Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.500Rekkverk (ID=5)
Datakatalog versjon:2.33 - 947
Sist endret:
Definisjon:En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101).
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-05-06Første versjon
2014-06-11Lagt til nytt eksempel om registrering av rekkverk på bru
2014-10-17Lagt til ny innsamlingsregel
2015-03-19Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-03-07Assosiasjon til høydemåling fjernet
2016-03-07Egenskap "Utgår baksskinne","Utgår_Festet på" og "Utgår utblokkingstype" fjernet
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-01Ny egenskap "FKB_ID" for samkjøring med FKB-data
2016-11-01Ny egenskap "Typegodkjenning (Test)". Alle verdier har link til vegvesen.no for oppslag.
2016-11-03Endret på innsamlingsregel, rettet på eksempler på skinneutrustning og bru
2017-12-15Egenskap "Typegodkjenning (test)" nye verdier, noen endringer av navn, tatt ut midlertidige rekkverk
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktLengde, type
TrafikksikkerhetType, bruksområde, festet på, type skinne, skinne utrustningAnalyse av om rekkverk fyller sin funksjon når det skjer trafikkuhell, ved tilsyn
Drift og vedlikeholdType, bruksområde, eier, lengde, oppsettingsår, festet på, type skinne, skinneutrustning, panel
Beregning av forurensning. Støy, luftkvalitet, biologisk mangfoldType, høyde, bruksområde, egengeometriTette rekkverk bidrar til demping/spredning av støy2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema Rekkverk
5_uml_betingelser.png


Tillatte verdier

Figur 2: UML-skjema tillatte verdier
5_uml_tillatte_verdier.png


UML-skjema med assosiasjoner

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner
5_uml_assosiasjoner.png2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Rekkverk
Definisjon:En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101).
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
RekkverkstypeFVT 50PAngir hvilken type rekkverk det er tale om.
Merknad: Endringer i rekkverkstype på strekninger kortere enn 50 meter trenger ikke å registreres.
1089
Stålskinne m/trestolper


13747
Stålskinne m/stålstolper


13746
Stålskinne m/sigma stålstolper


13790
Stålskinne m/plaststolper


13745
Stålskinne festet på mur/vegg

Rekkverksskinne er festet på mur, vegg, skjerm, etc. og ikke på egen stolper.13791
Betong, plasstøpt


3366
Betong, prefabrikkert


3367
Betong, New Jersey


3368
Stålrør m/runde stålstolper


13748
Stålrør m/sigma stålstolper


13749
Stålrør m/trestolper


13750
Wirerekkverk


3371
Treskinne m/trestolper


13752
Treskinne m/stålstolper


13751
Stabbesteiner


3370
Brurekkverk, stål m/føringsskinne


13743
Brurekkverk, stål u/føringsskinne


13744
Brurekkverk, betong


3467
Rekkverk for gående/syklende

Rekkverk som er dimensjonert for gående og syklende. Kan f.eks. være for å hindre utforkjørsel med sykkel. Benyttes ikke på/ved veger med biltrafikk.17305
Utgår_Z-ellipse

Rekkverkstype levert av Varmforzinkning AB i Sverige. Benyttet som midtdeler.11330
Utgår_Topprekkverk på mur/kantdrager

Rekkverk plassert på toppen av betongrekkverk/kantdrager (se figur 1.4 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal. Mye brukt på bruer.5700
Utgår_Betongrekkverk, Stabb/Saxegård


3970
Utgår_Rekkverk m skinne


3369
Utgår_Rekkverk m rør på stolper

Rør festet til stolper.11405
Utgår_Betongrekkverk


3365
BruksområdeFVT 50PAngir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har, hva det skjermer mot.
Merknad: Angir hovedbruksområder for vegobjektet.
1248
Skråning


