Datakatalog for Statens vegvesen

Datakatalog for Statens vegvesenProduktspesifikasjoner for Datakatalog 2.34 - 958


Tilbake til oversikt Tilbake
Datakatalog ID Navn DOCX HTML PDF
538 Adresse
470 Antenne


609 Armeringsnett


517 Artsrik vegkant
775 ATK, influensstrekning
162 ATK-punkt
46 Avkjørsel


815 Avkjørsel, holdningsklasse


791 Avrettingslag


335 Avstandsmåling
208 Basseng/Magasin
837 Belegning (test)


87 Belysningspunkt
86 Belysningsstrekning
923 Beredskapsveg
147 Bergrom


72 Bergsikring
71 Betongutstøping


458 Bevegelsessensor


274 Blomsterbeplantning
45 Bomstasjon
989 Brannbeskyttelse


478 Branndetektor
474 Brannslokkingsanlegg
213 Brannslokningsapparat
475 Brannvarslingsanlegg
293 Breddemåling
846 Bremsekjegler, snøskred
964 Brenselcelle


60 Bru


988 Brufuge


893 Bruksklasse, 12/100-vegnett


894 Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell


891 Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.


892 Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell


889 Bruksklasse, modulvogntog


890 Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell


904 Bruksklasse, normaltransport


905 Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell


902 Bruksklasse, spesialtransport


903 Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell


900 Bruksklasse, tømmertransport


901 Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell


857 Brøyterode


21 Brøytestikk


511 Busker
771 Byggegrense


65 Bygning


226 Bærelag


167 Detektor, trafikk
446 Dokumentasjon


273 Dyresperre


809 Døgnhvileplass
461 Elektrisk anlegg
906 Elektrisk komponent (test)


81 Elv/Bekk, gjenlagt


608 Entreprenør


860 Evakueringsbelysning
845 Fanggjerde
103 Fartsdemper
105 Fartsgrense
721 Fartsgrense, variabel
624 Fartstavle
934 Fastmerke


872 Faunapassasje
884 Feierode


616 Feltstrekning
22 Ferist


64 Ferjekai
974 Ferjelem
41 Ferjeoppstillingsplass
770 Ferjesamband
59 Fiberduk


613 Filterlag


833 Forbikjøringsstrekning


819 Fordeling
596 Forkjørsveg


227 Forsterkningslag


48 Fortau
800 Fremmede arter
765 Friksjonsforbedring


910 Frittstående kamerastasjon


229 Frostsikringslag


821 Funksjonell vegklasse
912 Funksjonsklasse
945 Fylke


535 Fylke historisk


930 Fylling (Volum)


137 Fyllingsskråning


783 Fysisk inngrep i vannforekomst


835 Gangadkomst
174 Gangfelt
215 Gassmåler


812 Gatevarme


962 Geoflow sone


913 Gjennomkjøring forbudt


979 Gjennomkjøring forbudt, avgrensing


7 Gjerde
855 Gjerdeport
15 Grasdekker
938 Gravetillatelse


80 Grøft, åpen
508 Grøntanlegg
949 GSV langs annen vegkategori
813 Gågate
944 Hastighetssone GeoSUM (test)


871 Historisk_Bruksklasse


643 Historisk_Statistikk, trafikkmengde


487 Holdeplassutrustning
209 Hydrant
82 Hydraveg


591 Høydebegrensning
610 Høydehinder


462 Høydemåler


113 Høydemåling
937 Høyttaler


936 Høyttalersystem


980 Informasjonstavle sykkel


606 Innkjøring forbudt
803 Inspeksjonsluke


100 Jernbanekryssing
799 Jordvoll mot bergskjæring


92 Kabel
183 Kabelbru/stige
843 Kabelgrøft
897 Kalksementpeler


163 Kamera


301 Kantklippareal
9 Kantstein
20 Kantstolper/Refleks


784 Kjemisk påvirkning av vannforekomst


881 Klimaanlegg


42 Kollektivknutepunkt
319 Kolonnestrekning


297 Kommentar


946 Kommune


536 Kommune historisk


460 Kondensmåler


580 Kontraktsområde


966 Kontraktsområdedel (test)


44 Kontroll-/veieplass
918 Kryssdel
504 Kryssingsmulighet/Åpning


917 Kryssystem
955 Kulturminne, bygning


786 Kulturminne, vegminne
956 Kulturminne, øvrig


83 Kum
19 Kunst/Utsmykking


639 Kurvatur, horisontalelement


825 Kurvatur, stigning


640 Kurvatur, vertikalelement


642 Kurvatur, vertikalpunkt


965 Ladestasjon, intern bruk


958 Ladetårn


822 Landbruksvegklasse
943 Lavutslippssone GeoSUM (test)


861 Ledelysstrekning, optisk
26 Lekeapparat
25 Leskur
78 Lukket rørgrøft
449 Luminansmåling
88 Lysarmatur
181 Lysmast
459 Lysmåler


