Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.540Skiltplate (ID=96)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2019-08-29
Definisjon:Plate med skiltmotiv.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-06-261.90-605Første versjon
2013-03-06Endring i innsamlingsregler og eksempler
2013-08-29Lagt inn eksempel for standard skilter med variabel tekst. Økt bildestørrelse i noen eksempler. Lagt kodeliste for skiltnummer i eget kapittel til slutt
2014-10-02Flyttet forklaring til feltet Tekst fra eksempel 2 til innsamlingsregel. Rettet og forbedret forklaring i eksempel 5. Bruker nå ID for egenskaper og tillatte verdier.
2014-10-20Nye innsamlingsregler
2015-03-20Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2015-06-18Innsamlingregler og eksempler
2016-03-07"Tekst/symbolhøyde": Nye tillatte verdier: 28, 56, 63, 84, 91 er lagt inn
2016-03-07"Leverandør", endring i tilatte verdier
2016-03-31Laget nye eksempler og rettet tekst i de gamle
2016-11-01Egenskap "Folieklasse": Ny tillatt verdi "Ukjent"
2017-03-17Ny registreringsregel for "Oppsettingsdato"
2017-03-17Ny registreringsregel for "Skiltnummer" verdi "850"
2017-06-08"Skiltnummer": Nye verdier for skiltnummer 711
2017-06-08Rettet eksempel med vegvisningsskilt
2017-09-15Egenskap "Ansiktsside" endret navn til "Ansiktsside, rettet mot", justert på tillatte vedier og beskrivelser
2017-12-11Rettet feil i innsamlingsregel
2017-12-15"Ansiktsside, rettet mot": Verdi endret navn fra "trafikanter mot metreringsretning" til "Trafikk mot metreringsretning"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvarMengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler)
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende driftGrunnlag for beregning av kostnader
ITS (Intelligente transportsystemer)Restriksjonsskilt, for eksempel fartsgrenser, farlige kryss med mer
Stedfesting, type
Fremkommelighet
Restriksjonsskilt må samsvare med meldinger ITS-utstyret gir i bilen
TrafikksikkerhetSpesielle typer skiltTS-revisjoner med mer, analyser av behov for å bedre trafikksikkerhet
Generell offentlig saksbehandlingStedfesting, typeAnalyser og temakart
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDBStedfesting, typeSamsvar mellom restriksjonsskilt og tilhørende restriksjonsobjekt.2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

96_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema Skiltplate


Tillatte verdier

96_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

96_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Skiltplate
Definisjon:Plate med skiltmotiv.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
SkiltnummerFVT 100PGir offisielt skiltnummer jfr. Håndbok N300 (050).5530
TekstT 500BGir tekst som er påført skiltplate. Teksten skrives inn etter fast system. Det kan også legges inn informasjon om symboler, piler og miniatyrskilt.
Merknad: Påkrevd for skilplater som ikke har standardtekst.
1910
PlasseringskodeH 2BAngir plasseringskode for skiltplate i skiltpunkt. Skiltplate som står øverst har lavest nummer, skiltplate som står nederst har høyest verdi. Benytt nummerering 10, 20, 30 i utgangspunktet.
Merknad: Påkrevd dersom det er flere skiltplater på samme stolpe.
5128
Ansiktsside, rettet motFVT 50PAngir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.1894
Trafikk i metreringsretning

Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg i metreringsretning på vegen skiltplate er registrert.2714
Trafikk mot metreringsretning

Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg mot metreringsretning på vegen skiltplate er registrert2717
Parallelt mot veg

Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt inn mot denne vegen..2837
Parallelt fra veg

Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt ut fra denne vegen den, dvs kun synlig fra sideveger.2838
Tosidig

Skiltplate har motiv på begge sider.3698
Tosidig plate med ulike motivFVT 3BAngir om skiltplaten er tosidig og det er ulike motiv på hver av sidene.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
9484
Ja


13365
Nei


19082
HimmelretningFVT 4SAngir hvilken himmelretning vegobjektet er orientert mot. Gjelder skiltets ansiktsside.1897
Nord


3470
Sør


3471
Øst


3472
Vest


3473
StørrelseFVT 50BAngir størrelse av vegobjekt.
Merknad: Påkrevd dersom skilt ikke har fast størrelse
1970
Liten


2621
Middels


2626
Stor


2631
Utgår_Ekstra liten


2851
Utgår_Ekstra stor


2852
Understørrelse


4132
Overstørrelse


4133
Høyde, egenH 4 (mm)BAngir vegobjektets egenhøyde.
Merknad: Påkrevd for skilt som ikke har faste størrelser eller ikke utledes direkte av bredden
1588
Bredde, måltH 5 (mm)BAngir målt (virkelig) bredde av skiltplate. Denne avviker fra beregnet bredde hvis skiltbredden er tilpasset bredden til andre skiltplater inennfor samme skiltpunktet.
Merknad: Påkrevd dersom skilt ikke har faste størrelser
1328
SkiltformFVT 50BAngir hvilken form skiltplaten har.
Merknad: Påkrevd dersom skiltplate kan variere i form
1892
Plan