2393
Fjell

Rekkverk mot fjellskjæring.4045
Vann

Sikrer mot vann, sjø, elv.2396
Trafikk

Rekkverk benyttet som sikring mot trafikk på veg/areal ved siden av vegen, f.eks. skille mellom hovedveg og sideveg, i forbindelse med parkeringsområde eller andre trafikkerte sideareal. Merk: For midtdelere, gang- og sykkelveg og jernbane skal det benyttes egne verdier.2394
Midtdeler

Rekkverket er plassert på midtdeler, dvs. på areal som fysisk skiller trafikk i motsatte retninger.11789
Midtrekkverk

Rekkverket er eneste skille mellom motgående trafikk.11788
Naboelement

Rekkverk satt opp for beskytte mot trafikkfarlige element nær vegen, f.eks. store trær, stolper, brupilarer.2395
Gang/sykkelveg


4044
Sideaktivitet

Rekkverk skjermer mot sideaktivitet nært inn mot vegen. Dette kan være næringsvirksomhet, privat/offentlig område, m.m.17369
Jernbane


4591
Brukant/stup

Gjelder rekkverk som benyttes for å hindre utforkjøring ved brukant eller stup.4667
Utgår_Brufot


4043
Utgår_Undergang


4594
SkinneutrustningFVT 50BAngir skinneutrustning for rekkverket.
Merknad: Påkrevd for rekkverk med skinne.
1647
Ensidig, enkel ( o-ll )

Ei skinne.3725
Ensidig, dobbel ( 8=ll )

To skinner over hverandre på samme side av stolper.3461
Tosidig, enkel ( o-ll-o )

Ei skinne på hver side av stolper.3734
Tosidig, dobbel ( 8=ll=8 )

To skinner over hverandre på hver side av stolper.3462
Tosidig, dobbel/enkel ( 8=ll=o )

To skinner over hverandre på side inn mot veg, ei på motsatt side.3464
Tosidig, enkel/dobbel ( o-ll=8 )

Ei skinne på side inn mot veg, to skinne under hverandre på motsatt side.4076
Plassering på bruFVT 30BAngir hvor på brua rekkverket er plassert.
Merknad: Påkrevd hvis rekkverk er plassert på bru.
4665
Ytterrekkverk

Rekkverk på bru som er plassert langs bruas ytterkant (se figur 1.4 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal.5728
Innerrekkverk

Rekkverk på bru som benyttes innenfor bruas ytterkanter med trafikk på en eller begge sider (se figur 1.4). Rekkverket kan f.eks. benyttes som: rekkverk mellom kjørebaner, rekkverk mellom kjørebane og g/s veg eller som rekkverk mellom kjørebane og sikkerhetsrom for motorvegbruer. Kilde: Rekkverksnormal.5729
MC-skinneFVT 3BAngir om det er festet ekstra skinne/hinder under hovedskinne for å hindre eventuelt skrensende motorsykler å treffe rekkverksstolper.
Merknad: Påkrevd å registrere der det finnes.
9591
Ja


13811
Nei


13812
PanelFVT 30OFelles betegnelse på elementer i et stålrekkverk som plasseres mellom stolpene, som f.eks. sprosser, brøytetette gitter e.l. (se figur 1.4 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal.
Merknad: Dersom panel avviker på sammenhengende strekning lengre enn 50 meter må rekkverket splittes.
4662
Sprosse


5730
Gitter


5731
Pleksiglass


20077
UtblokkingFVT 15OAnordning mellom rekkverksskinne og rekkverksstolper for å skape større avstand mellom skinnen og stive stolper (se figur 1.2 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal.1645
Bakskinne


13741
Bøyle


13742
Utgår_Ja


3513
HåndlistFVT 3BElement i et stål-/betongrekkverk som fungerer som rekkverkets øvre føring, og som har sin primære funksjon å gi ekstra sikkerhet for gående og syklende.(HB N101).
Merknad: Påkrevd å registrere der det finnes. På bruer og på g/s-rekkverk skal det også registreres om det ikke finnes, ellers ikke krav om å registrere "Nei".
9592
Ja