929 Masseutskifting


145 Membran


471 Mobiltelefonsamband


595 Motorveg
164 Måleutstyr, svevestøv


957 Naturfare


300 Naturområde
774 Nedbøyningsmåleserie


592 Nedbøyningsmåling


844 Nedføringsrenne
10 Nedsenka kantstein
911 Nullutslippssone (test)


793 NVDB dokumentasjon


993 Nødnett (test)


500 Nødstasjon
467 Nødstrømsaggregat
994 Nødstyreskap (test)


180 Nødtelefon
801 Nødutgang


886 Omkjøringsrute
950 Omkjøringsruteinnsats, punkt


951 Omkjøringsruteinnsats, strekning


968 Område, generelt


618 Oppdrag, fagdata


619 Oppdrag, vegnett


620 Oppgave, fagdata


621 Oppgave, vegnett


601 Oppgravingsdata


602 Oppgravingslag


766 Oppslagstavle for rutetabell
876 Overvannsrenne


43 Parkeringsområde


926 Peler/plate


18 Plantekasse/urne


931 Plantekum


144 Plastring/Erosjonssikring


603 PMS-parsell


579 Politidistrikt


13 Port/Dør
85 Pumpe
210 Pumpestasjon
483 Radar


472 Radioanlegg


990 Radioforsterker (test)


991 Radiosentral (test)


760 Rapportdefinisjon


39 Rasteplass
627 Referansepunkt


98 Referansestolpe


808 Referansestrekning


534 Region


862 Reisetidsregistreringspunkt


5 Rekkverk
14 Rekkverksende
543 Rekkverksskjøt


27 Renovasjon
704 Riksvegrute


828 Rist


77 Rørledning
927 Saltstabilisering


885 Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk
110 Service


924 Serviceveg
919 Sideanlegg
920 Sideanleggsdel
503 Sideareal tunnel


89 Signalanlegg
91 Signalhode
90 Signalpunkt
73 Sikringsbolt


214 Siktmåler


518 Siktsone
502 Skap, teknisk


96 Skiltplate
24 Skiltportal
95 Skiltpunkt
3 Skjerm
57 Skjæring


445 Skred
849 Skred, varsling/overvåkning
625 Skredmagasin/Fanggrøft
66 Skredoverbygg
824 Skredpunkt
932 Skredteknisk objekt


