Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.756Ulykkesinvolvert person (ID=572)
Datakatalog versjon:2.33 - 947
Sist endret:
Definisjon:Personer involvert i trafikkulykke.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2013-10-30Første versjon
2016-03-14Lagt til ny verdi på Beskyttelsesutstyr: Hjelm og refleks/lykt
2016-06-22Endret navn på tillatt verdi på "beskyttelsesutstyr":"Refleks/Lykt (gående/syklende) endret navn til "Refleks/lykt
2017-03-23Egenskap "Skadeforløp er satt til å være sensitiv"
2017-03-23Egenskap "Skadegrad": fjernet verdi 6666 og 6667. Verdiene slettes op eksisterende objekter
2017-03-23Egenskap "Skadegrad fra SSB": fjernet verdi 11658 og 11657. Verdiene slettes på eksisterende objekter
2018-11-14Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-152.20 - 869Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-112.23 - 892Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
TrafikksikkerhetAlle egenskaperAnalyse av ulykker
Trafikksikkerhetsvurderinger og -utredningerAlle egenskaper2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

572_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema for Ulykkesinvolvert person


Tillatte verdier

572_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2:UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

572_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Ulykkesinvolvert person
Definisjon:Personer involvert i trafikkulykke.
Representasjon i vegnettet:punkt
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
PID (Ny)T 13OPersonidentifikasjonsnummer.11896
Trafikanttyper (Ny)FVT 50OTrafikanttyper.11897
Fotgjengere

Fotgjengere.20206
Syklister

Syklister.20207
Førere og passasjerer moped

Førere og passasjerer moped.20208
Førere og passasjerer lett MC

Førere og passasjerer lett MC.20209
Førere og passasjerer MC

Førere og passasjerer MC.20210
Førere personbil

Førere personbil.20211
Passasjerer personbil

Passasjerer personbil.20212
Førere og passasjerer varebil

Førere og passasjerer varebil.20213
Førere og passasjerer lastebil

Førere og passasjerer lastebil.20214
Førere og passasjerer buss

Førere og passasjerer buss.20215
Førere og passasjerer traktor

Førere og passasjerer traktor.20216
Andre trafikanter

Andre trafikanter.20217
Ukjent

Ukjent.20218
Førere og passasjerer liten elektrisk motorvogn


21804


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, punktGPOGir punkt som geometrisk representerer objektet.88443. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1124Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Ulykkesinvolvert person skal være registrert0 %0 %0 %0 %
1125AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Ulykkesinnvolvert person skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager90 dager90 dager
1126Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetUlykkesinvolvert enhet0Ulykkesinnvolvert person skal være knyttet til en Ulykkesinnvolvert enhet0 %0 %0 %0 %
1136Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
5107Passasjer nummer skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %
1137Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
5112Skadegrad skal være angitt på alle objekter0 %0 %0 %0 %

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et ulykkesinvolvert person objekt skal registreres for hver ulykkesinvolvert person ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Ulykkesinvolvert personer alltid datter av Ulykkesinvolvert enhet. Se egen produktspesifikasjon for denne objekttypen.

Enkelte egenskaper er unntatt fra offentlighet på grunn av personvernhensyn og vil ikke vises ved uttak av data.


Ulykkesinvolvert person: Bilfører

Her vises data for den ene av to ulykkesinvolverte personer i en ulykkesinvolvert enhet
Figur 3: Data for en ulykkesinvolvert person