13813
Nei


13814
LengdeD 8 (m)BAngir total lengde av rekkverket.
Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri og lengde avviker fra vegreferansens lengde.
1298
StolpeavstandFVD 5 (m)BAngir normal avstand mellom stolper.
Merknad: Påkrevd for rekkverk som ikke er av betong. Avvikende stolpeavstand start/slutt registreres på Rekkversende.
1567
4


3998
2


3996
1


3995
3


3997
6


20070
1,33


13722
1,8


13723
2,3


13724
ElementlengdeD 5 (m)OAngir lengde av enkeltelement (skinner/betongelement etc.).
Merknad: Lengde på elementer i start/slutt kan avvike fra registrert verdi (for å unngå at rekkverket må splitte unødvendig).
1965
Høyde, dimensjonerendeD 4 (m)OAngir den høyde over vegkant som rekkverket var dimensjonert for ved oppsetting langs veg.1574
RekkverksbreddeD 4 (m)OAvstanden mellom forkant og bakkant av rekkverket (inkl. skinne og stolper - se figur l.5 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal.4663
StyrkeklasseFVT 3OAngir styrkeklasse i henhold til håndbok N101 (231), vedlegg 1.1.9554
H1


13726
H2


13727
H3


13728
H4a


13729
H4b


13730
L1


13731
L2


13732
L3


13733
L4a


13734
L4b


13735
N1


13736
N2


13737
T1


13738
T2


13739
T3


13740
Produktnavn/typegodkjenningFVT 60BRefererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverk godkjent av Statens vegvesen. Jfr.: http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master.
Merknad: Skal gis for nye rekkverk og ellers der det er kjent.
10881
Active Block 450.0 - (N1-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.17944
Active Block 450.1 - (H1-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.17945
Active Block 450.1 - (N2-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.17946
BD Veg P140 - (N2-W7)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17947
BD Veg-Sigma CC2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17948
BD Veg-Sigma CC4 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17949
BD Veg-Sigma/BS CC1 - (H2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17950
BD Veg-Sigma/BS CC2 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17951
BDID - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20344
BDID - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20345
BDM veg CC2 - H1 - (H1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17952
BDM veg CC2 - N2 - (N2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17953
BDM veg CC4 - N2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17954
Birsta 1P - (H1-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17956
Birsta 1P - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17955
Birsta 3P - (H4B-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17957
BLINDN2R0 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20346
BMIDH1C2 - (H1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20347
Bri-Flex - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17958
Britpave CSB - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17959
CARN2BL3 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20348
CC4-BT1 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17960
CC4-BT2 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17961
CC4-RH2-1 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17962
CC4-RH2-2 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17963
CC4-RP4 - (N2-W7)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17964
CC4-RS-2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17965
CC4-RS-4 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17966
CESVV2 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20349
DB 65S - (H1-W6)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17983
DB 100 K340 - (H4B-W7) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.17973
DB 100AS-R - K280 - (H4B-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20442
DB 100S K150 - (H1-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17974
DB 100S K150 (Double) - (H4B-W7)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17975
DB 100S K220 - (H2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17976
DB 80 - T180S - (H2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20351
DB 100S K220 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20350
DB 80 - T180S - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20352
DB 80 K150 - (H1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17985
DB 80 K150 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17984
DB 80 K150 (Double) - (H2-W7)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17986
DB 80 K220 - (H1-W6) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.17990
DB 80 K220 - (N1-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.17991
DB 80AS-A - K120S - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20443
DB 80AS-E - K180S med 30 cm back - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20353
DB 80AS-E - K180S med 40 cm back - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20354
DB 80AS-R - K180 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20444
DB 80E - K150S - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20355
DB 100 K250 - (H2-W7) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.17969
DB 100 K280 - (H4B-W6)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.17970
DB 100 K340 - (H1-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.17971
DB 100 K340 - (H2-W6) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.17972
Duo-Rail KAB - (H1-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.17997
Duo-Rail KAB - (H2-W7) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.17996
Duo-Rail KAB - (N2-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.17995
Duo-Rail KAV - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20356
Nordic M H2 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21580
Ellips Z E2 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20357
Nordic M H1 V2 - (H1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21579
Ellips Z E3 - (H1-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20359
Ellips Z E3 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20358
Ellips ZE1 2 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18136
Ellips ZE2 2 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18137
Ellips ZE2 3 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18138
Ellips ZE2 4 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18139
Ellips ZE2 5 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18140
Ellips ZE2 6 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18141
FlexBeam DS - (N2-W2) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18005
FlexBeam DS - (N2-W3) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18003
FlexBeam DS - (N2-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18004
FlexBeam PLUS - (H1-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18007
FlexBeam PLUS - (H2-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18006
FlexBeam SS - (N2-W5-1) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18008
FlexBeam SS - (N2-W5-2) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18009
FlexSafe - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18010
FlexSafe 1400 - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20360
FMK EU2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18001
FMK EU4 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18002
FMK-B1 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18011
FMK-B1 bru 1,2m - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20361
FMK-B1 bru 1,4m - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20362
FMK-C1 - (H1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20363
FMK-C1 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20364
FMK-VE3 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18012
GPLINK 1.5 - (N2-W5-1) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18014
GPLINK 1.5 - (N2-W5-2) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18013
H2BL - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21576
Linebloc LB90 - (N2-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18015
LT 100 D - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18016
LT 100 E - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18017
LT 101 bru - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18018
LT 102 veg - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18019
LT 103 veg - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18020
LT 104 veg-bru - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18021
LT 104 veg-bru - (H4B-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18022
MDB L - (H1/L1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21577
MDB L - (N2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21578
Monoline - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18028
Monoline - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20368
NB100/300 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20369
Nordic M N2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20370