2853
Bukket kant


2854
Buet


2855
Profil


2856
Tekst-/SymbolhøydeFVH 4 (mm)BAngir størrelse på tekst/symbol.
Merknad: Påkrevd for skilt som har tekst
1912
035


3479
070


3480
105


3481
140


3482
175


3483
210


3484
280


3485
350


3486
420


3487
042


12097
049


12098
126


12099
315


12100
028


17454
056


17455
063


17456
084


17457
091


17458
FargeFVT 50BAngir hovedfarge til vegobjektet (bunnfarge).
Merknad: Påkrevd for skiltplater som kan ha varierende bunnfarge
1294
Gul


2115
Blå


2121
Hvit


2124
Grønn


2128
Svart


2131
Brun


2134
Oransje


3468
Rød


4159
Burgunder


5482
Gulgrønn fluorescerende


13364
BelysningFVT 50BAngir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er.
Merknad: Påkrevd dersom skiltplate har innvendig eller utvendig belysning
1879
Innvendig


2863
Utvendig


2864
Ingen


3476
FolieklasseFVT 30BAngir folieklasse på skiltplate.
Merknad: Ikke påkrevd å angi folieklasse for nødutgangsskilt da de alltid er etterlysende.
1921
Klasse 1


2848
Klasse 3


2849
Klasse 2


2850
Ingen


3477
Fluorescerende


4160
Ukjent

Angis om informasjon om folieklasse ikke kan framskaffes.18157
Klistreskilt

Skiltmotiv er klistret på skiltplate/vegg/etc19805
KlappskiltFVT 3BAngir om skiltplaten kan klappes/foldes sammen eller ikke.
Merknad: Påkrevd dersom Ja
8828
Ja


11738
Nei


11739
VedtaksnummerT 50BAngir vedtaksnummer.
Merknad: Påkrevd for trafikkregulerende skilt som krever vedtak
1890
OppsettingsdatoDATO 8PAngir dato da vegobjektet ble satt opp første gang.
Merknad: Dersom årstall er kjent, men dato ukjent angis 1. januar i gitt år som oppsettingsdato. Dersom både dato og årstall er ikke lar seg oppspore kan det angis 19000101 som dato for å markere at det denne er ukjent. Generelt er et anslag på dato innenfor +/- 5 år å foretrekke framfor å anngi ukjent dato. Ved slike anslag gis også dato 1.1
2108
Skiftet datoDATO 8BAngir dato når vegobjektet sist ble skiftet.
Merknad: Påkrevd når skiltplate har vært skiftet ut. Dersom årstall er kjent, men dato ukjent angis 1. januar i gitt år som skiftetdato. . Generelt er et anslag på dato innenfor +/- 2 år å foretrekke framfor å ikke angi noe. I slike tilfeller angis lavest årstall om skiltplate har dårlig tilstand og høyest om det ser bra ut.
2107
SkiltutformingBTSFSBenyttes i forbindelse med interface mot skiltmodulen. Til testformål.
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
5218
Skiltutforming, xmlT 1500SFelt for å lagre beskrivelse av innhold på skiltplate på xml-format. Informasjon benyttes av skiltmodul i NVDB/VegReg. Innhold skal kun endres vha skiltmodul.9935
Valideringsdato (test)DATO 8SDato skiltplate sist ble validert/påvist. (Til testformål).12566
Valideringskode (test)T 4SKode som angir hvilken type validering som er gjort. Foreløpig til testformål12567
DriftsmerkingT 50OIdentitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.10479
ProduktnavnT 200OAngir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.11861
RefleksleverandørFVT 50SAngir navn på leverandør av refleks.1893
3M


2844
Fasson


2845
Tessalux


2846
Seibulite


2847
Stimsonite


3712
Avery


13784
LeverandørFVT 50OAngir navn på firma som har levert vegobjektet.1494
Norskilt


2839
Brødrene Dahl AS


2840
Egenprodusert


2841
Euroskilt AS


2842
Vik Verk


4035
Trafikk og Veimerking


4036
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11536
ArkivnummerT 250BGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem.
Merknad: Påkrevd for skilt som krever vedtak
9154
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11079
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12319
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Skal angis om eier avviker fra eier av skiltpunkt.
11826
Stat, Statens vegvesen


19841
Kommune


19842
Privat


19843
Fylkeskommune


19844
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).19845
Stat, Nye Veier


19846
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
8064
Statens vegvesen


10458
Kommune


10536
Privat


10614
Nye Veier


19854
Uavklart


19855
OPS


19856
Fylkeskommune


19932


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPPGir punkt som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnrissreferanse: Senter skiltpunkt. Høydereferanse: Topp skiltpunktfundament evt. overgang stolpe/terreng
47953. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
144Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle skilt skal være registrert0 %0 %

145AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Etter at endring av skiltplate er fysisk utført skal NVDB oppdateres innen angitt frist10 dager10 dager

146Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, punktAlle objekter skal være stedfestet med egengeometri0 %0 %

161Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, punktSkiltplate deler geometri med skiltpunkt og har samme krav til posisjonsnøyaktighet1 m1 m

157Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Ansiktsside, rettet motEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

159Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
OppsettingsdatoEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

160Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkiltnummerEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

303Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerEgenskapen skal være angitt for skilt som krever vedtak0 %0 %

158Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BelysningEgenskapen skal være angitt for skilt som har innvendig eller utvendig belysning0 %0 %

147Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, måltPåkrevd for skilt med variabel størrelse0 %0 %

148Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FargePåkrevd for skilt som finnes i ulike farger0 %0 %

149Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FolieklasseEgenskapen skal være angitt på alle objekter som ikke er nødutgangsskilt0 %0 %

302Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Høyde, egenPåkrevd for skilt som ikke har fast høyde0 %0 %

301Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
KlappskiltEgenskapen skal være angitt dersom Ja0 %0 %

150Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
PlasseringskodePåkrevd ved flere skilt på samme stolpe0 %0 %

151Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Skiftet datoPåkrevd dersom skiltplate er skiftet0 %0 %

152Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkiltformPåkrevd for skilt som finnes i ulike former0 %0 %

153Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StørrelsePåkrevd for skilt som ikke har fast størrelse0 %0 %

154Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TekstPåkrevd for skilt som har tekst som ikke er fast0 %0 %

155Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tekst- SymbolhøydePåkrevd for skilt som har tekst som ikke har fast størrelse0 %0 %

740Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Tosidig plate med ulike motivTosidig plate med ulike motiv skal være angitt dersom Ja0 %0 %

156Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerPåkrevd for trafikkregulerende skilt som krever vedtak0 %0 %

316Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetSkiltpunkt0Skiltplate må ha tilknytning til et skiltpunkt0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Skiltplateobjekt skal registreres for hver Skiltplate ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Skiltplate skal ha mor av vegobjekttype Skiltpunkt. Vegreferansen knyttes til skiltpunktet.

Oppsettingsutstyr og skiltplater med diverse egenskaper omfattes av registreringen.

Skiltpunkt kan settes på portal, slik at overhengende skilt kan registreres på feltnivå. Dersom skiltet gjelder for bestemte kjørefelt brukes kjørefeltkoder til å angi dette.

Der det er skiltplater plassert ved siden av eller over hverandre i samme skiltpunkt, brukes plasseringskode for å skille mellom dem. For skiltplatene lengst til høyre (med metreringsretning) bruker en kodene 10, 20 ,30 osv. For neste kolonne 11, 21, 31 osv. Dette forutsetter at alle skilt er registrert på samme skiltpunkt.

Tosidige skiltplater med ulikt motiv på fram- /bakside skal registreres som to skiltplater. Egenskapen Tosidig plate med ulike motiv må gis verdi Ja

Tosidige skiltplater med likt motiv på fram-/bakside skal registreres som en skiltplate. Egenskapen Ansiktsside, rettet mot gis verdi Tosidig

Dersom Oppsettingsdato er ukjent, men omtrentlig oppsettingsår er kjent, kan det legges inn med året og 1. jan som dato.

Skiltplate som er satt opp langs en gang- og sykkelveg for å gi informasjon om denne, skal registreres til vegnettet for gang- og sykkelvegen.

Skiltnummer U850 - Tekst kan brukes der det er underskilt med ureglementær tekst.

For standard skilt med variabel tekst utelates enhet i teksten. For fartsgrenseskilt brukes fartsgrense som undernummer i stedet for å gis som tekst. Se eksempel 4.

Rekkefølge for innhold i feltet Tekst skal være slik:
Pilstørrelse, km, stedsnavn, evt miniatrskilt, innhold miniatyrskilt
Hver del skilles med @. Manglende deler utelates. To @ gir ny linje.
@ kan utelates mellom skiltnummer og tekst til skiltet.


Eksempel 1: Ansiktsside, rettet mot

Ansiktsside for skiltplate refereres i forhold til metreringsretningen på vegen. Den retningen som metertallet på vegreferansen øker, er med metreringretning.

Parallelt mot veg og parallelt fra veg brukes i hovedsak i kryss. Når det er satt opp vikepliktsskilt eller stoppskilt i et kryss hører disse til vegen som det er viktplikt for og skiltene registreres med ansiktsside parallelt fra veg.

Tosidige skilt brukes der du har behov for å se skiltplaten fra begge kjøreretninger. Det er typisk gatenavnsskilt, gangfelt og busstopp.

96_eksps_skiltplate_ansiktsside.pngEksempel 2: Ansiktsside i rundkjøring

Siden rundkjøringer har eget vegnett knyttes rundkjørings- og vikepliktsskiltene til den og siden de vender bort fra rundkjøringen får de Ansiktsside, rettet mot : Parallelt fra veg

Eventuelle andre skilt som ligger på den delen av trafikkøyene som vender mot rundkjøringen blir også å høre til rundkjøringen. Skilt som ligger på den delen av en trafikkøy som vender bort fra rundkjøringen hører til samme vegen som trafikkøya hører til. Om skiltplaten vender inn mot rundkjøringen får de Ansiktsside, rettet mot : Parallelt mot veg .

På store rundkjøringer hender det at det finnes vegvisningsskilt plassert i rundkjøringen. Det er vist et i eksemplet og det får Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning


96_eksps_rundkjoering2.png
Skiltene som er merket rødt hører til rundkjøringen. De grønne hører til vegen trafikkøya ligger på.


