Datakatalog for Statens vegvesen

Datakatalog for Statens vegvesenProduktspesifikasjoner for Datakatalog 2.22 - 881


Tilbake til oversikt Tilbake
Datakatalog ID Navn DOCX HTML PDF
517 Artsrik vegkant
775 ATK, influensstrekning
162 ATK-punkt
335 Avstandsmåling
208 Basseng/Magasin
87 Belysningspunkt
86 Belysningsstrekning
72 Bergsikring
274 Blomsterbeplantning
45 Bomstasjon
478 Branndetektor
474 Brannslokkingsanlegg
213 Brannslokningsapparat
475 Brannvarslingsanlegg
293 Breddemåling
846 Bremsekjegler, snøskred
511 Busker
167 Detektor, trafikk
461 Elektrisk anlegg
845 Fanggjerde
103 Fartsdemper
105 Fartsgrense
721 Fartsgrense, variabel
624 Fartstavle
872 Faunapassasje
64 Ferjeleie
770 Ferjesamband
807 Ferjestrekning
819 Fordelingstavle
48 Fortau
800 Fremmede arter
821 Funksjonell vegklasse
835 Gangadkomst
174 Gangfelt
7 Gjerde
855 Gjerdeport
15 Grasdekker
80 Grøft, åpen
508 Grøntanlegg
487 Holdeplassutrustning
591 Høydebegrensning
113 Høydemåling
606 Innkjøring forbudt
92 Kabel
183 Kabelbru/stige
843 Kabelgrøft
301 Kantklippareal
9 Kantstein
42 Kollektivknutepunkt
83 Kum
861 Ledelysstrekning, optisk
26 Lekeapparat
25 Leskur
78 Lukket rørgrøft
449 Luminansmåling
88 Lysarmatur
181 Lysmast
595 Motorveg
300 Naturområde
844 Nedføringsrenne
10 Nedsenka kantstein
500 Nødstasjon
467 Nødstrømsaggregat
180 Nødtelefon
886 Omkjøringsrute
766 Oppslagstavle for rutetabell
13 Port/Dør
85 Pumpe
210 Pumpestasjon
39 Rasteplass
5 Rekkverk
14 Rekkverksende
27 Renovasjon
860 Rømningslysstrekning
77 Rørledning
89 Signalanlegg
91 Signalhode
90 Signalpunkt
518 Siktsone
96 Skiltplate
95 Skiltpunkt
3 Skjerm
445 Skred
849 Skred, varsling/overvåkning
625 Skredmagasin/Fanggrøft
66 Skredoverbygg
824 Skredpunkt
851 Skredutløsningstiltak
848 Snøskjerm
623 Stativ for turistinfo
888 Stengningslenke
79 Stikkrenne/Kulvert
823 Streknings-ATK
850 Støtteforbygning, snø
573 Svingerestriksjon
451 Sykkelparkering
705 Sykkelrute, tur/fritid
874 Sykkeltilbud, riksvegrute
859 Taktile indikatorer
473 Telefonsentral
243 Toalettanlegg
887 Trafikkberedskapsklasse
172 Trafikkdeler
47 Trafikklomme
540 Trafikkmengde
570 Trafikkulykke
49 Trafikkøy
466 Trafo
853 Trekkekum
852 Trekkerør/kanal
199 Trær
581 Tunnel
67 Tunnelløp
447 Tunnelløp uten trafikk
854 Tunnelport
69 Tunnelportal
571 Ulykkesinvolvert enhet
572 Ulykkesinvolvert person
716 Ulykkespunkt
717 Ulykkesstrekning
468 UPS
28 Utemøbler
767 Utgår_Repos/venteareal
882 Vannhåndteringsanlegg
464 Vannstandsmåler
97 Variabelt skilt
583 Vegbredde
37 Vegkryss
836 Vegoppmerking, forsterket
99 Vegoppmerking, langsgående
519 Vegoppmerking, tverrgående
607 Vegsperring
485 Vegstengning
291 Viltfare
234 Voll
107 Værutsatt veg


Tilbake til oversikt Tilbake