Nordic R H2 High - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20371
Nordic R H2 Low - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21581
Nordic R N2 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20372
Nordic W H2 High - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20373
Nordic W N2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20374
Nordic W N2 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20375
Oppland SVV1 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18032
Oppland SVV2 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18033
Passco H2 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20376
Passco H4b - (H4B-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20377
Passco L1 - (H1-W3) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18034
Passco L1 - (H1-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18036
Passco L1 - (N2-W2) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18037
Passco L1 - (N2-W3) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18035
Peis 100 - (H2-W3) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18038
Prodigy 7.20s 133 - (H1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21582
Prodigy 7.20s 133 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21583
Prodigy 7.20s 133 - (L1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21584
Prodigy 7.20s 133 - (L2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21585
Prodigy 7.20s 133 - (N2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21586
Prodigy 7.20s 200 - (H1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21587
Prodigy 7.20s 200 - (L1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21588
Prodigy 7.20s 200 - (N2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21589
Prodigy 7.20s 400 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21590
Prodigy 9.25s 200 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21591
RB100 - (H2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18050
RB100 - (H4B-W6)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18051
RB100A - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20379
RB100SF - (H4B-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20380
RB100SFS - (H4B-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20381
RB80 - (H1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18056
RB80 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18055
RB80A - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20390
RB80AS - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20391
RB80H - (H2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20392
RB80L - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20393
RB84XEAL - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20395
RB85BF (dobbel rad) - (H2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20399
REBLOC 120A_7.5 - (H4b-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21592
REBLOC 80X_8 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21593
REBLOC 80XA_8_3A - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21594
REBLOC 80XA_8_3P - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21595
REBLOC 80XW_8 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21596
REBLOC 84XEA.3_8 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21597
REBLOC 92XES_8 - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21598
REBOC 84XEAL_8 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21599
RSS 2m/cc - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18057
RSS 4m/cc - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18058
RSS Bru 1 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20400
RSS Bru 2 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20401
RSS BSB 1m/cc - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18059
RSS BSB 2m/cc - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18060
RSS PP - (N2-W7)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18061
Safeline Parapet - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18062
Safeline Parapet 1,4 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18063
Safeline veg (dobbeltsidig) - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18064
Safeline veg (ensidig) - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18065
SafeLine-M - (H1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20404
SafeLine-M - (N2-W4-3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20403
SafeLine-M - (N2-W4-6)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20402
SafeLine-M with baseplate - (H1-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21600
SafeLine-M with baseplate - (L1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21601
SafeLine-M with baseplate - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21602
SafeLine-R H2 - (H2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20405
SafeLine-R N2 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20407
SafeLine-R N2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20406
Safetybaer H2 D90 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18066
Safetybaer H2 E80 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18067
Safetybaer H2 E90 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18068
Secura 700/4000 lås 250 - (N1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18074
Secura 900/4000 lås 250 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18076
Secura 900/4000 lås 330 - (H1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18077
Sicuro-Arc - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18078
Sicuro-Classic - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18080
Sicuro-Classic - (N2-W6)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18079
Smart Rail 1.33 Plus - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20412
SmartProtect Barriär 2.9 - (T1-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21603
SmartProtect Barriär 2.9 - (T2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21604
SmartProtect Barriär 2.9 - (T3-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21605
SmartProtect Barriär 5.8 - (T1-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21606
SmartProtect Barriär 5.8 - (T2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21607
SmartProtect Barriär 5.8 - (T3-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21608
SP-05 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20413
SP-07 - (H1-W6)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20414
SP-11 - (H1-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18081
SP-15 - (N2-W6)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18082
SP-15W - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18083
SP-15W - (N2-W5) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18084
SP-17 - (H1-W6)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18085
SPR4 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20415
StalPro Rail d - (N2-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18087
StalPro Rail dn - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18086
StalPro Rail en - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21609
StalPro Rail hd - (H1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18088
StalPro Rail hd - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18089
StalPro Rail hn - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.21610
StalPro Rail sl - (N2 W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20072
StalPro Rail su - (H1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18093
StalPro Rail su - (N2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18092
StalPro Rail sx - (H1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18091
StalPro Rail sx - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18090
STP-11M - (H1-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20416
Super-Rail - (H4B-W7) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18094
Super-Rail Plus - (H4B-W7) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18095
Svelvik Ellipsen - (N1-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18096
SVS-Betong - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18097
SVS-T - (N1-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18100
SVS-T - (N1-W6) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18099
SVS-T - (N2-W7) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18098
SVS-T/P - (N2-W6) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18101
T18 - 4M - (N2-W7)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18102
T18 - 4MS2 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18103
T22 - (N2-W6)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18104
T40 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18106
T40 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18105
TLC18 - (N1-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20417
TRS BoxBeam - (N2-W4) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18108
TRS BoxBeam - (N2-W5-1) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18107
TRS BoxBeam - (N2-W5-2) U