Eksempel 3: Stolpe med flere skiltplater


Eksempel1: Skiltplater med fast innhold og størrelser

Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning
Arkivnummer : 2012033388-1
Belysning : Ingen
Folieklasse : Klasse 1
Klappskilt : Nei
Oppsettingsdato : 20120305
Plasseringskode : 10
Skiltform : Plan
Skiltnummer : 362.70
Størrelse : Middels
Vedtaksnummer : V.0016.EV.0039

Skiltplate: 2
Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning
Arkivnummer : 2012033388-1
Belysning : Ingen
Folieklasse : Klasse 1
Klappskilt : Nei
Oppsettingsdato : 20120305
Plasseringskode : 20
Skiltform : Plan
Skiltnummer : 206
Størrelse : Middels
Vedtaksnummer : V.0016.EV.0039

Skiltplate: 3
Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning
Arkivnummer : 2012033388-1
Belysning : Ingen
Folieklasse : Klasse 1
Klappskilt : Nei
Oppsettingsdato : 20120305
Plasseringskode : 30
Skiltform : Plan
Skiltnummer : 723.11
Størrelse : Middels
Tekst : E39
Vedtaksnummer : V.0016.EV.0039


Referanser
For mer informasjon om skilt: Håndbok N300 (050) Trafikkskilt


Eksempel 4: Vegvisningsskilt


Vegvisningsskilt. Plasseringskode gjelder skiltene på venstre side. Foto: Kjell Wold
Beskrivelse for de 3 skiltene:

Skiltplate: 1
Ansiktsside, rettet mot : Parallelt mot veg
Arkivnummer : 2010000345-3
Belysning : Ingen
Bredde, målt : 2500
Farge : Gul
Folieklasse : Klasse 1
Oppsettingsdato : 20100325
Plasseringskode : 11
Skiltform : Plan
Skiltnummer : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
Tekst : 283 Haugesund @723.11 E134
Tekst-/Symbolhøyde : 140
Vedtaksnummer : V.0112.EV.0134

Skiltplate: 2
Ansiktsside, rettet mot : Parallelt mot veg
Arkivnummer : 2010000345-3
Belysning : Nei
Bredde, målt : 2500
Farge : Gul
Folieklasse : 1
Høyde, egen : Nei
Oppsettingsdato : 20100325
Plasseringskode : 21
Skiltform : Plan
Skiltnummer : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
Tekst : 90 Haukeli
Tekst-/Symbolhøyde : 140
Vedtaksnummer : V.0112.EV.0134

Skiltplate: 3
Ansiktsside, rettet mot : Parallelt mot veg
Arkivnummer : 2010000345-3
Belysning : Nei
Bredde, målt : 2500
Farge : Hvit
Folieklasse : 1
Høyde, egen : Nei
Oppsettingsdato : 20100325
Plasseringskode : 31
Skiltform : Plan
Skiltnummer : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
Tekst : Seljord Ferieland @622@618@807.5@616@
Tekst-/Symbolhøyde : 105
Vedtaksnummer : V.0112.EV.0134

Peker skiltene mot høyre side Skiltene på høyre side kan de beskrives tilsvarende, men da fra høyre side mot venstre.


Referanser
For mer informasjon om skilt: Håndbok N300 (050) Trafikkskilt


Eksempel 5: Skiltplater på skiltportal ved fergekai


Foto: Undi Torstensen
Ved skilter på skiltportal registreres skiltpunkt på vegens høyre side med sideposisjon.
Hvis skiltportalen dekker skilting for begge kjøreretninger skal det registreres et skiltpunkt på hver side av vegen.

For skiltplatene registreres kjørefeltkode.
Hvis egengeometri registreres for skiltplatene registreres punkt på vegen rett under skiltplaten som vist på figuren.


Referanser
For mer informasjon om skilt: Håndbok N300 (050) Trafikkskilt


Eksempel 6 : Skilt med variabel tekst

Her vises en del skilt med variabel tekst. Merk at der enhet inngår i teksten på skiltet er enhet en del av selve skiltet og ikke av den variabel teksten. Enhet skal derfor IKKE gis i feltet Tekst :
For fartsgrenseskilt gis fartsgrensen som et undernummer til skiltnummeret, og tekst settes blank: Eks 362.50 = 50km fartsgrense.

Vi viser her korrekt tekst for skiltene med start øverst til venstre:

Skilt 310
-------------
Skiltnummer : 310
Tekst : 3,5

Skilt 312
------------
Skiltnummer : 312
Tekst : 2,3

Skilt 316
------------
Skiltnummer : 316
Tekst : 15

Skilt 362
Her gis fartsgrensen som et undernummer til skiltnummer, og teksten er tom
------------
Skiltnummer : 362.30
Tekst :

Skilt 318.1
------------
Skiltnummer : 318.1
Tekst : 12

Skilt 318.2
------------
Skiltnummer : 318.2
Tekst : 30

Skilt 322
------------
Skiltnummer : 322
Tekst : 10

Skilt 368
Skilt 366 og 368 har kun en fartsgrense, dvs. ingen variabel tekst, og skal derfor ikke ha innhold i feltet Tekst
------------
Skiltnummer : 368
Tekst :

Eksempler på standard skilt med variabel tekstEksempel 7 : Orienteringstavle for rundkjøring


