Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.852Vegoppmerking, langsgående (ID=99)
Datakatalog versjon:2.29 - 921
Sist endret:2016-11-02
Definisjon:Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-12-02Første versjon
2016-06-22Fjernet verdier på egenskap "Type": TV "Utgår_dobbel Kjørefeltlinje" ,"Utgår_mangler"
2016-06-22Fjernet egenskaper "Utgår_Utførende", "Utgår_Utført dato", "Utgår_Leverandør", "Utgår_reparert_dato", "Utgår_Tykkelse reparasjon" og "Utgår_Materialtype reparasjon", "utgår_leggemetode"
2016-06-22Fjernet verdi på egenskap "profilering": "utgår_profilering"
2016-06-22Fjernet verdi på egenskap "nedfresing": "Utgår_Rumbleflex"
2016-06-22Egenskapen "Utgår_Tykkelse" har endret navn til "Tykkelse" og "Utgår_materialtype" har endret navn til "Materialtype"
2016-06-22Endret på eksempler
2016-11-02Ny mulig assosiasjon til "Tilstand/skade, stekning" og "Tilstand/skade FU, strekning
2016-11-02Egenskap "Profilering": tillatt verdi "Utgår_profilering" fjernet
2016-11-02Eksempler rettet
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetType, profilering, nedfresing, bruksområde
Drift og vedlikeholdMengder og plassering
NTP,UtredningType, profilering, nedfresing, bruksområdeAntall meter veg med midtlinje2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

99_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

99_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

99_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Vegoppmerking, langsgående
Definisjon:Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir bruksområde for vegobjekttypen. Dette er en tilleggsopplysning til typen. Det er ikke aktuelt å gi til alle typer.4520
Midtlinje

Linje som skiller mellom kjørefelt med trafikk i motgående retninger5342
Delelinje

Linje som skiller mellom vanlige kjørefelt med trafikk i samme retning5344
Skillelinje, sykkelfelt

Linje som skiller mellom kjørefelt og sykkelfelt5345
Skillelinje, fartsendringsfelt

Linje som skiller mellom vanlig kjørefelt og fartsendringsfelt5346
Skillelinje, kollektivfelt

Linje som skiller mellom kjørefelt og kollektivffelt eller busslomme5347
Kantlinje

Linje som markerer kjørebanens ytterkant (HB049)11300
Ledelinje

Linje som angir føring av kjørefelt eller svingebevegelser gjennom et vegkryss11301
TypeFVT 50AAngir hvilken type vegobjektet er av.1152
Linje, parkering


2804
Kjørefeltlinje (1000-F)


5317
Varsellinje (1002-V)


5318
Sperrelinje (1004-S)


5319
Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV)


5320
Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF)


5321
Sperre-/Kjørefeltlinje (1006.2-SF)


5322
Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS)


5323
Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS)


5324
Sperre-/Varsellinje (1006.3-SV)


5325
Dobbel sperrelinje (1006.4-SS)


5326
Dobbel varsellinje (1006.5-VV)


5327
Skillelinje (1008)


5328
Ledelinje (1010)


5329
Kantlinje, heltrukket (1012.1)


5330
Kantlinje, stiplet (1012.2)


5331
Sperreområde, oppmerket (1014)

Sperreområde som er fylt med enten heldekkende maling, skaravur eller ingen maling. NB! Skravur og fyll skal registreres som tverrsgående vegoppmerking.5332
Sperreområde, fysisk (1014)

Sperreområde som er fylt med fysisk opphøyd areal.5406
Åpning i dobbel sperrelinje

Benyttes når dobbel sperrelinje brytes foran gangfelt eller i forbindelse med avkjørsler10143
Tettstedlinje (1002-T)


12086
LinjemønsterFVT 50BAngir mønster (stipling) for oppmerkingspunkt. Angis som lengde av en punktdel + lengde av mellomrom. Disse verdiene er avhengige av hastighetsområde.
Merknad: Skal angis for linjetyper som kan ha varierende linjemønster. Ikke aktuell for Sperrelinje, dobbel sperrelinje, ledelinje eller heltrukken kantlinje. Skillelinje skal gis linjemønster når den benyttes for sykkelfelt (1+1), oppfattes ellers som 2+2. Stiplet kantlinje skal gis linjemønster i forbindelse med lommer og kryss (2+2), oppfattes ellers som 3+3
4517
Standard over 50 km/t

Angir at det skal benyttes standard linjemønster for fartsgrense over 50 km/t. Dvs 3+9 for kjørefeltlinje, 9+3 for varsellinje, 9+3 for dobbel varsellinje, 2+2 for skillelinje, 1+1 for ledelinje og 3+3 for stiplet kantlinje5333
Standard tom 50 km/t

Angir at det skal benyttes standard linjemønster for fartsgrense 50 km/t eller lavere. Dvs 1+3 for kjørefeltlinje, 3+1 for varsellinje, 3+1 for dobbel varsellinje, 2+2 for skillelinje, 1+1 for ledelinje og 3+3 for stiplet kantlinje5334
Standard sykkel

Angir at det skal benyttes standard oppmerkingsmønster for sykkel. Benyttes for varsellinje på sykkelveg og gang-/sykkelveg (0,75+0,25) eller for skillelinje mot sykkelfelt (1+1)21091
Standard lomme og kryss/avkjørsel

Kun aktuell om det er angitt linjetype 1012.2 Stiplet kantlinje. Indikerer da linjemønster 2+2 mot busslomme og mot sideveg i forkjørsregulerte kryss/avkjørsler.21099
Bredde, enkeltlinjeFVD 4 (m)PAngir normal bredde av enkeltlinje. For sperreområde gjelder bredde omslutningslinje.4514
0,10


5310
0,15


5311
0,20


5312
0,25


5313
0,30


5314
0,35


19307
LengdeD 7 (m)BAngir lengde av vegobjektet, er normalt avledet fra geometri/stedfesting.
Merknad: Skal angis dersom reell lengde avviker fra lengde beregnet ut fra stedfesting i vegnettet
1329
FargeFVT 20PAngir hovedfarge til vegobjektet.1295
Gul


2116
Hvit


2125
VedtaksnummerT 15BAngir vedtaksnummer.
Merknad: Påkrevd ved Type = "Sperrelinje"
7841
ProfileringFVT 50PAngir om vegoppmerkingen er profilert eller ikke, og i tilfelle hvilken type profilering.2266
Plan linje


4095
Kamflex


4097
Longflex


4098
Dråpeflex


4099
Dråpe kombi


16772
Plan nedfresingFVT 30BAngir hvorvidt det er frest ned et plant spor/forsenkning i asfalten for å legge vegmerkingen i. Hensikten med dette er bla at vegmerkingen blir mindre utsatt for brøyteskader. Må ikke forveksles med forsterket vegoppmerking.
Merknad: Skal angis der det er nedfrest, ikke krav om å registrer hvor det ikke er nedfrest
8392
Ja


11302
Nei


16774
VegbanereflektorFVT 3OAngir om oppmerkingslinja har vegbanereflektor eller ikke.1909
Ja


3528
Nei


3566
Lengde omslutningslinjeH 4 (m)OAngir lengde av sperreområdets omslutningspunkt.4515
TykkelseD 4 (mm)SAngir tykkelse av vegoppmerkingen. Normalverdier for sprayplast: 1,0 1,5 eller 2,0 ( millimeter ). Normalverdier for ekstrudert : 1,5 2,0 eller 3,0 ( millimeter ). Normalverdi for maling : 0,4 ( millimeter ).
Merknad: Nøyaktighetskrav: Millimeter/10
1624
MaterialtypeFVT 50SAngir primær materialtype for vegobjektet.1413
Maling


2773
Ekstrudert plast


2775
Sprayet plast


11304
TilleggsinformasjonT 600OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11423
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11082
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12322
Utgår_Areal av fylt sperreområdeD 6 (m2)UAngir arealet av fylt sperreområde, dvs. areal av område som er malt heldekkende. Areal av skravert sperreområde tas ikke med her, da mengde det mengdeberegnes i form av løpemeter skravur (ET 1260).
Merknad: Påkrevd om type er "Sperreområde, oppmerket 1014" og det finnes araeal som er malt heldekkende.
1371
Utgår_Løpemeter skravurH 4 (m)UAngir total lengde av striper i skravur. Denne egenskapstypen er bare aktuell for vegoppmerking av type sperreområde.
Merknad: Påkrevd om type er sperreområde
2260
Utgår_Bredde linje i sperreområdetFVD 4 (m)UBredde på enkeltlinjene i i sperreområdet.12146
0,25

Bredde benyttes ved fartsgrense 70 km/t eller lavere21097
0,50

Bredde benyttes ved fartsgrense 80 km eller høyere21098


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Grunnriss- og høydereferanse: Samme som for FKB - VegoppmerkingLangsgående (7607)
47983. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1969Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Vegoppmerking, langsgående skal være registrert0 %0 %

1970AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1971Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1972Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FargeFarge skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1973Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ProfileringProfilering skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1974Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Bredde, enkeltlinjeBredde, enkeltlinje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1976Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1977Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1978Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi50 cm50 cm

1980Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plan nedfresingPlan nedfresing skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1975Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LinjemønsterLinjemønster skal være angitt hvis Type = "Varsellinje" eller "Kjørefeltlinje"0 %0 %

1979Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerVedtaksnummer skal være angitt ved Type = "Sperrelinje"0 %0 %

1997Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_Areal av fylt sperreområdeUtgår_Areal av fylt sperreområde skal være angitt om type er "Sperreområde"0 %0 %

2025Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Utgår_Løpemeter skravurUtgår_Løpemeter skravur skal være angitt om type er "Sperreområde"0 %0 %

2399Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom reell lengde avviker fra lengde beregnet ut fra stedfesting i vegnettet0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel: Et Vegoppmerking, langsgående-objekt skal registreres for hver Vegoppmerking, langsgående ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Registrer strekninger med ensarta oppmerking. Ny forekomst hvis endring i egenskapsdata.

Bruksområdet styrer i stor grad hvilken type linjen har. Det er midtlinje og delelinje som har størst variasjon i Type. De fleste kan brukes, men typene som inneholder kantlinje, skillelinje og ledelinje brukes ikke til midt eller delelinje. Eksempel under viser lovlige kombinasjoner til kantlinje,ledelinje og skillelinje.
Kantlinje - Kantlinje, heltrukket (1012.1) og Kantlinje, stiplet (1012.2)
Skillelinje, kollektivfelt, fartsendringsfelt og sykkelbane - Skillelinje (1008) eller Sperrelinje (1004-S)
Ledelinje - Ledelinje (1010)


Bruksområde

99_eksps_vegoppmerkinglangsgaende_bruksomrade.png
Figur 4: Bildet viser eksempler på forskjellige bruksområder
Type

Type vegoppmerking
99_eksps_vegoppmerkinglangsgaende_typer.png
Figur 5: Type vegoppmerking fra håndbok N302

Referanser
Håndbok N302 Vegoppmerking


Ulike typer midtlinje

Bildet viser ulike typer midtlinje.
Det finnes også en dobbelt varselllinje som brukes på kjørefelt med reversibel kjøreretning, men det er ikke funnet noe eksempel på dette i bruk i dag.

