Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.122Belysningsstrekning (ID=86)
Datakatalog versjon:2.33 - 947
Sist endret:
Definisjon:Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler. Belysningsstrekninger i tunnel koples mot tunnelløp, belysningsstrekning i dagen koples mot elektrisk anlegg.
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2016-06-21Ny tillatt verdi på Tenningssystem: "Slave"
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-03-03Ny tillatt verdi på Tenningssystem: "Datekstyring"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneBruksområde, type, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende drift
TrafikksikkerhetType, luminansnivå, dimming
Generell offentlig saksbehandlingType, eier, beliggenhetPåvisning i forbindelse med graving, Kartlegging
ElektroBruksområde, type, fjernstyring, eier, vedlikeholdsansvarVeglys, tunnelbelysning, belysning ferjeleie, belysning bru2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

86_uml_betingelser.png
Figur 1:UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

86_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: Tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

86_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Belysningsstrekning
Definisjon:Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler. Belysningsstrekninger i tunnel koples mot tunnelløp, belysningsstrekning i dagen koples mot elektrisk anlegg.
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
BruksområdeFVT 50PAngir hva som er hovedbruksområdet for det belysningsstrekning.1271
Belysning veg/gate

Belysning av veg og gate. Kan også benyttes for belysning av gangfelt og vegkryss når det er sammenhengende belysning.2954
Belysning område/plass

Belysning av område eller plass.2956
Belysning gangfelt

Belysning for gangfelt. Benyttes i tilfeller der belysningsstrekning er satt opp med hovedformål å belyse gangfelt.2960
Belysning tunnel

Belysning i tunnel.2962
Belysning gang/sykkelveg

Belysning på gang- og sykkelveg.2952
Belysning bru

Brukes kun for spesiell belysning av bru. Vanlig vegbelysning settes som Belysning veg/gate.3318
Belysning ferjeleie

Belysning på ferjeleie.16258
Privat område

Belysning på privat område.3855
Belysning vegkryss

Belysning i vegkryss. Benyttes i tilfeller der belysningsstrekning er satt opp med hovedformål å belyse vegkryss.2958
TypeFVT 30OAngir hvilken type vegobjektet er av.1144
Bel.pkt en side av veg


3761
Bel.pkt. begge sider av veg


3762
Bel.pkt, senter


3764
Bel.pkt, senter, 2-armet


3763
Navn på strekningT 100OGir navn på strekning som Belysningsstrekning dekker.8396
TenningssystemFVT 30OAngir hvilken teknologi som benyttes for tenning og slukking.8404
Manuell


11342
Lysmåler


11343
Ur


11344
Signal

Signal/frekvens.11345
Kontaktor


11346
Radiotenner


11347
Slave


17568
Datekstyring


18318
DimmingFVT 3BAngir om belysningsstrekning kan dimmes.
Merknad: Påkrevd hvis Ja.
10001
Ja


16259
Nei


16260
FjernstyringFVT 3PAngir om det er mulig å fjernstyre belysningsstrekning.3760
Ja


4719
Nei


4720
Avstand, innbyrdesH 3 (m)OAngir normal innbyrdes avstand mellom belysningspunkt som ligger etter hverandre i rekke.1714
LuminansnivåT 100 (cd/m2)OGjennomsnittlig luminansnivå ved åpning av anlegget.8740
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.8399
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11575
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11462
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12311
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS.
5810
Stat, Statens vegvesen


8205
Stat, Nye Veier


18587
Fylkeskommune


10697
Kommune


8231
Privat


8257
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17596
Eier, navnT 100BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier.
8397
VedlikeholdsansvarligFVT 20BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS.
1554
Statens vegvesen


2141
Nye Veier


18716
Fylkeskommune


19893
OPS


18845
Kommune


2145
Lokalt e-verk


3716
Privat


2149
Uavklart


17671


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKOGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.47863. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1404Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Belysningsstrekning skal være registrert0 %0 %

1405AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1406Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
TypeType skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1407Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
BruksområdeBruksområde skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1409Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FjernstyringFjernstyring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1410Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1411Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1414Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårByggeår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1408Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1412Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1413Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt ved privat eier0 %0 %

1415Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
DimmingDimming skal være angitt hvis Ja0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Belysningsstrekning-objekt skal registreres for hver belysningsstrekning ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Utgangspunkt for å definere en belysningsstrekning skal være:
- Alle elektriske komponenter som er underobjekter til Belysningsstrekningen skal være koblet til samme måler
- Strekningen med belysning kan visuelt betraktes som en sammenhengende og ensartet belysningsstrekning
- Belysning i kryssområder vil gjerne være noe sterkere enn på tilhørende strekninger, men defineres normalt som tilhørende samme belysningsstrekning som veglenkene inn.


Belysning på en side av vegen

Belysning på en side av vegen ved innfartsårer Sjølinjen Motorvei i Bergen

Avstand, innbyrdes: 20m
Bruksområde: Belysning veg/gate
Byggeår : 1996
Dimming: Nei
Fjernstyring: Nei
Luminansnivå: 1.2 Cd/m2
Navn på strekning: Sjølinjen
Tenningssystem: Fotocelle
Type: Bel. pkt. en side av veg

Foto: Erling GrønsdalBelysning på begge sider av vegen

Vinterbilde fra E6 Kroppanbrua i Trondheim som viser belysning på begge sider av vegen
Foto: Knut OpeideToarmet belysning i senter av veg.

Vinterbilde fra E6 Omkjøringsvegen i Trondheim som viser lysmaster plassert i midtdeler med toarmet belysning
Foto: Knut OpeideBelysning i tunnel

Spektakulær lyssetting og rundkjøring inne i Butunnelen ved Hardangerbrua.

Avstand, innbyrdes: 5m
Bruksområde: Belysning tunnel
Byggeår : 2008
Dimming: Ja
Fjernstyring: Ja
Luminansnivå: 1.2 Cd/m2
Navn på strekning: Butunnelen
Tenningssystem: Signal
Type: Bel. pkt. senter

Foto: Knut OpeideBelysning bru

Bildet viser belysning på Verftsbrua mellom Brattøra og Nedre Elvehavn i Trondheim

Avstand, innbyrdes: 4m
Bruksområde: Belysning bru
Byggeår : 2008
Dimming: Ja
Fjernstyring: Ja
Luminansnivå: 1.2 Cd/m2
Navn på strekning: Verftsbrua
Tenningssystem: Fotocelle
Type: Bel. pkt. begge sider av veg

Foto: Knut Opeide