Skiltplate: 1
Ansiktsside, rettet mot : Parallelt mot veg
Arkivnummer : 2010000345-3
Belysning : Ingen
Bredde, målt : 2500
Farge : Gul
Folieklasse : Klasse 1
Høyde, egen : 700
Oppsettingsdato : 20100325
Plasseringskode : 11
Skiltform : Plan
Skiltnummer : 703.1
Størrelse : - - -
Tekst : @723.15 60@Førde@@Måløy@@703.13 15@723.15 60@@Stranda
Tekst-/Symbolhøyde : 140
Vedtaksnummer : V.0112.EV.0134

Forklaring til feltet "Tekst :"
-------------------------------------
Linjeskift gis med @@

Første linje "@723.15 60@Førde": Vegruteskilt 723.15 med vegnummer 60
Andre linje "Måløy": Teksten "Måløy" øverst i høyre del av skiltet
Tredje linje "703.11 E15@723.15 60": Vegruteskilt 723.13 med vegnummer 15 og 723.15 med vegnummer 60
Fjerde linje "Stranda": Teksten "Stranda" nederst i høyre del av skiltet

Eksempel på orienteringstavle


Referanser
For mer informasjon om skilt: Håndbok N300 (050) Trafikkskilt


5. Kodelister

EgenskapVerdier (1 av 2)Verdier (2 av 2)
Skiltnummer 100.1 - Farlig sving, til høyre
100.2 - Farlig sving, til venstre
102.1 - Farlige svinger, den første til høyre
102.2 - Farlige svinger, den første til venstre
104.1 - Bratt bakke, stigning
104.2 - Bratt bakke, fall
106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider
106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side
106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side
108 - Ujevn veg
110 - Vegarbeid
112 - Steinsprut
114.1 - Rasfare, høyre side
114.2 - Rasfare, venstre side
116 - Glatt kjørebane
118 - Bevegelig bru
120 - Kai, strand eller ferjeleie
122 - Tunnel.
124 - Farlig vegkryss
126 - Rundkjøring
132 - Trafikklyssignal
136.3v - Avstandsskilt
136.2v - Avstandsskilt
136.1v - Avstandsskilt
136.3h - Avstandsskilt
136.2h - Avstandsskilt
136.1h - Avstandsskilt
138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet
138.2 - Jernbanespor, flersporet
140 - Avstand til gangfelt
142 - Barn
144 - Syklende
148 - Møtende trafikk
150 - Fly
152 - Sidevind
154 - Skiløpere
155 - Ridende
156 - Annen fare
202 - Vikeplikt
204 - Stopp
206 - Forkjørsveg
208 - Slutt på forkjørsveg
210 - Forkjørskryss
212 - Vikeplikt overfor møtende kjøretøy
214 - Møtende kjørende har vikeplikt
302 - Innkjøring forbudt
306.0 - Forbudt for alle kjøretøy
306.1 - Forbudt for motorvogn
306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t
306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped
306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil
306.6 - Forbudt for syklende
306.7 - Forbudt for gående
306.8 - Forbudt for gående og syklende
306.9 - Forbudt for ridende
312 - Breddegrense
314 - Høydegrense
316 - Lengdegrense
318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy
318.2 - Totalvektgrense, for vogntog
320 - Aksellastgrense
322 - Boggilastgrense
324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll
326 - Stopp for toll
330.1 - Svingeforbud, til høyre
330.2 - Svingeforbud, til venstre
332 - Vendingsforbud
334 - Forbikjøringsforbud
336 - Slutt på forbikjøringsforbud
366 - Fartsgrensesone
368 - Slutt på fartsgrensesone
370 - Stans forbudt
372 - Parkering forbudt
376.1 - Parkeringssone
376.2 - Parkeringssone
378.1 - Slutt på parkeringssone
378.2 - Slutt på parkeringssone
402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre
402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre
402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram
402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre
402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre
402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre
402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre
402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre
404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre
404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre
406 - Påbudt rundkjøring
508.1 - Kollektivfelt, for buss
508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje
510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss
510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje
512 - Holdeplass for buss
514 - Holdeplass for drosje
516 - Gangfelt
518 - Gangveg
520 - Sykkelveg
522 - Gang- og sykkelveg
524 - Møteplass
526.1 - Envegskjøring, plassert vinkelrett
526.2 - Envegskjøring, plassert parallelt
528 - Valgfritt kjørefelt
530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt
530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane
531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
538.12 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
540 - Gatetun
542 - Slutt på gatetun
U544 - Tettbygd strøk
U546 - Slutt på tettbygd strøk
552 - Parkering
560 - Opplysningstavle
602 - Førstehjelp
U604 - Telefon
606 - Brannslokningsapparat
608 - Kjøretøyverksted
610 - Bensinstasjon
612 - Toalett
614 - Enklere servering
616 - Spisested
618 - Campingplass
622 - Campinghytter
624 - Vandrerhjem
626 - Overnattingssted
U706 - Sideplassert kjørefeltskilt
727.1 - Vanlig stedsnavnskilt
705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle
705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle
703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring
701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss
U720.5 - Orienteringstavle
U721.1 - Vegvisertavle for avkjøring
U721.2 - Vegvisertavle for vanlige vegkryss
U722.2 - Vegviser for vegkryss
U722.3 - Vegviser for lokalvegvisning
U722.4 - Vegviser for gang og/eller sykkeltrafikk
U724.2 - Overhengende kjørefeltskilt
U724.3 - Overhengende kjørefeltskilt
U724.4 - Overhengende kjørefeltskilt
U724.5 - Overhengende kjørefeltskilt
U744 - Omkjøringspil
U764 - Kryssorienteringsskilt
U766 - Gate-/vegnavnskilt
U768 - Kvartalsskilt
U770 - Husnummerskilt
802 - Avstand
804 - Utstrekning
806 - Tid
807.1 - Symbol, personbil
807.2 - Symbol, varebil, lastebil og trekkbil
807.3 - Symbol, buss
807.4 - Symbol, vogntog
807.5 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk, samt evt. trekkvogn
807.6 - Symbol, sykkel
807.7 - Symbol, motorsykkel og moped
807.8 - Symbol, forflytningshemmede med parkeringstillatelse
808.111 - Is-svuller/ is-svullar
808.113 - Teleskade
808.115 - Ferist
808.171 - Bakketopp
808.172 - Flom/Flaum
808.173 - Gårdstun/Gardstun
808.105 - Fartsdempere/Fartsdemparar
808.133 - Ved våt veg
U808.9 - Tekst, blinde
U808.10 - Tekst, ved våt vegbane (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
U808.11 - Tekst, vegarbeidsområde (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
U808.23 - Tekst, langsgående asfaltkant (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
808.301 - Gjelder gjennomkjøring/Gjeld gjennomkjøyring
808.311 - Gjelder ikke moped/ Gjeld ikkje moped
808.343 - Minste kjøretøyavstand
808.339 - Høgspenning Livsfare
808.313 - Gjelder ikke buss/ gjeld ikkje buss
808.315 - Gjelder ikke taxi/ Gjeld ikkje taxi
808.317 - Gjelder ikke buss og taxi / Gjeld ikkje buss og taxi
U808.50b - Tekst, forbudt for gående og syklende
808.519 - Kjøring til eiendommene tillatt / Kjøyring til eigedomane tillete
808.611 - STOPP ved rødt blink Utrykning/Utrykking
808.612 - STOPP ved rødt blink Bruåpning/Bruopning
808.614 - STOPP ved rødt blink Flytrafikk
808.615 - STOPP ved rødt blink Skredfare
808.616 - STOPP ved rødt blink Flom/Flaum
808.617 - STOPP ved rødt blink Høyt/Høgt CO-nivå
808.618 - STOPP ved rødt blink Ulykke/Ulukke
810.R - Svingpil, rett fram
812 - Anbefalt fart
814 - Virkelig fri vegbredde
816 - Kryssende tømmertransport
U818 - Svak skulder
822.1 - Forløp av forkjørsveg
822.2 - Forløp av forkjørsveg
822.3 - Forløp av forkjørsveg
822.4 - Forløp av forkjørsveg
822.5 - Forløp av forkjørsveg
822.6 - Forløp av forkjørsveg
822.7 - Forløp av forkjørsveg
824 - Forvarsling av stopp
826 - Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger
828.1 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i begge kjøreretninger
828.2 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder mot kjøreretningen
828.3 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i kjøreretningen
U830 - Avgiftsparkering
834 - Kombinert regulering
902H - Bakgrunnsmarkering, Mot høyre
904V - Retningsmarkering, Mot venstre
906V - Hindermarkering, hinder til venstre
906H - Hindermarkering, hinder til høyre
906VH - Hindermarkering
908 - Hindermarkering, høyde
912 - Avkjøringsmarkering
914V - Tunnelmarkering
914H - Tunnelmarkering
146.1 - Elg
146.2 - Rein
146.3 - Hjort
146.4 - Ku
146.5 - Sau
362.30 - Fartsgrense 30 km/t
362.40 - Fartsgrense 40 km/t
362.50 - Fartsgrense 50 km/t
362.60 - Fartsgrense 60 km/t
362.70 - Fartsgrense 70 km/t
362.80 - Fartsgrense 80 km/t
362.90 - Fartsgrense 90 km/t
362.100 - Fartsgrense 100 km/t
601 - Lytt til radio
605 - Nødtelefon
611 - Toalettømmeanlegg
621 - Bobilplass
751 - Vegviser for sykkelrute
753 - Tabellvegviser for sykkelrute
755 - Sykkelruteskilt
757 - Avstandsskilt for sykkelrute
808.619 - STOPP ved rødt blink Tunnelen stengt/stengd
808.620 - STOPP ved rødt blink Sporvogn
808.613 - STOPP ved rødt blink Sterk vind
813.1 - Stigningsgrad
531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.
532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.
532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
538.02 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning
538.03 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning
538.04 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning
538.05 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning
538.13 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
538.21 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
538.22 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
109 - Fartshump
117 - Farlig vegskulder
134 - Planovergang med bom
135 - Planovergang uten bom
139 - Sporvogn
149 - Kø
308 - Forbudt for transport av farlig gods
335 - Forbikjøringsforbud for lastebil
337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil
364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t
364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t
364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t
364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t
364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t
502 - Motorveg
503 - Motortrafikkveg
504 - Slutt på motorveg
505 - Slutt på motortrafikkveg
509 - Sambruksfelt
511 - Slutt på sambruksfelt
