Produktspesifikasjon

Datagruppe:10Alle
Vegobjekttype:10.512Evakueringsbelysning (ID=860)
Datakatalog versjon:2.33 - 947
Sist endret:
Definisjon:En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Evakueringslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt evakueringslysene som inngår er av samme type. (Vegobjekttype ble tom v 2.28 benevnt "Rømningslysstrekning").
Kommentar:


Oppdateringslogg
DatoDatakatalog versjonEndringer
2014-06-13Første versjon
2014-08-13Lagt inn nytt eksempel som vise bruk av Lystråd
2016-06-23Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2017-12-15Objekttype endret navn fra "Evakueringslysstrekning" til "Rømningslysstrekning", alle beskrivelser og egeksaper endret fra evakuering.. til rømnings..
2017-12-15Ny egenskap "Montasje" med verdier "På tunnelvegg" og "l håndlist"
2017-12-15Egenskap "Effekt" endret forklaring for LED-list
2017-12-15Egenskap "Type lyskilde": endret egenskapsverdi "Lystråd" til Utgår_lystråd" fordi type ikke er relevant for denne type belsyning
2018-05-31Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-292.17 - 851Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
1. Kjente bruksområder og behov
Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

BruksområdeBehovEksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regioneneType lyskilde, antall evakueringslyspunkt, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontraktType lyskilde, antall evakueringslyspunkt, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende drift
TrafikksikkerhetType lyskilde, antall evakueringslyspunkt, beliggenhetNødbelysning i tunnel
Generell offentlig saksbehandlingType lyskilde, antall evakueringslyspunkt, eier, beliggenhetKartlegging
ElektroType lyskilde, effekt, antall evakueringslyspunkt, fjernstyring, eier, vedlikeholdsansvarVeglys, tunnelbelysning, belysning ferjeleie, belysning bru2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

461_uml_betingelser.png
Figur 1: UML-skjema med betingelser


Tillatte verdier

461_uml_tillatte_verdier.png
Figur 2: UML-skjema tillatte verdier


UML-skjema med assosiasjoner

860_uml_assosiasjoner.png
Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:Evakueringsbelysning
Definisjon:En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Evakueringslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt evakueringslysene som inngår er av samme type. (Vegobjekttype ble tom v 2.28 benevnt "Rømningslysstrekning").
Representasjon i vegnettet:strekning
Sideposisjon:Relevant
Kj�refelt:Ikke relevant


Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:Angir egenskapstypens viktighet
A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst
P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi
B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer
O = Opsjonell - Ikke krav om verdi
S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi
U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data


Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn

Tillatte verdier

DatatypeBetingelseBeskrivelseID
Type lyskildeFVT 50PAngir type lyskilde.9899
LED-armatur


16082
LED-list

Sammenhengende LED-belysning.19015
Lysstoffrør

Armatur med lysstoffrør med fast innbyrdes avstand.16083
Glødelamper

Glødelamper med fast innbyrdes avstand.16722
Antall evakueringslyspunktH 4 (stk)OAngir hvor mange evakueringslyspunkt som inngår i evakueringsbelysningen. Der det er flere lyskilder på samme oppsetting telles det som ett evakueringslyspunkt. Dersom Type lyskilde = LED-list gis antall=1.9890
Antall lyskilder i punktH 1 (stk)OAngir hvor mange lyskilder (pærer) det er per evakueringslyspunkt.10185
Avstand innbyrdesH 3 (m)BAngir innbyrdes avstand mellom de enkelte evakueringslyspunktene som ligger etter hverandre i rekke.
Merknad: Ikke aktuelt for kontinuerlig LED-list.
9891
Lengde LED-seksjonerD 5BAngir hvor lang hver LED seksjon er.
Merknad: Skal angis om Type lyskilde (ET 9899) = LED-list (TV19015)
12618
MontasjeFVT 20BAngir hvor lys er montert.11274
På tunnelvegg

Rømningslys er festet på tunnelvegg.19016
I håndlist


19017
DynamiskFVT 3B.
Merknad: Påkrevd hvis Ja.
11823
Ja


19815
Nei


19816
FargeT 30BFarge på lys.
Merknad: Skal angis om ikke hvit.
11824
FjernstyringFVT 3PAngir om evakueringslys kan fjernstyres.9903
Ja


16084
Nei


16085
EffektH 4 (W)PAngir effekt for ett evakueringslyspunkt. For LED-list angis effekt per 25 meter.9895
DriftsstrømH 4 (mA)OAngir driftsstrøm for en lyskilde ved full lysstyrke.9894
SpenningFVT 30 (volt)ODriftsspenning for lysene.9902
12

12 volt.16121
24

24 volt.16122
230

230 volt.16123
400

400 volt.16124
690

690 volt.16720
EtableringsårH 4PAngir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.9892
Produsent, lysarmaturT 50OAngir navn på produsent/fabrikant av de enkelte lysarmaturene.9901
ProduktnavnT 100OAngir produktnavn for lysarmatur. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og ev. serienummer.9900
TilleggsinformasjonT 250OSupplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.11646
ProsjektreferanseT 200BReferanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.
Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.
11172
ProsjektInternObjekt_IDT 250BObjektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.
Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.
12431
EierFVT 50BAngir hvem som er eier av vegobjektet.
Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS.
9896
Stat, Statens vegvesen