Ikke lenger aktiv i database over typegodkjent vegutstyr.18109
Vik 2mm - (N2-W4-2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20418
Vik 2mm - (N2-W4-4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18117
Vik CC2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18118
Vik CC4 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18119
Vik eo (Megarail eo) - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk/vik-eo-megarail-eo/.21381
VIK H1 - (H1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20419
VIK H1 midtrekkverk - (H1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20420
Vik P - (N2-W7)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18120
Vik SVV1 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18121
Vik SVV2 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18122
Vik Veg CC1 - (H2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18123
Vik Veg CC2 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk/vik-n2-2m/.18124
Vik W3 cc2 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18125
Vik W3 cc4 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18126
VIK-EP - (H1-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20421
VIK-EP - (N2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20422
VIK-EP - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20423
Vik-midtdeler - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18127
Vik-P - (N1-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18128
VS-H2-D90 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20424
VS-H2-E80 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20425
VS-H2-E90 - (H2-W1)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20426
Z B5-3 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20427
Z B5-4 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20428
Z B5-5 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20429
Z B5-6 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20430
Z R1 - (N2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18130
Z R1 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18129
Z R1 4D - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18131
Z R2 - (N2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18133
Z R2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18132
ZB4-1 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18134
ZB4-12+ - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20431
ZB4-13 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20432
ZB4-14+ - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20433
ZB4-15 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20434
ZB4-16 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20435
ZB4-17 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20436
ZB4-2 - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18135
ZB4-4 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20437
ZB4-4+ - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20438
ZB4-5 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20439
ZB4-6 - (H2-W3)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20440
ZB4-7 - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.20441
ZK1 - (N2-W6)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18143
ZK1 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18142
ZW1 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18150
ZW1 - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18151
ZW1 EM - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18153
ZW1 EM - (N2-W5)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18152
ZW2 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18154
Ørsta-Bru - (H2-W2)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18155
Ørsta-Veg CC3 - (N2-W4)