513 - Holdeplass for sporvogn
521 - Sykkelfelt
527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt
527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt
527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og syklende
527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og syklende
548 - Gågate
550 - Slutt på gågate
U560.1 - Opplysningstavle, Variabelt skilt
U560.2 - Opplysningstavle, Tunnel
U560.3 - Opplysningstavle, Bomstasjon
560.3 - Forvarsling om fartsmåling
600 - Serviceskilt
613.1 - Rasteplass
613.2 - Rasteplass/WC
635 - Informasjon
637 - Turistkontor
640.10 - Severdighet
640.12 - Museum/galleri
640.20 - Utsiktspunkt
640.30 - Naturvernområde
650.10 - Badeplass
650.11 - Fiskeplass
650.20 - Tursti
650.21 - Skiløype
650.40 - Gardsmat/Bygdeturisme
U701 - Tabellorienteringstavle
U703 - Diagramorienteringstavle
U707 - Kjørefeltorienteringstavle
709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt
711.R - Tabellvegviser, Rett fram
713.V - Vanlig vegviser, Venstre
715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer
717 - Kjørefeltvegviser
719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt
723.11 - Vegnummer for europaveg
723.12 - Vegnummer for europaveg (leder til)
723.13 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg
723.14 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg (leder til)
723.15 - Vegnummer for nummerert fylkesveg
723.16 - Vegnummer for nummerert fylkesveg (leder til)
723.21 - Ringveg/ringrute
723.22 - Ringveg/ringrute (leder til)
723.31 - Nasjonal turistveg
723.41 - Omkjøringsrute for store kjøretøy
723.51 - Rute for transport av farlig gods
723.61 - Andre omkjøringsruter (strek)
723.62 - Andre omkjøringsruter (fylt kvadrat)
723.63 - Andre omkjøringsruter (trekant)
723.64 - Andre omkjøringsruter (hult kvadrat)
723.65 - Andre omkjøringsruter (sirkel)
723.66 - Andre omkjøringsruter (pil)
723.71 - Kryssnummer for motorveg
723.72 - Kryssnummer for annen flerfeltsveg med planskilte kryss
723.73 - Kryssnummer for tofeltsveg med planskilte kryss
725.1 - Avstandsskilt for vegrute uten kryssnummer
729 - Gate-/vegnavnskilt
731 - Samleskilt for vegvisning
741 - Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper
743.1 - Midlertidig omkjøring. Uten tekst
745 - Slutt på midlertidig omkjøring
749 - Vegviser for gangtrafikk
761 - Motorveg
763 - Motortrafikkveg
767 - Parkering
769 - Parkeringshus
771 - Lufthavn/flyplass
772 - Helikopterplass
773 - Busstasjon/bussterminal
774 - Jernbanestasjon/togterminal
775 - Bilferje
790.10 - Kirke
790.15 - Næringsområde
790.20 - Svømmehall
790.30 - Alpinanlegg
790.31 - Hoppbakke
790.32 - Skistadion
790.40 - Golfbane
810.H45 - Svingepil, svakt høyre
810.V45 - Svingepil, svakt venstre
810.H90 - Svingepil, høyre
810.V90 - Svingepil, venstre
810.H135 - Svingepil, skarpt høyre
810.V135 - Svingepil, skarpt venstre
817.1 - Særlig ulykkesfare
829 - Oppstilling av parkert kjøretøy
831 - Parkeringsskive
916 - Avstandsmarkering i tunnel
920VM - Kantstolpe, venstre side med midtdeler
920H - Kantstolpe, høyre side
920VE - Kantstolpe, Venstre side uten midtdeler.
930 - Sperremarkering
940 - Trafikkjegle
942 - Trafikksylinder
U999 -
727.3K - Administrativ grense. Kommunegrenseskilt
U808 - Underskilt med variabel tekst
531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning
532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning
532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning
532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning
532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 gjg. felt i fartsretning
536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 gjg. felt i fartsretning
536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
538.06 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning
538.23 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
570.1V - Nødutgangskilt for tunnel
570.1H - Nødutgangskilt for tunnel
570.2V - Nødutgangskilt for tunnel med avstand
570.2H - Nødutgangskilt for tunnel med avstand
U724.1v - Overhengende kjørefeltskilt, venstre
U724.1h - Overhengende kjørefeltskilt, høyre
U724.1r - Overhengende kjørefeltskilt, rett fram
U724.1hr - Overhengende kjørefeltskilt, høyre og rett fram
324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift
U808.50n - Tekst, forbode for gåande og syklande
813.2 - Stigningsgrad (m undertekst "Low gear")
902V - Bakgrunnsmarkering, Mot venstre
904H - Retningsmarkering, Mot høyre
U906LV - Hindermarkering
U906LH - Hindermarkering
U906UH - Hindermarkering
U906UV - Hindermarkering
U906UVH - Hindermarkering
534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
U636 - Informasjonstavle
U808.20 - Asfaltkant
U808.21 - Trafikk-kontroll
U808.26 - Fare for kø
U906.US - Samla med pil
EXIT - EXIT
539.01 - Kjørefeltendring med motgående
539.02 - Kjørefeltendring med to felt
U730.03 - Kirke
U730.04 - Industriområde
807.9 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk ( bobil )
U324 - Stopp for angitt formål
556.1 - Automatisk trafikkontroll - punktmåling
U762 - Gate/Vegnettskart
U850 - Tekst
765 - Bomveg/brukerbetaling på veg
792.11 - Betaling med elektronisk brikke
792.12 - Betaling til betjent