16075
Stat, Nye Veier


18617
Fylkeskommune


16076
Kommune


16077
Privat


16078
Uavklart

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).17626
Eier, navnT 50BNavn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.
Merknad: Påkrevd hvis privat eier.
9897
VedlikeholdsansvarligFVT 50BAngir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS.
9906
Statens vegvesen


16081
Nye Veier


18721
Fylkeskommune


19996
OPS


18850
Kommune


16079
Privat


16080
Uavklart


17780


Geometri egenskapstyper
EgenskapstypenavnDatatypeBetingelseBeskrivelseID
Geometri, linjeGLKPGir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.98983. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:
Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt
Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være
Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:
1 = Europa- og riksveger
2 = Fylkesveger
3 = Kommunale veger
4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nrKvalitets- elementKvalitetsmålRel.vegob type Egenskap typeBeskrivelseKvalitetsklasse
1234
1476Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
0Alle Evakueringsbelysning skal være registrert0 %0 %

1477AktualitetTidsperiode, forsinkelse
0Data skal være inne i NVDB innen angitt frist90 dager90 dager

1478Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Antall evakueringslyspunktAntall evakueringslyspunkt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1479Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EtableringsårEtableringsår skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1480Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EffektEffekt skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1483Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Geometri, linjeGeometri, linje skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1484Absolutt stedfestings-nøyaktighetMiddelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet
Geometri, linjeAvvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi1 m1 m

1485Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Type lyskildeType lyskilde type skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1486Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
FjernstyringFjernstyring skal være angitt på alle objekter0 %0 %

1481Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
EierEier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.0 %0 %

1482Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Eier, navnEier, navn skal være angitt hvis privat eier0 %0 %

1489Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Vedlikeholds-ansvarligVedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen0 %0 %

1490Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp0Evakueringsbelysning som ligger inni et Tunnelløp skal være datter til tunnelløpet.0 %0 %

1491Konseptuell konsistensAndel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaetTunnelløp uten trafikk0Evakueringsbelysning som ligger inni et "Tunnelløp uten trafikk" skal være datter til "Tunnelløp uten trafikk".0 %0 %

2606Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
Avstand innbyrdesAvstand innbyrdes Ikke aktuelt for kontinuerlig LED-list0 %0 %

2607Fullstendighet, manglende dataAndel manglende data
MontasjeMontasje 0 %0 %


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1Regel:Et Evakueringsbelysning-objekt skal registreres for hver Evakueringsbelysning ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.

Alle lys i en Evakueringsbelysning skal være koblet mot samme strømkilde

Evakueringslysene deles i flere objekter dersom:
- Type lys eller lysstyrke endres
- Vesentlig endring i avstand mellom lysene
- Endret plassering i forhold til vegen (f.eks. bytte av side i forhold til vegen)
- Strømkilde( Elektrisk anlegg) eller tenning endres

Dersom det er evakueringslys på begge sider i tunnelen registreres dette som to objekter.

Bankettlys i en tunnel som er del av nødsystemet, dvs de er påslått i en nødsituasjon, skal registreres som " Ledelysstrekning, optisk", ikke som Evakueringsbelysning


LED-basert evakueringslys for vegtunnel

17 W/1800 Lumen LED evakueringslys for bruk i vegtunnel.
Armaturen har støv og fuktbeskyttelse IP65

Antall lyskilder:1
Avstand innbyrdes : 62,5 m
Etableringsår : 2011
Driftsstrøm : 74 mA
Effekt : 17 W
Type lyskilde : LED-armatur
Produktnavn : CLe-1-21-H
Produsent, lysarmatur : Catena
Spenning : 230
Fjernstyring : Ja

Foto: CatenaEvakueringslys i tunnel

Bildet viser to eksempler på evakueringslys i tunnel.
Lysene er del av en rekke tilsvarende lys som til sammen utgjør en evakueringslysstrekning

Antall lyskilder:24
Avstand innbyrdes : 62,5
Etableringsår : 2006
Driftsstrøm : 74 mA
Effekt : 17 W
Type lyskilde : LED-armatur
Produktnavn : CLe-1-21-H
Produsent, lysarmatur : Catena
Spenning : 230V
Fjernstyring : : Ja
Tenningssystem: Signal

Evakueringslys i tunnel. Foto: Statens Vegvesen og Tore PaulsenEvakueringslysstrekning

Bildet viser en del av en tunnel der evakueringslysene på høyre side av vegen er slått på.

Antall evakueringslyspunkt : 32
Antall lyskilder i punkt : 1
Avstand innbyrdes : 62,5
Etableringsår : 2006
Driftsstrøm : 74 mA
Effekt : 17 W
Type lyskilde : : LED-armatur
Produktnavn : CLe-1-21-H
Produsent, lysarmatur : Catena
Spenning : 230V
Fjernstyring : Ja

Evakueringslys påslåttEvakuering gjennom dør

Bildet viser en lystråd som brukes til å vise vei til en dør der man kan komme ut av f.eks. et tunnelløp

Antall evakueringslyspunkt : :1
Etableringsår : 2014
Driftsstrøm : 50 mA
Effekt : 10 W
Type lyskilde : : *Ukjent tillatt verdi 16721*
Produktnavn : LT 0409-4
Produsent, lysarmatur : Lystech
Spenning : 230V
Fjernstyring : JaLystråd som viser evakueringsvei via en dør. Foto: Lystech