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/rekkverk.18156
Valideringsdato (test)DATO 8ODato vegobjektet sist ble validert/påvist. (Til testformål).12623
Valideringskode (test)T 4OKode som angir hvilken type validering som er gjort. Foreløpig til testformål.12624
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.
Merknad: Dersom mer enn 100 meter rekkverk skiftes ut, må objektet splittes og den nye delen får ny verdi for oppsettingsår. Dersom dette innebærer at mindre enn 100 meter av det gamle beholdes, endres oppsettingsår for hele rekkverket. For rekkverk som er kortere enn 100 meter endres oppsettingsår for hele rekkverket hvis mer enn halvparten er byttet ut.
7558
TilleggsinformasjonT 255OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.10415
ArkivreferanseT 250OGir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument.12678
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11030
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12265
FKB_IDT 150ORefererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.10847
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS.
7984
Stat, Statens vegvesen


10250
Stat, Nye Veier


18600
Fylkeskommune


10712
Kommune


10314
Privat


10378
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17609
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS.
8048
Statens vegvesen


10442
Nye Veier


18694
Fylkeskommune


19919
OPS


18823
Kommune


10520
Privat


10598
Uavklart


17701
Utgår_Type skinneFVT 50UAngir hvilken type skinne det er på rekkverket.
Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen
2095
Utgår_Tre


2195
Utgår_Betong


2215
Utgår_Metall, stål


2242
Utgår_Metall, aluminium


2252
Utgår_Metall, stål, corten


12239


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.
Merknad: Geometri som skal overføres til FKB må være registrert ihht. FKB-krav.
47143. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
363Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Rekkverk skal være registrert0 %0 %

393AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Objektet skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

367Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeObjektet måles inn med egengeometri0 %0 %

365Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

370Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårOppsettingsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

375Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
RekkverkstypeRekkverkstype skal være angitt på alle objekter0 %0 %

368Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi20 cm20 cm

373Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
SkinneutrustningSkinneutrustning skal være angitt på alle objekter med skinne0 %0 %

366Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt dersom det ikke er den samme som vegeier0 %0 %

369Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
LengdeLengde skal være angitt dersom den avviker fra lengde på stedfestinga0 %0 %

372Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Plassering på bruPlassering på bru skal være angitt dersom rekkverk er plassert på bru0 %0 %

374Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
StolpeavstandStolpeavstand skal være angitt dersom rekkverket har stolper0 %0 %

376Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

878Konseptuell konsistensAntall data som ikke er i henhold til regler i det konseptuelle skjemaet
StolpeavstandStolpeavstand skal være angitt dersom rekkverktstype er av type med stolper1885Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MC-skinneMC-skinne skal være angitt der det finnes.0 %0 %

1886Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
HåndlistHåndlist skal være angitt der det finnes for rekkverk som ikke er av type brurekkverk. Ikke krav om å registrere "Nei".0 %0 %

543Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetRekkverksende0Et rekkverk avsluttes med en rekkverksende eller koples til et annet rekkverk0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et rekkverksobjekt skal registreres for hvert rekkverk ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Rekkverkstype skal alltid registreres. Dersom det er endringer i rekkverkstype over kortere strekninger enn 50m trenger man ikke å registrere dette. Unntaket er brurekkverk som alltid skal registreres.