792.13 - Betaling med mynter til automat
792.14 - Betaling med kort til automat
792.15 - Betaling med sedler til automat
792.16 - Ta billett i et lukket betalingssystem
792.17 - Lever billett i et lukket betalingssystem
792.30 - Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse
310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt
558 - Videokontroll/-overvåking
727.2 - Stedsnavnskilt med symbol
727.4 - Tunnelnavnskilt
362.20 - Fartsgrense 20 km/t
362.110 - Fartsgrense 110 km/t
808.143 - Oljesøl
808.159 - I drift ved gult blink
808.180 - Møtende biler midt i vegen
808.541 - Kjøring til ( adresse, virksomhet) tillatt/Kjøyring til ( adresse, verksemd ) tillete
808.177 - Utrykning/Utrykking
808.515 - Gjelder aktuelt felt/Gjeld aktuelt felt
808.551 - For ( Kjøretøy eller trafikantgruppe )
817.2 - Særlig ulykkesfare
817.3 - Særlig ulykkesfare
817.4 - Særlig ulykkesfare
817.5 - Særlig ulykkesfare
808.121 - Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt
808.137 - Ved sterk nedbør
808.151 - Slutt på saltet veg/Slutt på salta veg
808.174 - Grusveg
808.178 - Ulykkesstrekning
808.179 - Vegbom
808.333 - Gjelder i (by eller sted)/Gjeld i ( By eller stad )
808.341 - Angitt meterverdi ved sentrisk kjøring/kjøyring
808.557 - Maks (tidsangivelse ) mot avgift
743.2 - Midlertidig omkjøring. Med tekst
808.131 - Fare for ising
808.145 - Jord på vegen
808.147 - Grus på vegen
808.153 - Høg asfaltkant
808.166 - Viltkryssing
808.167 - Kryssing ved gult/blink/Kryssing ved gul blink
808.175 - Dype spor/Djupe spor
808.176 - Utkjørsel
808.319 - Gjelder ikke ( motorvogntype )/ Gjeld ikkje ( motorvogntype )
808.553 - Med særskilt tillatelse
808.555 - Mot avgift
808.161 - Skole/Skule
808.165 - Stor elgfare
808.331 - Gjelder (bru, undergang) ved (sted)/Gjeld ( bru, undergang ) ved ( stad )
808.123 - Opphøyde gangfelt/Heva gangfelt
808.321 - Gjelder/Gjeld ( motorvogntype )
808.351 - Gjelder/Gjeld ( snuplass, torg og lignende )
808.545 - Varetransport tillatt/tillete ( tidsrom )
808.303 - Gjelder gjennomkjøring til ( vegnavn )/Gjeld gjennomkøyring til
808.305 - Gjelder ikke kjøring til ( virksomhet eller adresse )/Gjeld ikkje køyring til
555 - Havarilomme
538.M - Kjørefeltinndeling. Varsling av midtrekkverk
560.1 - Generelle fartsgrenser
701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg
703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming
707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål
707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål
707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon
707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie
709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt
709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger
709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon
711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader
711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader
713.H - Vanlig vegviser, Høyre
715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer
719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt
719.4 - Portalvegviser for avkjøring
364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t
560.2 - Forbudt for gående og syklende på motorveg og motortrafikkveg
709.5 - Portalorienteringstavle for ferjeleier og bomstasjoner
719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner
725.2 - Avstandskilt for vegrute med kryssnummer
727.3F - Administrativ grense. Fylkesgrenseskilt
727.3R - Administrativ grense. Riksgrenseskilt
808.101 - Smal bru
808.103 - Smal undergang
590 - Kampanje
792.31 - Betaling med AutoPASS
808.621 - STOPP ved rødt blink Buss
808.623 - STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd
808.622 - STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk
153 - Trafikkulykke
521.2 - Sykkelfelt, midtstilt
565 - Feil kjøreretning
625 - Rom og frokost
711.V45 - Tabellvegviser, Venstre, 45 grader
711.V135 - Tabellvegviser, Venstre, 135 grader
711.U - Tabellvegviser, U, 180 grader
711.H45 - Tabellvegviser, Høyre, 45 grader
711.H135 - Tabellvegviser, Høyre, 135 grader
560.21 - Forvarsel bomstasjon
560.23 - Taksttavle
560.25 - Informasjon bomstasjon
560.27 - Forvarsel for servicestasjon
560.29 - Forvarsel infotavle
780 - Kjetting
808.307 - Gjelder ikke varetransport
808.561 - El-motorvogn
408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring
506 - Tungtrafikkfelt
507 - Slutt på tungtrafikkfelt
556.2 - Automatisk trafikkontroll - strekningsmåling
609 - Hurtiglading av motorvogn
776 - Godshavn
151 - Militær aktivitet
306.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy
367 - Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy
369 - Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy
377 - Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy
379 - Slut på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy
380 - Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy
382 - Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy
640.101 - Verdensarv
640.102 - Nasjonale festningsverk
650.22 - Sykkelløype
650.41 - Olavsrosa
790.16 - Kjøpesenter
807.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy