Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.212Fartsgrense, variabel (ID=721)
Datakatalog versjon:2.33 - 947
Sist endret:
Definisjon:Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom. Strekning der fartsgrense varierer over tid på grunn av forhold i omgivelsene.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2012-06-261.90-605Første versjon
2018-05-312.33 - 947Justering pga endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
Transportplanlegging - overordnet og detaljertFullstendighet
Aktualitet
EFFEKT-beregninger
Nytte-kostnadsanalyser
Beregning av forurensning. Støy, luftkvalitet, biologisk mangfoldFullstendighet
Aktualitet
Antatt hastighet på kjøretøyene er en viktig parameter i beregning av forurensning
Generell offentlig saksbehandlingFullstendighet
Aktualitet
Vedtaks- og journalinformasjon
Brukes i mange sammenhenger, i ulike analyser og temakart.
Vedtaksinformasjon er viktig i forbindelse med for eksempel klager på fartsbøter.
Ulykkesanalyse
Navigasjon og ruteplanleggingFullstendighet
Aktualitet
Grunnlag for beregning av reisetid.
Automatisk fartstilpasning (ISA - Intelligent speed adaption)Fullstendighet
Aktualitet
Samsvar mellom skilt og strekningsdata
Informasjon om gjeldende fartsgrenser i kjøretøyene, eventuelt også med begrensning i muligheter for å kjøre over tillatt hastighet.
Viktig at fartsgrenser er riktig, og at de samsvarer med skilt.
Trafikksikkerhetsvurderinger og -utredningerFullstendighet
Aktualitet
Risikovurderinger og -analyser
Distribusjon til nettportaler og eksterne brukereFullstendighet
Aktualitet
Elveg
INSPIRE2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

721_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

721_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

721_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Fartsgrense, variabel
Definisjon:Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom. Strekning der fartsgrense varierer over tid på grunn av forhold i omgivelsene.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Ikke relevant
Kj�refelt:Relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
FartsgrenseFVH 3 (km/h)AVerdien på fartsgrensen i angitt tidsrom.7023
20


11577
30


9333
40


9334
50


9335
60


9336
70


9337
80


9338
90


9339
100


9340
110


16591
TypeFVT 30AAngir hvilken type variabel fartsgrense det er.7016
Vinterfartsgrense


9327
Sommerfartsgrense


13242
Skole


9328
Miljøfartsgrense


13241
UkedagFVT 30BAngir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.
Merknad: Påkrevd hvis variabel fartsgrense gjelder begrenset antall ukedager.
9401
Hverdager

Mandag - Lørdag.13243
Hverdager u/ lørdag

Mandag - Fredag.13244
Lørdag og søndag

Lørdag - Søndag.13245
Mandag

Mandag.13246
Tirsdag

Tirsdag.13247
Onsdag

Onsdag.13248
Torsdag

Torsdag.13249
Fredag

Fredag.13250
Lørdag

Lørdag.13251
Søndag

Søndag.13252
Dato, fraKD 4BAngir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder fra og med i et normalår.
Merknad: Gjelder fra og med dato. Påkrevd hvis fartsgrense, variabel bare gjelder en del av året.
7019
Klokkeslett, fraKL 4BAngir tidspunkt (hhmm) på døgnet som variabel fartsgrense gjelder fra.
Merknad: Påkrevd hvis Fartsgrense, variabel bare gjelder en del av døgnet.
7017
Dato, tilKD 4BAngir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder til og med i et normalår.
Merknad: Gjelder til og med dato. Påkrevd hvis fartsgrense, variabel bare gjelder en del av året.
7022
Klokkeslett, tilKL 4BAngir tidspunkt på døgnet (hhmm) som variabel fartsgrense gjelder til.
Merknad: Påkrevd hvis Fartsgrense, variabel bare gjelder en del av døgnet.
7018
VedtaksnummerT 15PAngir vedtaksnummer.9402
Gyldig fra datoDATO 8PDato for når fartsgrense ble satt i drift. Den dato skiltene ble "avduket".9400
MerknadT 400OKan gi merknad i forhold til variabel fartsgrense. F.eks. spesifikasjon av gyldighet, retningslinjer for nedsetting av fartsgrense etc.8829
ArkivnummerT 250PGir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem.9399
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11465


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
35AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Antall dager fra skilt avdukes eller ny veg er åpnet til data er oppdatert10 dager10 dager

36Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FartsgrenseEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

40Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType variabel fartsgrense skal gis for nye objekter0 %0 %

37Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
VedtaksnummerEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

317Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
ArkivnummerEgenskapen skal være angitt på alle objekter0 %0 %

38Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Gyldig fra datoPåkrevd, fra vedtak eller når skilt er satt opp0 %0 %

41Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Klokkeslett, fraEn av disse kombinasjonene må være angitt
- Klokkeslett fra og til
- Dato fra og til
- Klokkeslett og dato fra og til
0 %0 %

42Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Klokkeslett, tilEn av disse kombinasjonene må være angitt
- Klokkeslett fra og til
- Dato fra og til
- Klokkeslett og dato fra og til
0 %0 %

43Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Dato, fraEn av disse kombinasjonene må være angitt
- Klokkeslett fra og til
- Dato fra og til
- Klokkeslett og dato fra og til
0 %0 %

44Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Dato, tilEn av disse kombinasjonene må være angitt
- Klokkeslett fra og til
- Dato fra og til
- Klokkeslett og dato fra og til
0 %0 %

1931Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
UkedagUkedag skal være angitt dersom variabel fartsgrense gjelder begrenset antall ukedager0 %0 %

267Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplateFartsgrenseSamsvar mellom egenskapen fartsgrense og verdi på skilt som ligger innenfor 1s fra strekningen0 %0 %

268Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplateFartsgrenseMaks 1s avstand fra start og slutt strekning til skilt med samme verdi, beregnet ut i fra laveste fartsgrense.0 %0 %

269Konseptuell konsistensAvvik i forhold til konseptuelt skjemaSkiltplateFartsgrenseI kryss der veger med ulike fartsgrenser møtes skal avstanden fra krysset til skilt som viser korrekt fartsgrense være maksimalt 100m0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Fartsgrense, variabel-objekt skal registreres for hvert sted langs vegen der lavere fartsgrense gjelder i et avgrenset tidsrom i henhold til kravmatrisa..

Dersom fartsgrensen kun gjelder noen kjørefelt brukes kjørefeltkoder for å angi dette.

Det skal alltid angis når fartsgrense er gyldig, enten Dato fra og Dato til, ukedag eller Klokkeslett fra og Klokkeslett til.


Vinterfartsgrense

721_eksps_fartsgrense_variabel_1.png
Figur 3: Eksempel på vinterfartsgrense