Bruksområdet for et rekkverk kan variere noe langs en strekning. Det er ikke nødvendig å dele opp rekkverket for å registrere alle ulike bruksområder. I slike tilfeller skal hovedbruksområdet registreres. På rekkverk med stolper kan stolpeavstand variere. Da skal rekkverk deles opp for å registrere dette.

Der rekkverk følger vegens kurvatur er start og slutt rekkverkets begynnelse/slutt.
Dette defineres ved start / støtpute, evt fra der rekkverk blir synlig/usynlig.
For rekkverk der vi har avvik mellom referanse og målt lengde , skal virkelig lengde angis i feltet Lengde.

Rekkverk for gående/syklende og sikringsgjerder beregnet på gående og syklende kan være ganske like, Rekkverkene er stive for å tåle en påkjørsel fra sykkel har sprosser eller paneler som skal hindre mindre barn å krype gjennom.


Eksempel på rekkverkstyper

Figuren viser ulike typer rekkverk
5_eksps_rekkverk_typer.png


Referanser
Håndbok N101 (231) Rekkverk


Skinneutrustning

Figuren viser forskjellige kombinasjoner av skinner.
Betongrekkverk regnes som tosidige.

5_eksps_rekkverk_skinneutrustning.pngEksempel på enkelt rekkverk

Bruksområde : Skråning
Håndlist : Nei
MC-skinne : Nei
Etableringsår : 1998
Rekkverkstype : Stålskinne m/trestolper
Skinneutrustning : Ensidig, enkel ( o-ll )
Stolpeavstand : 2

Eksempel på brurekkverk

Ytterste rekkverk:
Rekkverkstype : Brurekkverk, stål u/føringsskinne
Stolpeavstand : 2
Etableringsår : 2001
Plassering på bru : Ytterrekkverk
Bruksområde : Brukant/stup
Panel : Sprosse

Innerste rekkverk:
Rekkverkstype : Brurekkverk, stål m/føringsskinne
Skinneutrustning : Tosidig, enkel ( o-ll-o )
Stolpeavstand : 2
Etableringsår : 2001
Plassering på bru : Innerrekkverk
Bruksområde : Gang/sykkelveg
Type panel

Bildene viser de to paneltypene.
Gitter øverst og Sprosse nederst
Rekkverksbredde

Bildet viser hvordan rekkverksbredde målesRegistrering av rekkverk på/ved bru

I dette eksempelet må rekkverket deles ved brua slik:

Rekkverk før bru:
Bruksområde Skråning
Etableringsår : 2001
Rekkverkstype : Stålskinne m/trestolper
Skinneutrustning : Ensidig, enkel ( o-ll )
Stolpeavstand : 3

Rekkverk på brua: (hele stålkonstruksjonen er regnet som del av rekkverket)
Bruksområde : Brukant/stup
Håndlist : Ja
Etableringsår : 2001
Plassering på bru : Ytterrekkverk
Rekkverkstype : Brurekkverk, stål m/føringsskinne
Skinneutrustning : Ensidig, enkel ( o-ll )
Stolpeavstand : 1,33

Rekkverk etter brua:
Bruksområde Skråning
Etableringsår : 2001
Rekkverkstype : Stålskinne m/trestolper
Skinneutrustning : Ensidig, enkel ( o-ll )
Stolpeavstand : 3

Overgangen mellom brurekkverk og vanlig rekkverk

5_eksps_rekkverk_bru2.png
Rekkverk på/ved bru. Foto: Statens vegvesen


Rekkverk for gående/syklende

Rekkverk ved undergang for gående/syklende

Bruksområde : Gang/sykkelveg
Stolpeavstand : 1,33
Håndlist : Nei
Høyde, dimensjonerende : 1
Etableringsår : 2009
Panel : Sprosse
Rekkverkstype : Rekkverk for gående/syklende
Skinneutrustning : Ensidig, enkel ( o-ll )

5_eksps_rekkverk_gaaende_syklende.png