99_eksps_vegoppmerkinglangsgaende_midtlinje.pngProfilering

Bildet viser de forskjellige varianter av Profilering :
99_eksps_vegoppmerkinglangsgaende_profilering.pngMidtlinje Varsellinje/Kjørefeltlinje


Bredde, enkeltlinje : 0,10
Bruksområde : Midtlinje
Farge : Gul
Linjemønster : Standard over 50 km/t
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linje
Type : Varsel-/Kjørefeltlinje (1006.1-VF)Veg med Midtrekkverk og dobbel sperrelinjeBredde, enkeltlinje : 0,10
Bruksområde : Midtlinje
Farge : Gul
Linjemønster : Standard over 50 km/t
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Longflex
Type : Sperrelinje (1004-S)Veg med åpning i dobbelt sperrelinjeBredde, enkeltlinje : 0,10
Bruksområde : Midtlinje
Farge : Gul
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linje
Type : Åpning i dobbel sperrelinjeOppmerking ramper


Skillelinje på av og påkjøringsrampe:
Type : Skillelinje (1008)
Bredde, enkeltlinje : 0,15
Bruksområde : Skillelinje, fartsendringsfelt
Farge : Hvit
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linje

Sperrelinje på del av rampe:
Type : Sperrelinje (1004-S)
Bruksområde : Delelinje
Bredde, enkeltlinje : 0,15
Farge : Hvit
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linjeSkillelinje kollektivfelt og sykkelfelt


Skillelinje Sykkelfelt:
Bruksområde : Skillelinje, sykkelfelt
Type : Skillelinje (1008)
Bredde, enkeltlinje : 0,20
Farge : Hvit
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linje

Skillelinje Kollektivfelt:
Bruksområde : Skillelinje, kollektivfelt
Type : Skillelinje (1008)
Bredde, enkeltlinje : 0,20
Farge : Hvit
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linjeSperrefelt med åpning


Det finnes ingen egen type for sperreområde med åpning, så området med striplet linje registreres som åpning i dobbeltsperrelinje Type : Åpning i dobbel sperrelinje , mens resten registreres som Sperreområde, oppmerket (1014)T-kryss med fysiske øyer og delelinjer


Sperreområde fysisk:
Type : Sperreområde, fysisk (1014)
Utgår_Areal av fylt sperreområde : 170
Bruksområde : Midtlinje
Farge : Gul
Bredde, enkeltlinje : 0,10
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linje
Lengde omslutningslinje : 150
Utgår_Løpemeter skravur : 25 (lengde av striper i skravur i sperreområde)

Kjørefeltlinje mellom venstresvingfelt og gjennomgående felt:
Type : Kjørefeltlinje (1000-F)
Bruksområde : Delelinje
Bredde, enkeltlinje : 0,10
Farge : Hvit
Linjemønster : Standard over 50 km/t
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linje

Varsellinje mellom venstresvingfelt og gjennomgående felt:
Type : Varsellinje (1002-V)
Bruksområde : Delelinje
Bredde, enkeltlinje : 0,10
Farge : Hvit
Linjemønster : Standard over 50 km/t
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linjeLedelinjer


Ledelinje på ferjeleie på Flakk i Sør-Trøndelag
Type : Ledelinje (1010)
Bruksområde : Ledelinje
Bredde, enkeltlinje : 0,10
Farge : Hvit
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linjeForbikjøringsfelt


Type : Kjørefeltlinje (1000-F)
Bruksområde : Delelinje
Bredde, enkeltlinje : 0,10
Farge : Hvit
Linjemønster : Standard over 50 km/t
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linjeOppmerking ved busslomme


Bruksområde : Skillelinje, kollektivfelt
Type : Skillelinje (1008)
Bredde, enkeltlinje : 0,10
Farge : Hvit
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linjeVeg med dobbelt sperrelinje og forsterket vegoppmerking


Her må det i tillegg registreres et objekt på forsterket vegoppmerking separat.
Det er nedfresing på den forsterkede vegoppmerkingen, men ikke under midtlinja.

Bredde, enkeltlinje : 0,10
Bruksområde : Midtlinje
Farge : Gul
Plan nedfresing : Nei
Profilering : Plan linje
Type : Dobbel sperrelinje (1006.4-SS)