonT 150OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.10854
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11078
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12318
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS
7999
Stat, Statens vegvesen


10265
Kommune


10329
Privat


10393
Fylkeskommune


10727
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17570
Stat, Nye Veier


18564
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS
8063
Statens vegvesen


10457
Kommune


10535
Privat


10613
Uavklart


17715
Nye Veier


18782
OPS


18911
Fylkeskommune


19931


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter skiltpunkt. Høydereferanse: Topp skiltpunktfundament evt. overgang stolpe/terreng
47943. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
134Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle skiltpunkt skal være registrert0 %0 %

135AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Skiltpunkt skal være oppdatert i NVDB innen angitt frist etter fysisk endring10 dager10 dager

313Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktKrav til posisjonsnøyaktighet1 m1 m

312Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktAlle objekter skal være stedfestet med egengeometri0 %0 %

140Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsutstyrEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

136Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall fundamentPåkrevd dersom skiltet har fundament0 %0 %

137Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall oppsettingsutstyrEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

2553Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall støttestolperAntall støttestolper skal være angitt om det finnes. Støttestolper er ikke en godkjent løsning i forhold til skiltnormalene.0 %0 %

741Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BøyleBøyle skal være angitt dersom Ja0 %0 %

300Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierAngis der det avviker fra vegeier0 %0 %

138Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FundamenteringEgenskapene skal være angitt på alle objekter0 %0 %

142Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde over vegkantEgenskapene skal være angitt dersom det er avvik fra vegnormalenes anbefalte høyder. Nøyaktighet desimeter.0 %0 %

265Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kampanje, egnetPåkrevd dersom tilrettelagt for kampanjeskilt0 %0 %

2552Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Kampanje, pågåendeKampanje, pågående skal være angitt for skiltpunkt som benyttes i forbindelse med kampanjer. Det gis "ingen" sersom det ikke pågår kampanje.0 %0 %

2551Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KampanjeperiodeKampanjeperiode skal være angitt om det er pågående eller planlagt kampanje0 %0 %

2234Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Produktnavn, skiltmastProduktnavn, skiltmast Skal registreres for ettergivende skiltmaster0 %0 %

311Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligAngis der det avviker fra vegeier0 %0 %

314Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltplate-46Der det er registrert kampanjeskiltplater, må skiltpunktet ha verdi på type kampanje0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et skiltpunktobjekt skal registreres for hvert skiltpunkt ute langs vegen i henhold til kravmatrisa..

Avstand fra vegkant måles den horisontale avstanden fra asfaltkant ut til vegobjektet (håndbok V320 (046)). Dette gjelder også høyde over vegkant. Denne måles vertikalt fra asfaltkant, se eksempel.

Oppsettingsutstyr legges inn som antall og type. Antallet angir hvor mange fester (f.eks. 2 stolper) skiltpunktet har, mens oppsettingsutstyr sier noe om type/størrelse på utstyret. Fundament og fundamentering følger samme regelverk.

Dersom skiltpunktet er tilrettelagt for kampanjeskilt skal type kampanje registreres på Kampanje, egnet . Det legges også inn hvilke kampanjetype som pågår på Kampanje, pågående


Oppsettingsutstyr

Bildet viser forskjellige oppsettingsutstyr
95_eksps_skiltpunkt_oppsettingsutstyr.pngBøyle og skiltholdere

95_eksps_skiltpunkt_boeyle.png


Eksempelet viser ulike typer bøyler og skiltholdere.


Avstand fra asfaltkant til skiltet – horisontal avstand

95_eksps_avstandskiltpunkt.jpg
Avstand fra vegkant

Målemetode for registrering av avstand fra vegkant til skiltpunkt.Her registreres den horisontale avstanden fra asfaltkanten til skiltets nærmeste punkt.
Høyde over vegkant

95_eksps_hoeydeskiltpunkt.jpg
Høyde over vegkant

Målemetode for registrering av høyde over vegkant. Høyde over vegkant registreres vertikalt fra asfaltkant til underkant nederste skiltplate som ikke er underskilt


Registrering av et skiltpunkt

95_eksps_registreringskiltpunkt.jpg
Eksempel på registrering av et skiltpunkt

Skiltpunkt:
Antall fundament : 1
Antall oppsettingsutstyr : 1
Bøyle : Nei
Eier : (dette er fv og fylket er eieren, derfor ingen verdi i dette tilfelle)
Fundamentering : I/på jordfundament
Produktnavn, skiltmast : (her er det ingen avskjæringsledd,dermed ingen verdi)
Oppsettingsutstyr : Stolpe 60,3 mm (2")
Sideposisjon: M
Felt: (Ingen verdi pga. av skiltpunktet har skiltplater i begge retninger, ligger på hele traseen)
Vedlikeholdsansvarlig : (dette er fv og fylket er ansvarlig, derfor ingen verdi i dette tilfelleRegistrering av skiltpunkt med feltkoder

95_eksps_feltkodeskiltpunkt.png
Foto: Geir Brekke

I dette tilfellet registreres skiltpunktet i midtdeleren på trasenivå og med sideposisjon midt. Skiltet til høyre på kjørebanenivå og sideposisjon høyre.


Kampanjeskilt

95eksps_skiltpunkt_kampanjeskilt.png


Antall fundament : 1
Antall oppsettingsutstyr : 1
Fundamentering : I/på jordfundament
Kampanje, egnet : Bilbelte/Fart
Kampanje, pågående : Bilbelte
Kampanjeperiode : 2014-2017
Oppsettingsutstyr : Søyle, liten, åttekantet 120mm