851 Skredutløsningstiltak
883 Skredutsatt veg


270 Skråning


40 Snuplass


318 Snø-/isrydding


848 Snøskjerm
973 Solcelleanlegg


622 SOSI-bestilling


925 Stagforankring


576 Standardklasse


963 Statistikk, dekketilstand


785 Statistikk, generell


647 Statistikk, vegbredde


623 Stativ for turistinfo
611 Stedsinformasjon


343 Stedsnavn


888 Stengningslenke
79 Stikkrenne/Kulvert
916 Strekning
823 Streknings-ATK
992 Strålekabel (test)


858 Strørode


29 Strøsandkasse


456 Styreapparat


542 Støtpute


850 Støtteforbygning, snø
62 Støttekonstruksjon


573 Svingerestriksjon
953 Sykkelfelt


451 Sykkelparkering
907 Sykkelrute, hovednett by/tettsted


705 Sykkelrute, nasjonal
874 Sykkeltilbud, riksvegrute
859 Taktile indikatorer
816 Taljer/Løfteutstyr


939 Tank


166 Teledybdemåler


473 Telefonsentral
290 Telehiv


463 Temperaturmåler


826 TEN-T veg
481 Tennpunkt


562 Testobjekttype


977 Tillatt kjøreretning
762 Tilstand/skade FU, punkt


507 Tilstand/skade FU, strekning


277 Tilstand/skade, belysning


834 Tilstand/skade, bergskjæring


123 Tilstand/skade, dekke


302 Tilstand/skade, grøft


761 Tilstand/skade, punkt


284 Tilstand/skade, rekkverk


438 Tilstand/skade, skiltplate


276 Tilstand/skade, skiltpunkt


529 Tilstand/skade, skulder/kant


294 Tilstand/skade, strekning


829 Tilstand/skade, trær


879 Tilstandsgrad, kum


947 Tilstandsgrad, rekkverk


877 Tilstandsgrad, sidegrøft dyp


899 Tilstandsgrad, skjerm


878 Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert


969 Tilstandsgrad, vegdekke


972 Tilstandsindikator (test)


983 Tilstandsindikator, bæreevne


984 Tilstandsindikator, horisontalkurvatur


986 Tilstandsindikator, tunnel


982 Tilstandsindikator, vegbredde


985 Tilstandsindikator, vertikalkurvatur


243 Toalettanlegg
527 Trafikanttilbud


887 Trafikkberedskapsklasse
708 Trafikkdata i tellepunkt


172 Trafikkdeler
967 Trafikklenke


47 Trafikklomme
540 Trafikkmengde
798 Trafikkmengde, kjørefelt


482 Trafikkregistreringsstasjon


856 Trafikkreguleringer
342 Trafikkspeil


638 Trafikkstasjon


570 Trafikkulykke
49 Trafikkøy
466 Trafo
875 Trapp


853 Trekkekum
852 Trekkerør/kanal
199 Trær
914 TS-inspeksjon


581 Tunnel
67 Tunnelløp
447 Tunnelløp uten trafikk
776 Tunnelovervåkning


854 Tunnelport
69 Tunnelportal
448 Tunnelsjakt


777 Turistveg
528 Tverrprofil


571 Ulykkesinvolvert enhet
572 Ulykkesinvolvert person
716 Ulykkespunkt
717 Ulykkesstrekning
880 Ulykkesstrekning, egendefinert


452 Undergang


303 Undergrunn


468 UPS
28 Utemøbler
521 Utgår_Dekketilstandsmåling


453 Utgår_Elektrostatisk rensesløyfe


575 Utgår_Fysisk tiltak


804 Utgår_Havarinisje


751 Utgår_Holdeplass


525 Utgår_Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m)


203 Utgår_Kumskjerm


598 Utgår_Landskapsbelastning


599 Utgår_Landskapsproblemnivå


600 Utgår_Landskapsverdi


465 Utgår_Matepunkt


479 Utgår_Nødutgangsskilt


796 Utgår_Påvirkning økologiske verdier


767 Utgår_Repos/venteareal
805 Utgår_Snunisje


524 Utgår_Spormåling (avleda pr 20 m)


645 Utgår_Statistikk, jevnhetsmåling


644 Utgår_Statistikk, spormåling


11 Utgår_Stolpe, generell


752 Utgår_Stoppunkt


74 Utgår_Tildekningslag


795 Utgår_Tiltak økologiske verdier


615 Utgår_Vegflate


987 Utstyrsmast (test)


70 Vann- og frostsikring


882 Vannhåndteringsanlegg
464 Vannstandsmåler
97 Variabelt skilt
30 Veganlegg
537 Vegavdeling


23 Vegbom
583 Vegbredde
838 Vegbredde, beregnet


241 Vegdekke
629 Vegdekke, flatelapping


614 Vegdekke, fresing


995 Vegdekke, plan


628 Vegdekke, sporfylling


831 Vegdekkeklasse


978 Vegforvalter
577 Vegfunksjon


631 Vegkommentar


37 Vegkryss
933 Vegmerkingsparsell (test)


922 Vegmyndighet kan bli endret
604 Vegnormalstrekning


836 Vegoppmerking, forsterket
99 Vegoppmerking, langsgående
519 Vegoppmerking, tverrgående
532 Vegreferanse


895 VegROS


269 Vegskulder/Vegkant


607 Vegsperring
541 Vegstandard


485 Vegstengning
915 Vegsystem
155 Vekt


278 Ventilasjonsanlegg


212 Ventilator


928 Vertikaldren


291 Viltfare
498 Viltskremmere/varslere


165 Vindmåler


810 Vinterdriftsklasse


106 Vinterdriftsstrategi


234 Voll
605 Værrelatert strekning
153 Værstasjon


107 Værutsatt veg


Tilbake til oversikt Tilbake